2016 asgari ücret, sigorta prim sınırları, asgari geçim indirimi tutarları

Tarih 05 Ocak 2016
Kategori Mali Ajanda
Okunma Sayısı 271

YENİ ASGARİ ÜCRET BELİRLENDİ:

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 2015/1 sayılı Kararı uyarınca 2016 yılında geçerli olacak asgari
ücretler (yılın tamamı için geçerli olmak üzere ) günlük 54,90 TL olarak belirlenmiştir.
Öte yandan; asgari ücret artışının bir bölümünün Devletçe karşılanmasına yönelik açıklamaların yer
aldığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın konuyla ilgili, bilgi notu ektedir.
SİGORTA PRİM HESABINA ESAS KAZANCIN ALT VE ÜST SINIRLARI DEĞİŞTİ:
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 82. Maddesi aşağıdaki şekildedir:
“Günlük kazanç sınırları
MADDE 82- Bu Kanun gereğince alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulan
günlük kazancın alt sınırı, asgarî ücretin otuzda biri, üst sınırı ise günlük kazanç alt sınırının 6,5
katıdır.
Günlük kazançları yukarıdaki fıkrada belirtilen alt sınırın altında olan sigortalılar ile ücretsiz
çalışan sigortalıların günlük kazançları alt sınır üzerinden, günlük kazançları üst sınırdan fazla olan
sigortalıların günlük kazançları da üst sınır üzerinden hesaplanır.
İkinci fıkraya göre sigortalının kazancı alt sınırın altında ise bu kazanç ile alt sınır arasındaki
farka ait sigorta primleri ile ücretsiz çalışan sigortalılara ait sigorta primlerinin tümünü işveren
öder.
Sigortalıların bu Kanunun 53 üncü maddesine göre belirlenen aynı sigortalılık haline tâbi olacak
şekilde birden fazla işte çalışması nedeniyle Kuruma ödenen primler toplamı, bu sigortalılık hali için
belirlenen prime esas kazanç üst sınırı üzerinden hesaplanacak miktarı aşarsa, aşan kısmın tamamı,
sigortalının talebi üzerine en geç talep tarihini takip eden ay içinde hissesi oranında sigortalıya
defaten geri ödenir. Geri verilen primler için ayrıca gecikme cezası ve gecikme zammı ile faiz
ödenmez.”
2016 yılı ile ilgili asgari ücret tutarları Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 2015/1 sayılı kararı ile
belirlenmiştir. Buna göre, prim kesintisi hesabına esas kazancın alt ve üst sınırlarının 2016 yılında
aşağıdaki şekilde dikkate alınması gerekmektedir:
Aylık Tutar
Alt sınır (Taban) 1.647,00 TL
Üst sınır (Tavan) 10.705,50 TL
Bu tutarlar, asgari ücret değişinceye kadar yada konuyla ilgili farklı bir yasal düzenleme yapılıncaya
kadar geçerli olacaktır.
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARLARI:
Gelir Vergisi Kanunu’nun 32. Maddesinde aşağıdaki hükümler mevcuttur:
"Ücretin gerçek usulde vergilendirilmesinde asgari geçim indirimi uygulanır.
Asgari geçim indirimi; ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde
çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari ücretin yıllık brüt tutarının; mükellefin
kendisi için % 50'si, çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10'u, çocukların her biri
için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5 diğer çocuklar için % 5'idir. Gelirin kısmi döneme
ait olması halinde, ay kesirleri tam ay sayılmak suretiyle bu süreye isabet eden indirim tutarları
esas alınır. Asgari geçim indirimi, bu fıkraya göre belirlenen tutar ile 103 üncü maddedeki gelir
vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine uygulanan oranın çarpılmasıyla bulunan tutarın, hesaplanan
vergiden mahsup edilmesi suretiyle uygulanır. Mahsup edilecek kısmın fazla olması halinde iade
yapılmaz.
İndirimin uygulamasında "çocuk" tabiri, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan
(nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte
oturanlar dahil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukları, "eş" tabiri ise,
aralarında yasal evlilik bağı bulunan kişileri ifade eder.
İndirim tutarının tespitinde mükellefin, gelirin elde edildiği tarihteki medeni hali ve aile durumu
esas alınır. İndirim, yukarıdaki oranlara göre hesaplanan tutarları aşmamak kaydıyla, ücret geliri
elde eden aile fertlerinden her biri için ayrı ayrı, çocuklar için eşlerden yalnızca birisinin gelirine
uygulanır. Boşananlar için indirim tutarının hesabında, nafakasını sağladıkları çocuk sayısı dikkate
alınır."
Buna göre asgari geçim indirimi (A.G.İ.) kısaca aşağıdaki formülle hesaplanabilir:
A.G.İ. Yıllık Tutarı = (Asgari Ücretin Yıllık Brüt Tutarı x A.G.İ. Oranı) x %15
Hesaplamada, ücretin elde edildiği takvim yılı başında belirlenen 16 yaşından büyük işçiler için
uygulanan asgari ücretin yıllık brüt tutarı esas alınacak olup, yıl içinde asgari ücret tutarında yapılan
değişiklikler dikkate alınmayacaktır.
Aylık yapılan ücret ödemelerinde ise asgari geçim indirimi, hesaplanan yıllık tutarın 12’ye
bölünmesi suretiyle uygulanacak ve bir ay içerisinde yararlanılabilecek asgari geçim indirimi tutarı,
yıllık olarak hesaplanan tutarın 1/12’sini geçemeyecektir.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 2015/1 sayılı Kararı uyarınca, 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren
asgari ücretin aylık tutarı 1.647 TL dır. Buna göre, 2016 yılında elde edilecek ücret gelirlerine
uygulanacak olan asgari geçim indirimi hesaplamasında dikkate alınacak asgari ücretin yıllık tutarı
(1.647,00 TL * 12 = ) 19,764,00 TL olacaktır.
Bu tutardan hareketle aylık olarak uygulanacak asgari geçim indirimi tutarları aşağıda belirtilmiştir:
KİŞİSEL DURUMU AYLIK ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (TL)
Bekar 123,53
Evli Eşi Çalışan Çocuksuz 123,53
Evli Eşi Çalışan 1 Çocuklu 142,05
Evli Eşi Çalışan 2 Çocuklu 160,58
Evli Eşi Çalışan 3 Çocuklu 185,29
Evli Eşi Çalışan 4 Çocuklu 197,64
Evli Eşi Çalışmayan Çocuksuz 148,23
Evli Eşi Çalışmayan 1 Çocuklu 166,76
Evli Eşi Çalışmayan 2 Çocuklu 185,29
Evli Eşi Çalışmayan 3 Çocuklu 209,99
Evli Eşi Çalışmayan 4 Çocuklu 209,99
Asgari geçim indirimi ile ilgili açıklamalar 265 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde mevcuttur.
SAYGILARIMIZLA.

 


Sitemizde sunulan özelliklerin ve sitenin işleyişi için bazı çerezlerin kullanılması teknik olarak zorunludur. Diğer bazı çerezler de sitemizi geliştirmek ve bizim tarafımızdan veya yetkili hizmet sağlayıcılarımız tarafından size ilgi alanınıza göre reklamların sunulması amacıyla kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Gizlilik Politikası, Çerez Politikası ve Aydınlatma metnini inceleyebilirsiniz.