2017 Yılında geçerli olacak V.U.K.’nda yer alan bazı tutar ve hadler belirlendi

Tarih 29 Aralık 2016
Kategori Mali Ajanda
Okunma Sayısı 277

2017 Yılında geçerli olacak V.U.K.’nda yer alan bazı tutar ve hadler belirlendi.

Fatura ve amortisman hadleri (900 TL)

2017 YILINDA GEÇERLİ OLACAK VERGİ USUL KANUNU'NDA YER ALAN BAZI TUTAR VE HADLER:

Vergi Usul Kanunu’ndaki bazı maktu hadler ile asgari ve azami tutarları belirtilmiş olan parayla
ödenecek ceza miktarları, 1 Ocak 2017 tarihinden geçerli olmak üzere 2016 yılı için ilan edilen
yeniden değerleme oranında (% 3,83) arttırılmış olup, yeni hadler ve tutarlar
27 Aralık 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 476 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
ile duyurulmuştur.
Anılan genel tebliğ sirkülerimizin son bölümünde sunulmuştur.
Fatura Düzenlemeye İlişkin Had Değişmedi(900 TL):
Vergi Usul Kanununun 232. Maddesinde yer alan 2016 için 900 TL olan fatura düzenleme sınırı
2017 yılında da aynen 900 TL olarak uygulanacaktır. Mükellefler, 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren
900 TL ve altında yaptıkları satışlar karşılığında, perakende satış fişi veya ödeme kaydedici cihaz fişi
verebilecekler, bu tutarı aşan satışları için ise fatura düzenleyeceklerdir. Birinci ve ikinci sınıf
tüccarlara, serbest meslek erbabına, kazançları basit usulde tespit edilen tüccarlara, defter tutmak
mecburiyetinde bulunan çiftçilere, vergiden muaf esnafa yapılan satışlar için ise yukarıdaki sınıra
bakılmaksızın fatura düzenlenme zorunluluğu bulunduğu unutulmamalıdır.
Amortisman Ayırmaya İlişkin Had Değişmedi(900 TL):
Vergi Usul Kanununun 313. Maddesinde yer alan ve doğrudan gider yazılabilecek alet, edevat,
mefruşat ve demirbaşlara ilişkin 900 TL olan üst sınır 2017 yılında da aynı şekilde 900 TL olarak
dikkate alınacaktır. 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren işletmede kullanılmak amacıyla alınan ve
bedeli 900 TL’nin altında kalan alet, edevat, mefruşat ve demirbaşlar doğrudan gider olarak
dikkate alınabilecektir. İktisadi veya teknik bakımdan bütünlük arz edenlerde bu tutar topluca
dikkate alınacak ve aşması halinde tamamı aktifleştirilecektir. 900 TL’nin üzerindeki alet, edevat,
mefruşat ve demirbaş alışlarının aktifleştirileceği tabiidir.

SAYGILARIMIZLA.

27 Aralık 2016 SALI Resmî Gazete Sayı : 29931
TEBLİĞ
Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ
(SIRA NO: 476)
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 104, mükerrer 115, 153/A,
177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353, 355, mükerrer 355 ve 370 inci maddelerinde yer alıp 2016
yılında uygulanan had ve tutarların yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle 1/1/2017 tarihi itibarıyla
uygulanacak had ve tutarların belirlenmesine ilişkin hususların açıklanmasıdır.
Yasal düzenlemeler
MADDE 2 – (1) 213 sayılı Kanunun mükerrer 414 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında, “Bu Kanunda yer alan maktu
hadler ile asgari ve azami miktarları belirtilmiş olan para ile ödenecek ceza miktarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin
olarak bu Kanun uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde
hesaplanan maktu had ve miktarların yüzde 5 ini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. Bakanlar Kurulu, bu suretle tespit
edilen had ve miktarları yarısına kadar artırmaya veya indirmeye, nispi hadleri ise iki katına kadar artırmaya veya
yarısına kadar indirmeye veya tekrar kanuni seviyesine getirmeye yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.
Yeniden değerleme oranında artırılan had ve tutarlar
MADDE 3 – (1) 213 sayılı Kanunun 414 üncü maddesi hükmü uyarınca, aynı Kanunun 104, mükerrer 115, 153/A, 177,
232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353, 355, mükerrer 355 ve 370 inci maddelerinde yer alıp 2016 yılında
uygulanan had ve tutarların, 2016 yılı için %3,83 (üç virgül seksen üç) olarak tespit edilen yeniden değerleme
oranında artırılması suretiyle belirlenen ve 1/1/2017 tarihinden itibaren uygulanacak olan had ve tutarlar ekli listede
gösterilmiştir.
Yürürlük
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2017 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

 Sitemizde sunulan özelliklerin ve sitenin işleyişi için bazı çerezlerin kullanılması teknik olarak zorunludur. Diğer bazı çerezler de sitemizi geliştirmek ve bizim tarafımızdan veya yetkili hizmet sağlayıcılarımız tarafından size ilgi alanınıza göre reklamların sunulması amacıyla kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Gizlilik Politikası, Çerez Politikası ve Aydınlatma metnini inceleyebilirsiniz.