2017 Yılında uygulanacak harç tutarları

Tarih 27 Aralık 2016
Kategori Mali Ajanda
Okunma Sayısı 234

2017 YILINDA UYGULANACAK HARÇ TUTARLARI:

Harçlar Kanunu’na ekli tarifelerde yer alan maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami
miktarlarını belirleyen hadler dahil) her yıl yeniden değerleme oranında artmaktadır.
474 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2016 yılına ilişkin yeniden değerleme oranı %
3,83 olarak açıklanmıştır.
Ancak, 24 Aralık 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2016/9641 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
ile; maktu harç tutarları (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen
hadler dahil) % 7,5 oranında artırılmıştır.
Bu durumda, 2017 yılında uygulanacak maktu harç tutarları (maktu ve nispi harçların asgari ve
azami miktarlarını belirleyen hadler dahil); yeniden değerleme oranında değil, 2016 yılında
uygulanan tutarların % 7,5 oranında arttırılmasıyla hesaplanacaktır.
27 Aralık 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 78 Seri No’lu Harçlar Kanunu Genel Tebliğinde;
1 Ocak 2017 tarihinden itibaren uygulanacak harç tutarları ile maktu ve nispi harçların asgari ve
azami miktarlarını belirleyen hadler açıklanmıştır.
Öte yandan, yine aynı Resmi Gazetede yayımlanan yayımlanan 79 Seri No’lu Harçlar Kanunu Genel
Tebliğinde; 1 Ocak 2017 tarihinden geçerli olmak üzere konsolosluklarca alınacak harçların döviz
cinsinden hesaplanmasına esas alınacak döviz kuru ve bu işlemlere uygulanacak emsal sayılar
açıklanmıştır.
Söz konusu genel tebliğler sirkülerimizin son bölümünde, harç tarifeleri ise sirkülerimiz ekinde
mevcuttur.
SAYGILARIMIZLA.

27 Aralık 2016 SALI Resmî Gazete Sayı : 29931
TEBLİĞ
Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:
HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ
(SERİ NO: 78)
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı
tarifelerde yer alan maktu harçların (maktu ve nispî harçların asgarî ve azami
miktarlarını belirleyen hadler dahil) yeniden değerleme oranı dahil olmak üzere
Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen orana göre hesaplanarak tespit ve ilan edilmesidir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 492 sayılı Kanunun mükerrer 138 inci maddesinin ikinci,
üçüncü ve dördüncü fıkralarına dayanılarak hazırlanmıştır.
Harç miktarlarının hesaplanması
MADDE 3 – (1) Bakanlığımızca 2016 yılı için yeniden değerleme oranı %3,83 (üç virgül
seksen üç) olarak tespit edilmiş ve 11/11/2016 tarihli ve 29885 sayılı Resmî Gazete'de
yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 474) ile ilan edilmiş
bulunmaktadır.
(2) 24/12/2016 tarihli ve 29928 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 20/12/2016 tarihli ve
2016/9641 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 3 üncü maddesi ile 1/1/2017
tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere, 492 sayılı Kanuna bağlı tarifelerde yer alan
ve Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 75) ile tespit edilerek 2016 yılında uygulanan
maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler
dahil) yeniden değerleme oranı dahil olmak üzere %7,5 oranında artırılmıştır. Artırılan
bu tutarlar 1/1/2017 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Tebliğ ekindeki tarifelerde
gösterilmiştir.
(3) 492 sayılı Kanuna bağlı 2, 5 ve 7 sayılı tarifelerin bazı pozisyonlarında beher rüsum
tonilatosundan gibi birim değer üzerinden alınacak maktu harç tutarları yer almaktadır.
Sözü edilen maktu harç tutarlarının, birim değerler toplamına tatbiki sonucu bulunacak
olan ve asgari ve azami hadler arasında kalan harcın 10 Kuruşa kadarki kesirleri de tahsil
edilmeyecektir.
Yürürlük
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2017 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
Ekler için tıklayınız
27 Aralık 2016 SALI Resmî Gazete Sayı : 29931
TEBLİĞ
Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:
HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ
(SERİ NO: 79)
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Konsolosluk harçları ile Türkiye Cumhuriyeti
Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarının yaptıkları her türlü işlemlere ait harçların döviz
cinsinden hesaplanmasına esas olacak ABD doları cinsinden döviz kuru ve bu işlemlerle
ilgili tarifelere ayrı ayrı veya birlikte uygulanacak emsallerin tespit ve ilan edilmesidir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 79 uncu ve
mükerrer 138 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Harç miktarlarının hesaplanmasına esas olacak döviz kuru ve emsaller
MADDE 3 – (1) 492 sayılı Kanuna bağlı tarifelerdeki maktu harçlar ile maktu ve nispi
harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler, anılan Kanunun mükerrer 138
inci madde hükmü gereğince, 1/1/2017 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden tespit
edilmiştir.
(2) Bu çerçevede, Türkiye Cumhuriyeti Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarının yapacağı
işlemlerden alınacak harç miktarlarının hesaplanmasına esas olacak döviz kuru 1 ABD
Doları = 3,46 TL olarak; bu işlemlere uygulanacak emsal sayılar ise aşağıdaki tabloda
gösterildiği şekilde yeniden belirlenmiştir.
Yürürlük
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2017 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.Sitemizde sunulan özelliklerin ve sitenin işleyişi için bazı çerezlerin kullanılması teknik olarak zorunludur. Diğer bazı çerezler de sitemizi geliştirmek ve bizim tarafımızdan veya yetkili hizmet sağlayıcılarımız tarafından size ilgi alanınıza göre reklamların sunulması amacıyla kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Gizlilik Politikası, Çerez Politikası ve Aydınlatma metnini inceleyebilirsiniz.