2017 Yılında ödenecek Emlak Vergisi hakkında genel tebliğ yayımlandı

Tarih 29 Aralık 2016
Kategori Mali Ajanda
Okunma Sayısı 305

2017 Yılında ödenecek Emlak Vergisi hakkında genel tebliğ yayımlandı.

2017 YILINDA ÖDENECEK EMLAK VERGİSİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI:

27 Aralık 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 70 Seri No’lu Emlak Vergisi Genel Tebliğinde;
24 Aralık 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2016/9641 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı da
dikkate alınarak 2017 yılı emlak vergisi tutarlarının hesaplanmasına yönelik açıklamalar yapılmıştır.
Buna göre 2017 yılı emlak vergileri aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır:
2016 Ve Önceki Yıllarda Emlak Vergisi Mükellefi Olanlarda:
Bina, arsa ve arazilerinin 2017 yılı vergi değerleri; 2016 yılı vergi değerlerinin bu yıla ait yeniden
değerleme oranı kadar (% 3,83) artırılması suretiyle bulunacak tutarlar olacaktır. 1.000 TL’na kadar
olan kesirler dikkate alınmayacaktır.
2017 Yılı İtibariyle Mükellef Olacaklarda:
Mükellefiyeti 2017 yılında başlayanların, mükellefiyetleri ile ilgili bina, arsa ve arazi vergisi
tarhiyatına esas alınacak vergi değerinin hesabı aşağıdaki şekilde yapılacaktır:
Takdir komisyonlarınca 2013 yılında takdir edilen ve 2014 yılında uygulanan asgari ölçüde arsa ve
arazi metrekare birim değerleri; 2014 yılına ait belirlenen yeniden değerleme oranının yarısı
%5,055 nispetinde artırılması suretiyle bulunacak 2015 yılı değerinin, 2015 yılına ait belirlenen
yeniden değerleme oranının yarısı olan %2,79 nispetinde artırılması suretiyle bulunacak 2016 yılı
değerinin, 2016 yılına ait belirlenen yeniden değerleme oranı olan %3,83 nispetinde artırılması
suretiyle dikkate alınacaktır. 1.000 TL’ye kadar olan kesirler dikkate alınmayacaktır.
Binalarda; arsanın yukarıdaki şekilde hesaplanan vergi değerine inşaatın türü ve sınıfına göre 2017
yılına ait uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedeli dikkate alınarak hesaplanan
bina maliyetinin de ilave edileceği malumdur.( 25 Ağustos 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan
68 Seri No’lu Emlak Vergisi Genel Tebliği)
NOT: Bakanlar Kurulu kararı uyarınca artışlar 2017 için yeniden değerleme oranının yarısı kadar
değil tamamı oranında yapılmıştır.

SAYGILARIMIZLA.

27 Aralık 2016 SALI Resmî Gazete Sayı : 29931
TEBLİĞ
Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:
EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ
(SERİ NO: 70)
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 2017 yılına ait emlak (bina, arsa ve arazi) vergi
değerleri ile 2017 yılında mükellef olacakların emlak vergi değerlerinin hesabında
dikkate alınacak asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin tespiti
hususunda açıklamalar yapmaktır.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bakanlığımızca, 2016 yılına ait uygulanacak yeniden değerleme oranı,
11/11/2016 tarihli ve 29885 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu
Genel Tebliği (Sıra No: 474) ile %3,83 (üç virgül seksen üç) olarak tespit ve ilan edilmiş
bulunmaktadır.
(2) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 49 uncu maddesinin
(b) fıkrasında, takdir komisyonlarının dört yılda bir arsalara ve araziye ait asgari ölçüde
metrekare birim değerlerini takdir edecekleri hükme bağlanmıştır. Bu hüküm uyarınca
2013 yılında söz konusu takdirler yapılmıştır.
(3) 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin birinci
fıkrasının (b) bendinde bina, 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde de arazi
(arsa) vergisi mükellefiyetinin, dört yılda bir yapılan takdir işlemlerinde takdir işleminin
yapıldığı tarihi takip eden bütçe yılından itibaren başlayacağı hükme bağlanmıştır.
Asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değer takdirleri 2013 yılında yapıldığından,
bu hükümler uyarınca bina ve arazi vergisi mükellefiyeti 2014 yılından itibaren başlamış
bulunmaktadır.
(4) 1319 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin ikinci fıkrasında, vergi değerinin,
mükellefiyetin başlangıç yılını takip eden yıldan itibaren her yıl, bir önceki yıla ait vergi
değerinin Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca aynı yıl için tespit edilen yeniden
değerleme oranının yarısı nispetinde artırılması suretiyle bulunacağı; üçüncü fıkrasında
da 33 üncü maddede yer alan vergi değerini tadil eden sebeplerle (8 numaralı fıkra
hariç) mükellefiyet tesisi gereken hallerde, Vergi Usul Kanununun mükerrer 49 uncu
maddesinin (b) fıkrasına göre takdir komisyonlarınca belirlenen arsa ve arazi metrekare
birim değerlerinin, takdir işleminin yapıldığı yılı takip eden ikinci yılın başından başlamak
suretiyle her yıl, bir önceki yıl birim değerinin Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre aynı
yıl için tespit edilmiş bulunan yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde artırılması
suretiyle dikkate alınacağı hükme bağlanmıştır.
(5) Ayrıca, 1319 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında, vergi
değerinin hesabında bin liraya kadar olan kesirlerin dikkate alınmayacağı belirtilmiştir.
(6) Öte yandan, 1319 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin beşinci fıkrasında, Bakanlar
Kurulunun bu maddede belirtilen artış oranını sıfıra kadar indirmeye veya yeniden
değerleme oranına kadar artırmaya yetkili olduğu hükme bağlanmış olup bu hüküm
uyarınca 24/12/2016 tarihli ve 29928 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 20/12/2016
tarihli ve 2016/9641 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 4 üncü maddesi ile
emlak vergisi mükelleflerinin 2017 yılı bina, arsa ve arazi vergi değerleri ile bu yıla ait
asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin hesabında uygulanacak artış
oranı 2016 yılına ait yeniden değerleme oranı olan %3,83 (üç virgül seksen üç) olarak
tespit edilmiştir.
(7) 2016 yılından önceki yıllarda emlak vergisi mükellefi olanların 2017 yılına ait emlak
vergisinin tarh ve tahakkukunda esas alınacak vergi değerinin (matrahın) hesabı ile bina,
arsa veya araziye 2016 yılında malik olunması halinde mükellefiyetin başlangıç yılı olan
2017 yılı vergi değerinin hesabı bu Tebliğde belirtilen esaslar çerçevesinde yapılacaktır.
2016 yılı ve önceki yıllarda mükellef olanların 2017 yılına ait emlak vergi değerlerinin
hesabı
MADDE 3 – (1) Bu mükelleflerin bina, arsa ve arazilerinin 2017 yılı vergi değerleri, 2016
yılı vergi değerlerinin, bu yıla ait yeniden değerleme oranı olan %3,83 (üç virgül seksen
üç) oranında artırılması suretiyle bulunacak tutarlar olacaktır.
ÖRNEK 1: Mükellef (A) Ankara ili, Ayaş Belediyesi sınırları içinde yer alan meskeni 2010
yılında satın almıştır. 2016 yılı emlak vergi değeri 175.000,00 TL olan meskenin 2017 yılı
emlak vergi değeri aşağıda belirtildiği şekilde hesaplanacaktır.
2017 yılı itibarıyla mükellef olacakların emlak vergi değerlerinin tespiti
MADDE 4 – (1) Mükellefiyeti 2017 yılında başlayanların, mükellefiyetleri ile ilgili bina,
arsa ve arazi vergisi tarhiyatına esas alınacak vergi değerinin hesabında; takdir
komisyonlarınca 2013 yılında takdir edilen ve 2014 yılında uygulanan asgari ölçüde arsa
ve arazi metrekare birim değerleri; 15/11/2014 tarihli ve 29176 sayılı Resmî Gazete'de
yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 441) ile 2014 yılına ait belirlenen
yeniden değerleme oranının yarısı olan (%10,11/2=) %5,055 (beş virgül sıfır elli beş)
nispetinde artırılması suretiyle bulunacak 2015 yılı değerinin, 10/11/2015 tarihli ve
29528 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 457)
ile 2015 yılına ait belirlenen yeniden değerleme oranının yarısı olan (%5,58/2=) %2,79
(iki virgül yetmiş dokuz) nispetinde artırılması suretiyle bulunacak 2016 yılı değerinin,
11/11/2016 tarihli ve 29885 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu
Genel Tebliği (Sıra No: 474) ile 2016 yılına ait belirlenen yeniden değerleme oranı olan
%3,83 (üç virgül seksen üç) nispetinde artırılması suretiyle dikkate alınacaktır.
ÖRNEK 2: Mükellef (B) 2016 yılında Bursa ili, Mudanya ilçesi sınırları içinde 500 m2
büyüklüğünde bir arsa satın almış ve bu arsaya ilişkin emlak vergisi bildirimini ilgili
belediyeye vermiştir. Arsanın bulunduğu cadde için takdir komisyonunca 2014 yılından
itibaren uygulanmak üzere takdir edilen asgari ölçüde arsa metrekare birim değeri
190,00 TL’dir.
2014 yılına ait yeniden değerleme oranının yarısı % 5,055, 2015 yılına ait yeniden
değerleme oranının yarısı % 2,79 ve 2016 yılına ait yeniden değerleme oranı ise % 3,83
olarak tespit edilmiş olduğuna göre, mükellefiyeti 2017 yılında başlayacak bu mükellefin
2016 yılında satın aldığı arsanın 2017 yılı arazi (arsa) vergisine esas vergi değeri aşağıda
belirtildiği şekilde hesaplanacaktır.
ÖRNEK 3: Mükellef (C) Erzincan Belediyesi sınırları içinde 400 m2 arsa üzerinde inşa
edilen ve inşaatı 2010 yılında sona ermiş olan bir işyerini 2016 yılında satın almıştır.
Betonarme karkas, 1 inci sınıf olan inşaatın dıştan dışa yüzölçümü 120 m2’dir. Bu işyeri
için 2017 yılına ait uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedeli 1.036,43
TL’dir. Arsanın bulunduğu cadde için 2014 yılında uygulanan asgari ölçüde arsa
metrekare birim değeri 75 TL’dir. 2015 yılına ait asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare
birim değerlerinin hesabında uygulanacak artış oranı %5,055, 2016 yılına ait asgari
ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin hesabında uygulanacak artış oranı
%2,79 ve 2017 yılına ait asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin
hesabında uygulanacak artış oranı ise %3,83 olarak tespit edildiğine göre mükellefiyeti
2017 yılında başlayan bu mükellefin işyerinin 2017 yılı vergi değerinin tespitinde emlak
(bina) vergi değeri aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır. (Vergi değerinin hesabında
asansör, klima veya kalorifer payı ilavesi ile aşınma payı indirimi ihmal edilmiştir.)
Yürürlük
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2017 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.Sitemizde sunulan özelliklerin ve sitenin işleyişi için bazı çerezlerin kullanılması teknik olarak zorunludur. Diğer bazı çerezler de sitemizi geliştirmek ve bizim tarafımızdan veya yetkili hizmet sağlayıcılarımız tarafından size ilgi alanınıza göre reklamların sunulması amacıyla kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Gizlilik Politikası, Çerez Politikası ve Aydınlatma metnini inceleyebilirsiniz.