14 Seri No’lu Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği yayımlandı

Tarih 05 Nisan 2016
Kategori Mali Ajanda
Okunma Sayısı 213

14 SERİ NO’LU ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI.

ÖİV Genel Tebliği" style="color:#002233; text-decoration:none;" href="https://www.yatirimyeri.com/arsiv/14-seri-nolu-oiv-genel-tebligi.html">14 Seri No’lu ÖİV Genel Tebliği ile; 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 39 uncu maddesi uyarınca kablolu, kablosuz ve mobil internet servis sağlayıcılığı hizmetlerinde özel iletişim vergisi (ÖİV) uygulamasına ilişkin açıklamalar yapılmıştır.
SAYGILARIMIZLA.
5 Nisan 2016 SALI Resmî Gazete Sayı : 29675
TEBLİĞ
Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:
ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ
(SERİ NO: 14)
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Dayanak
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi, ikinci fıkrası ile yedinci fıkrasının uygulanmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; kablolu, kablosuz ve mobil internet servis sağlayıcılığı hizmetlerinde uygulanacak Özel İletişim Vergisi (ÖİV)’ne ilişkin açıklamaları kapsamaktadır.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 6802 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinin yedinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.
İKİNCİ BÖLÜM
İnternet Servis Sağlayıcılığı Hizmetlerinde ÖİV Uygulaması
Kablolu ve kablosuz internet servis sağlayıcılığı hizmeti sunmaya yetkili
işletmeciler tarafından verilen internet erişim hizmetlerinde ÖİV uygulaması
MADDE 4 – (1) Kablolu ve kablosuz internet servis sağlayıcılığı hizmeti sunan
işletmeciler tarafından verilen internet erişim hizmetlerinde % 5 oranında ÖİV
uygulanır.
(2) İnternet servis sağlayıcılığı hizmeti, kullanıcılara internet şebekesi üzerinden
sunulan internet erişim hizmeti olarak tanımlanmaktadır. İnternet servis sağlayıcılığı
hizmeti vermek üzere yetkilendirilen işletmecilere verilen internet erişim hizmeti de bu
kapsamda olduğundan % 5 oranında ÖİV’ye tabidir.
Mobil elektronik haberleşme işletmecileri tarafından faturalı hat abonelerine
verilen internet erişim hizmetlerinde ÖİV uygulaması
MADDE 5 – (1) Mobil elektronik haberleşme işletmecilerince faturalı hat
abonelerine verilen internet erişim hizmet bedelleri üzerinden % 5 oranında ÖİV
hesaplanır.
(2) Mobil elektronik haberleşme işletmecileri tarafından internet erişim hizmetleri
ile diğer haberleşme hizmetlerinin birlikte verilmesi halinde her bir hizmet türüne tabi
olduğu oranın uygulanabilmesi için hizmetlerin teknik olarak ayrıştırılması ve
faturalarda her bir hizmet türünün ayrıca gösterilmesi gerekmektedir.
Mobil elektronik haberleşme işletmecileri tarafından ön ödemeli hat
abonelerine verilen internet erişim hizmetlerinde ÖİV uygulaması
MADDE 6 – (1) 6802 sayılı Kanunun 39 uncu maddesine göre ön ödemeli hatlara
yüklemeler için yapılan satışlar %25 oranında ÖİV’ye tabidir. Ancak, ön ödemeli hat
abonelerine haberleşme hizmetleri ile birlikte internet erişim hizmetleri de
verilebilmektedir. Mezkûr maddede 6/2/2014 tarihli ve 6518 sayılı Kanunun 3 üncü
maddesiyle yapılan düzenleme ile ön ödemeli hat kullanıcıları tarafından yapılan
yüklemelerin farklı oranlara tabi hizmetlerde kullanılması halinde, her hizmetin tabi
olduğu oran üzerinden vergilendirileceği hükme bağlanmıştır. Buna göre, ön ödemeli
hatta yapılan/yapılacak yüklemenin;
- Mobil internet erişim hizmeti ve diğer mobil elektronik haberleşme hizmetleri
için birlikte kullanılabilmesi halinde % 25,
- Münhasıran mobil internet erişim hizmeti amacıyla kullanılabilir olması, başka
bir ifadeyle konuşma, kısa mesaj vb. diğer hizmetler için kullanılmaya imkân vermemesi
ve yükleme sonrasında bu tür hizmetlerde kullanılmak amacıyla dönüştürülemeyecek
mahiyette olması halinde ise % 5,
oranında ÖİV hesaplanır.
(2) Ön ödemeli hatlara yüklemeler için yapılan ve satışından %25 ÖİV ödenmiş
olan yüklemelerin diğer haberleşme hizmetlerinin yanı sıra internet erişim hizmeti için
de kullanılması halinde internet erişim hizmeti dolayısıyla fazla ödenmiş olan vergi, 7 nci
ve 8 inci maddelerde belirlenen usul ve esaslara göre, abonelere iade edilmesi koşuluyla
ÖİV mükellefi mobil elektronik haberleşme işletmecilerine iade edilecektir.
Abonelere yapılacak iade işlemleri
MADDE 7 – (1) Mobil elektronik haberleşme işletmecileri, ön ödemeli hatlarına
yaptıkları yüklemeleri diğer haberleşme hizmetlerinin yanı sıra internet erişim
hizmetinde de kullanan abonelerinden, internet erişim hizmetine isabet eden bedel
üzerinden fazla olarak tahsil edilmiş olan ÖİV tutarını birer aylık dönemler itibariyle
hesaplayıp, hesaplama yapılan dönemi takip eden ayın sonuna kadar abonelere
bildirerek iade ederler.
(2) Aboneler, söz konusu verginin hatlarına yükleme yapılması suretiyle iadesini
tercih edebileceği gibi nakden iade edilmesini de tercih edebilir ve işleme ilişkin olarak
ilk kez yapacakları tercihin sonraki dönemlerde yapılacak yüklemelerde de geçerli
olmasını talep edebilirler. Bu durumda, abonelerin ÖİV iadesi yöntemine ilişkin tercih
değişikliği talebi olmadığı sürece abonelere tercihlerinin yeniden sorulmasına gerek
bulunmamaktadır.
(3) Abonelerin hatlarını kapattırmaları veya operatör değiştirmeleri durumunda
iade işleminin nakit olarak yapılması esastır.
(4) Abonelerin iadeyi nakit olarak almak yerine hatlarına yükleme yapılmasını
tercih etmeleri, fazla ödenen vergiyi nakit olarak iade alıp hatlarına kendilerinin
yükleme yapması niteliğinde olduğundan, bu durumda yükleme yapılan bedel
üzerinden mobil elektronik haberleşme işletmecilerince, ön ödemeli hatlara yapılan
yüklemeler için gerçekleştirilen satışlarda olduğu gibi ÖİV ve KDV hesaplanacağı tabiidir.
Mobil elektronik haberleşme işletmecilerine yapılacak iade işlemleri
MADDE 8 – (1) 7 nci maddede açıklandığı şekilde mobil elektronik haberleşme
işletmelerince nakden veya hatta yükleme yoluyla ön ödemeli hat abonelerine iade
edilen ÖİV tutarları, işletmecilerin talebi üzerine nakden veya kendi vergi borçlarına
mahsuben iade edilir.
(2) İade talebinin birer aylık dönemler itibarıyla ve 7 nci maddedeki açıklamalar
çerçevesinde abonelere iade yapıldıktan sonra en erken iade yapılan ayı takip eden
aydan itibaren yapılması mümkündür.
(3) Abonelerine iade ettikleri tutarların mobil elektronik haberleşme
işletmecilerine iadesinde aşağıdaki belgeler aranır:
a) 10/10/2013 tarihli ve 28791 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul
Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 429)’nde belirtilen standart iade talep dilekçesi,
b) Abonelere nakden veya hatta yükleme yoluyla yapılan ÖİV iadesine ilişkin özet
tablo (EK-1),
c) Abonelere nakden yapılan ÖİV iadesine ilişkin bildirim (EK-2),
ç) Abonelere hatta yükleme yoluyla yapılan ÖİV iadesine ilişkin bildirim (EK-3).
(4) Mobil elektronik haberleşme işletmecilerinin, ön ödemeli hat abonelerine
nakit veya hatta yükleme yoluyla yaptıkları iadelerden doğan nakden veya mahsuben
iade talepleri vergi inceleme raporu veya yeminli mali müşavir tasdik raporuna göre
yerine getirilir. Teminat verilmesi halinde, iade talebi yerine getirilir ve teminat, vergi
inceleme raporu veya yeminli mali müşavir raporu sonucuna göre çözülür.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 9 – (1) 2/5/2009 tarihli ve 27216 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel
İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 5) yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.Sitemizde sunulan özelliklerin ve sitenin işleyişi için bazı çerezlerin kullanılması teknik olarak zorunludur. Diğer bazı çerezler de sitemizi geliştirmek ve bizim tarafımızdan veya yetkili hizmet sağlayıcılarımız tarafından size ilgi alanınıza göre reklamların sunulması amacıyla kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Gizlilik Politikası, Çerez Politikası ve Aydınlatma metnini inceleyebilirsiniz.