6661 sayılı Kanunla yapılan değişiklikler

Tarih 03 Şubat 2016
Kategori Mali Ajanda
Okunma Sayısı 284

6661 SAYILI KANUNLA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER:

27 Ocak 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6661 sayılı Kanunla çeşitli Kanunlarda değişiklikler yapılmış olup, bunların bazıları aşağıda özetlenmiştir ( 6661 sayılı Kanun sirkülerimiz ekindedir) :

1.Sosyal Sigorta Primlerinde Devlet Desteği:

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4/a Maddesi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenlere aşağıdaki şartlar dahilinde 2016 yılı boyunca Devlet desteği getirilmiştir (5510 sayılı Kanuna eklenen Geçici 68. Madde) :

a. 2015 yılının aynı ayına ilişkin Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde prime esas günlük kazancı 85 TL ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere, 2016 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,

b. 2016 yılı içinde ilk defa bu Kanun kapsamına alınan işyerlerinden bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,

2016 yılı Ocak ila Aralık ayları için günlük 3,33 TL ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, bu işverenlerin Kurum ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilecek ve bu tutar Hazinece karşılanacaktır.

Bir önceki yılın aynı ayına ilişkin olarak aylık prim ve hizmet belgesi verilmemiş olması halinde bildirim yapılmış takip eden ilk aya ilişkin aylık prim ve hizmet belgesindeki bildirimler esas alınır.

2015 yılından önce bu Kanun kapsamında alınmış ancak 2015 yılında sigorta çalıştırmamış olan işyerleri yukarıdaki “b” bölümüne göre işlem yapacaklardır.

Sigortalı ve işveren hisselerin ait sigorta primlerinin Devlet tarafından karşılandığı durumlarda işverenin ödeyeceği sigorta priminin Hazinece karşılanacak tutardan az olması halinde sadece sigorta prim borcu kadar mahsup işlemi yapılır.

Bu destekten yararlanmak için muvazaalı işlem tesis edenler yada sigortalıların prime esas kazançlarını 2016 için eksik bildirenlerde, Hazinece karşılanan tutarlar cezalı ve zamlı olarak geri alınacaktır. (Geçici 68. Maddenin 2. Fıkrası)

2016 yılına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerini süresi içinde vermeyen, süresi içinde ödemeyen, sigortası kişi çalıştıran yada bildirdiği sigortalıyı fiilen çalıştırmayan yada Kuruma borcu bulunan işverenlerde yukarıdaki “b” Fıkrası hükümleri uygulanmayacaktır. Ancak, borcu bulunanlardan bu borçları 6183 sayılı Kanuna göre tecil ve taksitlendirmeye tabi tutulanlar bu tecil ve taksitlendirme devam ettiği sürece “b” Fıkrası hükümlerinden faydalanabilecektir.

2016 yılı Ocak ila Aralık dönemlerine ilişkin yasal süresi dışında Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar için bu destek uygulanmayacaktır.

Bu desteğin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar SGK tarafından belirlenecektir. Geçici 68. Maddenin 6. Fıkrasında; Maden Kanunu Ek.9 Maddesi kapsamındaki işyerleri için bu desteğin hesaplanmasına ilişkin özel düzenleme mevcuttur.

Geçici 68. Maddenin 8. Fıkrası uyarınca; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 2. Maddesinin 1. Fıkrasının a,b,c ve d bentlerinde sayılan idareler tarafından ilgili mevzuatı uyarınca yapılan ve sözleşmesinde fiyat farkı ödeneceği öngörülen hizmet alımlarında, ihale dökümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılmasının öngörüldüğü işçilikler için Hazinece karşılanacak tutarlar işverenlerin hakedişinden karşılanacaktır.

2.Mali Tatil İle İlgili Değişiklikler:

Bilindiği üzere; 5604 sayılı Mali Tatil ile ilgili Kanun uyarınca; her yıl 1 Temmuz- 20 Temmuz arası mali tatil uygulanmaktadır. (Haziran ayı son günü tatil günü ise, mali tatil Temmuz ayının ilk iş gününü takip eden günden başlamaktadır) Mali Tatil süresince; kapsama giren vergilerle ilgili bazı beyanname verme, ödeme, bildirim, başvuru, kayıt süreleri uzamaktadır. (5604 sayılı Kanunun 1. Maddesi)

5604 sayılı Kanunun 1. Maddesinin 6., 7. Ve 8. Fıkralarında yapılan değişiklikler karşılaştırmalı olarak aşağıda sunulmuştur:

ESKİ FIKRA YENİ FIKRA

6) Malî tatilin sona erdiği günü izleyen 7gün içinde biten bu madde kapsamındaki kanuni ve idari süreler, malî tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren 7.günün mesai saati bitiminde sona ermiş sayılır.

6) Malî tatilin sona erdiği günü izleyen 5 gün içinde biten bu madde kapsamındaki kanuni ve idari süreler, malî tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren 5. günün mesai saati bitiminde sona ermiş sayılır.

(7) Gümrük idareleri, il özel idareleri ve belediyeler tarafından tarh ve/veya tahsil edilen vergi, resim ve harçlarla ilgili olarak malî tatil uygulanmaz.

(7) ÖTV, BSMV, Özel İletişim Vergisi, Şans Oyunları Vergisi ve Gümrük idareleri, il özel idareleri ve belediyeler tarafından tarh ve/veya tahsil edilen vergi, resim ve harçlarla ilgili olarak malî tatil uygulanmaz.

(8) Beyana dayanan ve beyanname verme süresi malî tatil nedeniyle uzamış olan vergilerde ödeme süresi (aynı ay içerisinde kalmak kaydıyla), uzayan beyanname verme süresinin son gününden itibaren üçüncü günün mesai saati bitimine kadar uzamış sayılır.

(8) Beyana dayanan ve beyanname verme süresi malî tatil nedeniyle uzamış olan vergilerde ödeme süresi (aynı ay içerisinde kalmak kaydıyla), uzayan beyanname verme süresinin son günü izleyen günün mesai saati bitimine kadar uzamış sayılır.

Görüldüğü gibi, kapsam ve sürelerle ilgili bir daraltma sözkonusudur. Örneğin, Haziran ayına ait KDV , Muhtasar ve Damga Vergisi beyannamelerinin verilme ve tahakkuk eden vergilerin ödenme süreleri bu değişikliklerden etkilenmektedir.

3.Nüfus Cüzdanı Yerine (TC) Kimlik Kartı İbaresi Kullanılması:

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununda yapılan değişiklik uyarınca, nüfus cüzdanı ibaresi yerine (Türkiye Cumhuriyeti) kimlik kartı ibaresi kullanılacaktır. Değerli Kağıtlar Kanununda yer alan tablodaki nüfus cüzdanı ibaresi de kimlik kartı olarak değiştirilmiş ve 2017 den geçerli olmak üzere; kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı, değiştirme ve kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı değerli kağıt bedelleri belirlenmiştir.

SAYGILARIMIZLASitemizde sunulan özelliklerin ve sitenin işleyişi için bazı çerezlerin kullanılması teknik olarak zorunludur. Diğer bazı çerezler de sitemizi geliştirmek ve bizim tarafımızdan veya yetkili hizmet sağlayıcılarımız tarafından size ilgi alanınıza göre reklamların sunulması amacıyla kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Gizlilik Politikası, Çerez Politikası ve Aydınlatma metnini inceleyebilirsiniz.