2017 Yılında uygulanacak damga vergisi tutarları

Tarih 27 Aralık 2016
Kategori Mali Ajanda
Okunma Sayısı 347

2017 YILINDA UYGULANACAK DAMGA VERGİSİ TUTARLARI:

Damga Vergisi Kanunu’na ekli “1” sayılı tabloda yer alan maktu vergiler (maktu ve nispi vergilerin
asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) Bakanlar Kurulunca belirlenmediği taktirde her
yıl yeniden değerleme oranında artmaktadır.
474 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2016 yılına ilişkin yeniden değerleme oranı %
3,83 olarak açıklanmıştır.
Ancak, 24 Aralık 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2016/9641 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
ile; maktu damga vergisi tutarları % 7,5 oranında artırılmıştır. (Her bir kağıttan alınacak azami
damga vergisi tutarı için Karar alınmamıştır)
Bu durumda, 2017 yılında uygulanacak maktu damga vergisi tutarları; yeniden değerleme
oranında değil, 2016 yılında uygulanan tutarların % 7,5 oranında arttırılmasıyla, her bir kağıttan
alınacak azami vergi tutarı ise 2016 yılında uygulanan tutarın % 3,83 oranında hesaplanacaktır.
27 Aralık 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 61 Seri No’lu Damga Vergisi Genel Tebliğinde;
1 Ocak 2017 tarihinden itibaren uygulanacak Damga Vergisi Kanunu ekindeki “1” sayılı tabloda yer
alan vergi tutarları ile her bir kağıt için alınacak azami vergi tutarı açıklanmıştır.
Söz konusu genel tebliğ sirkülerimizin son bölümünde, tebliğ ekindeki “1” sayılı tablo ise
sirkülerimizin ekinde sunulmuştur.
SAYGILARIMIZLA.
27 Aralık 2016 SALI Resmî Gazete Sayı : 29931
TEBLİĞ
Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:
DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ
(SERİ NO: 61)
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi
Kanununun 14 üncü maddesinde yer alan azami tutarın yeniden değerleme oranına
göre, Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yer alan maktu vergilerin ise
yeniden değerleme oranı dahil olmak üzere Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen orana
göre hesaplanarak tespit ve ilan edilmesidir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 14 üncü maddesinin
birinci fıkrası ve mükerrer 30 uncu maddesinin birinci ve dördüncü fıkrası hükümlerine
dayanılarak hazırlanmıştır.
Maktu damga vergisi tutarları ile azami tutarın belirlenmesi
MADDE 3 – (1) Bakanlığımızca 2016 yılı için yeniden değerleme oranı %3,83 (üç virgül
seksenüç) olarak tespit edilmiş ve 11/11/2016 tarihli ve 29885 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:474) ile ilan edilmiş
bulunmaktadır.
(2) 24/12/2016 tarihli ve 29928 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 20/12/2016
tarihli ve 2016/9641 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 2 nci maddesi ile
1/1/2017 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere, Damga Vergisi Kanununa ekli (1)
sayılı tabloda yer alan kağıtlar için 2016 yılında uygulanan maktu vergi tutarları yeniden
değerleme oranı dahil olmak üzere %7,5 oranında artırılmıştır.
(3) 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan ve 25/12/2015 tarihli ve 29573 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No:59) ile tespit
edilen maktu vergiler, 1/1/2017 tarihinden itibaren uygulanmak üzere %7,5 oranında
artırılarak Tebliğ ekindeki (1) sayılı tabloda gösterilmiştir.
(4) 488 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan her bir
kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır yeniden değerleme oranında artırılmış
ve 1/1/2017 tarihinden itibaren 1.865.946,80 Türk Lirası olmuştur.
Yürürlük
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2017 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.Sitemizde sunulan özelliklerin ve sitenin işleyişi için bazı çerezlerin kullanılması teknik olarak zorunludur. Diğer bazı çerezler de sitemizi geliştirmek ve bizim tarafımızdan veya yetkili hizmet sağlayıcılarımız tarafından size ilgi alanınıza göre reklamların sunulması amacıyla kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Gizlilik Politikası, Çerez Politikası ve Aydınlatma metnini inceleyebilirsiniz.