6663 Sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanununda yapılan değişiklikler

Tarih 05 Mayıs 2016
Kategori Mali Ajanda
Okunma Sayısı 192

10 Şubat 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6663 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanununda bazı
değişiklikler yapılmıştır.

Bu düzenlemeleri; genç girişimcilere tanınan kazanç istisnası ve basit
usuldeki ticari kazanç sahiplerine tanınan kazanç istisnası başlıklarında toplayabiliriz.
Bu defa; 5 Mayıs 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 292 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel
Tebliğinde bu yeni düzenlemelerle ilgili usul ve esaslara yer verilmiş olup, aşağıda sunulmuştur.

SAYGILARIMIZLA.

5 Mayıs 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29703
TEBLİĞ
Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:
GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ
(SERİ NO: 292)
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi
Kanununa, 10/2/2016 tarihli ve 29620 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 29/1/2016
tarihli ve 6663 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanunun 1 inci maddesi ile yapılan düzenlemeyle getirilen genç girişimcilerde kazanç
istisnasına ve 2 nci maddesi ile yapılan düzenlemeyle getirilen ticari kazancı basit usulde
tespit edilen mükelleflere uygulanacak indirime ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
BİRİNCİ BÖLÜM
Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası
Yasal düzenleme
MADDE 2 – (1) 6663 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle, Gelir Vergisi Kanununun mülga
mükerrer 20 ncimaddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde yeniden
düzenlenerek 10/2/2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
“Genç girişimcilerde kazanç istisnası:
MÜKERRER MADDE 20 – Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa
gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla yirmi
dokuz yaşını doldurmamış tam mükellef gerçek kişilerin, faaliyete başladıkları takvim
yılından itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri bu kazançlarının
75.000 Türk lirasına kadar olan kısmı, aşağıdaki şartlarla gelir vergisinden müstesnadır.
1. İşe başlamanın kanuni süresi içinde bildirilmiş olması,
2. Kendi işinde bilfiil çalışılması veya işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi
(Çırak, kalfa veya yardımcı işçi çalıştırmak ya da seyahat, hastalık, askerlik, tutukluluk ve
hükümlülük gibi zaruri ayrılmalar dolayısıyla geçici olarak işinde bilfiil çalışmamak bu
şartı bozmaz.),
3. Faaliyetin adi ortaklık veya şahıs şirketi bünyesinde yapılması hâlinde tüm ortakların
işe başlama tarihi itibarıyla bu maddedeki şartları taşıması,
4. Ölüm nedeniyle faaliyetin eş ve çocuklar tarafından devralınması hâli hariç olmak
üzere, faaliyeti durdurulan veya faaliyetine devam eden bir işletmenin ya da mesleki
faaliyetin eş veya üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan veya kayın hısımlarından
devralınmamış olması,
5. Mevcut bir işletmeye veya mesleki faaliyete sonradan ortak olunmaması.
İstisna kapsamındaki faaliyetlerden kazanç elde edilmemesi veya istisna haddinin
altında kazanç elde edilmesi hâllerinde dahi yıllık beyanname verilir.
Bu istisnanın, bu Kanunun 94 üncü maddesi uyarınca tevkif suretiyle ödenecek vergiye
şümulü yoktur.
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı
yetkilidir.”
İstisnadan faydalanacaklar ve faydalanma şartları
MADDE 3 – (1) İstisnadan;
a) Ticari, zirai veya serbest meslek faaliyeti nedeniyle adına ilk defa gelir vergisi
mükellefiyeti tesis edilmiş,
b) Mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla yirmi dokuz yaşını doldurmamış,
tam mükellef gerçek kişiler yararlanır.
(2) Birinci fıkrada belirtilen kişilerin istisnadan yararlanabilmeleri için aşağıda belirtilen
şartları taşımaları zorunludur.
a) İşe başlamanın kanuni süresi içinde bildirilmesi.
1) Mükelleflerin söz konusu istisnadan faydalanabilmeleri için işe başlamayı kanuni
süresi içerisinde bildirmeleri gerekmektedir. İşe başlamanın kanuni süresi içerisinde
bildirilip bildirilmediği hususu, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu
hükümleri çerçevesinde tespit edilir.
2) İşe başlama bildiriminin Vergi Usul Kanununda yer alan süre içerisinde yapılmaması
durumunda, söz konusu istisna hükmünden yararlanılamaz.
b) Mükellefin kendi işinde bilfiil çalışması ya da işin kendisi tarafından sevk ve idare
edilmesi.
1) İstisnadan yararlanılabilmesi için mükellefin kendi işinde bilfiil çalışması veya kendi
işinde bilfiil çalışmadığı durumlarda ise işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi
gerekmektedir.
2) Bir şahsın kendi işinde bilfiil çalışması, işinde ve bu işin gerektirdiği konularda fikri ve
bedeni bir mesai sarf etmesidir.
3) İşte bilfiil çalışılmasa dahi iş sahibi tarafından işin sevk ve idaresinin kendi elinde
tutulması, işin yürütülmesiyle ilgili kararların alınması, planlanması veya denetiminin
yapılması gibi durumlarda da istisna şartı ihlal edilmiş olmaz.
4) Kendi işinde bilfiil çalışılması veya işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi
şartını sağlayan mükelleflerin, faaliyetin yürütülebilmesi için çırak, kalfa veya yardımcı
işçi çalıştırması istisna şartını bozmaz.
5) Seyahat, hastalık, askerlik, tutukluluk ve hükümlülük gibi zaruri ayrılmalar dolayısıyla
geçici sürelerde fiilen işin başında bulunulmaması halinde de söz konusu şart ihlal
edilmiş olmaz.
(3) Genç girişimcilerde kazanç istisnasında, özellikli durumlara ilişkin hususlar şunlardır:
a) Faaliyetin ortaklık olarak yürütülmesi.
1) Adi ortaklık veya şahıs şirketi kurmak suretiyle faaliyette bulunan mükellefler de
ayrı ayrı istisnadan yararlanabilir. Bu durumda mükelleflerin istisnadan
yararlanabilmeleri için tüm ortakların ayrı ayrı istisna şartlarını taşımaları
gerekmektedir. Ortaklardan herhangi birinin istisna şartlarını taşımaması halinde, diğer
ortaklar da istisnadan faydalanamaz.
Örnek 1: Bay (A), Bay (B) ve Bay (C), 17/2/2016 tarihinde adi ortaklık şeklinde lokanta
işletmeciliği faaliyetine başlamış olup faaliyete başlanıldığı tarihte Bay (A) 27, Bay (B) 29,
Bay (C) ise 32 yaşındadır. Buna göre; Bay (C), 29 yaş şartını ihlal ettiğinden ortakların
hiçbiri istisnadan faydalanamayacaktır.
b) İşletmenin devralınması.
1) Bir işletmenin veya mesleki faaliyetin devralınması halinde, istisnadan
yararlanılabilmesi için işletmenin ya da mesleki faaliyetin devralındığı kişinin eş veya
üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan veya kayın hısımlarından olmaması
gerekmektedir.
Örnek 2: Bay (D), 20/2/2016 tarihinde babasına ait oto yıkama işletmesini devralmak
suretiyle ticari faaliyete başlamıştır. Bay (D)’nin, işi devraldığı babasının 1. derece kan
hısımı olması nedeniyle, istisnadan yararlanması mümkün olmayacaktır.
2) Ölüm dolayısıyla eş ve çocuklar tarafından işletmenin veya mesleki faaliyetin
devralınması halinde, devralan eş veya çocuklar istisnaya ilişkin şartların tamamını
taşımaları kaydıyla, ölen mükellefin istisnadan faydalanıp faydalanmadığına
bakılmaksızın devralan eş veya çocuklar istisnadan üç vergilendirme dönemi boyunca
yararlanır.
Örnek 3: 4/4/2016 tarihinde kırtasiye işletmeciliği faaliyetine başlayan ve istisnadan
yararlanma şartlarının tamamını taşıyan Bay (C), söz konusu istisnadan bir yıl
yararlandıktan sonra 3/2/2017 tarihinde vefat etmiştir. İşletmeyi devralan eş istisnaya
ilişkin diğer şartları taşımaktadır.
Buna göre, 2017 yılına ilişkin istisna tutarından; Bay (C) adına mirasçılar
tarafından 1/1/2017 - 3/2/2017kıst dönemi için verilen yıllık gelir vergisi
beyannamesinde yer alan kazanç dolayısıyla tam olarak yararlanılacaktır. Ayrıca,
işletmeyi devralan eş de 4/2/2017-31/12/2017 döneminden itibaren üç vergilendirme
dönemi boyunca (2017, 2018, 2019 yıllarında) istisnadan tam olarak yararlanacaktır.
Örnek 4: 3/5/2003 tarihinden itibaren büfe işletmeciliği faaliyetinde bulunan Bay (S),
28/7/2016 tarihinde vefat etmiş olup faaliyeti Bay (S)’nin 20 yaşındaki oğlu (R)
devralmıştır. Büfe işletmeciliğini devralan Bay (R) istisnaya ilişkin diğer şartları da
taşımaktadır. Buna göre, Bay (R) 2016, 2017 ve 2018 yıllarında söz konusu istisnadan
tam olarak yararlanacaktır.
c) Mevcut bir işletmeye veya mesleki faaliyete sonradan ortak olunmaması.
1) Mükelleflerin mevcut bir işletmeye veya mesleki faaliyete sonradan ortak olmaları
durumunda istisnadan yararlanmaları söz konusu olmaz.
2) Buna göre, mevcut işletmeye veya ortaklığa sonradan ortak olunması durumunda,
diğer tüm şartları taşısalar dahi, ortakların hiçbiri bu istisnadan yararlanamaz.
İstisna uygulaması
MADDE 4 – (1) İstisnadan, 6663 sayılı Kanunun Resmî Gazete’de
yayımlandığı 10/2/2016 tarihinden itibaren ticari, zirai veya mesleki faaliyet nedeniyle
adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunanlardan Kanunda öngörülen
şartları taşıyanlar yararlanır. Dolayısıyla bu tarihten önce işe başlayan mükelleflerin söz
konusu istisnadan yararlanmalarına imkân bulunmamaktadır.
(2) İstisna şartlarını sağlayan mükelleflerce daha sonra herhangi bir nedenle faaliyetin
terk edilmesi durumunda, terk tarihine kadar elde edilen kazançlar dolayısıyla
istisnadan yararlanılır. Faaliyet terk edildikten sonra istisna kapsamındaki söz konusu
faaliyetlere tekrar başlanılması halinde ise adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti
tesis olunması şartı ihlal edilmiş sayılacağından bu istisnadan yararlanılamaz.
Örnek 5: Bayan (F), 21/5/2016 tarihinde mimarlık faaliyetine başlamış olup istisna
şartlarının tamamını taşımaktadır. Bayan (F), bu faaliyetini 3/3/2017 tarihinde terk
etmiş, 2/2/2018 tarihinde anılan faaliyetine yeniden başlamıştır.
Buna göre; Bayan (F), 2016 ve 2017 yıllarında elde ettiği kazancı dolayısıyla istisnadan
yararlanacak ancak,2/2/2018 tarihinde yeniden işe başladığı faaliyeti için ilk defa işe
başlama şartını ihlal etmesi nedeniyle, 2018 ve izleyen yıllar için söz konusu istisnadan
yararlanamayacaktır.
Örnek 6: Bay (G), 18/4/2016 tarihinde harita mühendisliği faaliyetine başlamış olup
istisna şartlarının tamamını taşımaktadır. Bay (G) ayrıca, 4/8/2017 tarihinde market
işletmeciliği, 6/9/2018 tarihinde danışmanlık faaliyetlerine başlamıştır.
Buna göre, Bay (G) 2016, 2017 ve 2018 yıllarında elde ettiği kazancı dolayısıyla
istisnadan tam olarak yararlanacaktır. Ancak, yeni bir faaliyete başlanılması istisna
süresini uzatmayacağından, Bay (G) 2017 yılında başladığı market işletmeciliği faaliyeti
için 2019 yılında, 2018 yılında başladığı danışmanlık faaliyeti için ise 2019 ve 2020
yıllarında istisnadan yararlanamayacaktır.
(3) İstisnadan yararlananların, yararlanma süresi içerisinde faaliyetlerini ticari, zirai ya
da mesleki faaliyet olarak değiştirmesi veya faaliyet konusunda değişiklik yapmaları
durumlarında, istisnadan kalan süre kadar yararlanmaları mümkündür.
Yararlanılacak istisna tutarı
MADDE 5 – (1) İstisna, her vergilendirme döneminde yıllık 75.000 Türk lirası olarak
uygulanacak olup bir vergilendirme döneminde istisna tutarının altında kazanç elde
edilmesi durumunda ise istisnadan yararlanılmayan tutar ertesi yıla devredilmez.
Örnek 7: 1/10/2016 tarihinde kuaförlük faaliyetine başlayan ve istisnadan yararlanma
şartlarının tamamını taşıyan Bayan (B)’nin, 1/10/2016-31/12/2016 tarihleri arasında
elde ettiği ticari kazancı 45.000 Türk lirasıdır. Bayan (B)’nin, 2016 yılında
yararlanabileceği istisna tutarı 45.000 Türk lirası olup kalan tutar olan 30.000 Türk lirası
ertesi yıla devredilemeyecektir.
(2) Takvim yılı içerisinde işe başlanılması veya işin terk edilmesi durumlarında; işe
başlama tarihinden yıl sonuna kadar olan kıst dönem bir vergilendirme dönemi, takvim
yılı başından işin terk edildiği tarihe kadar olankıst dönem ise bir vergilendirme dönemi
sayılacak olup bu dönemler için istisnadan tam olarak yararlanılır.
Örnek 8: 1/3/2016 tarihinde avukatlık faaliyetine başlayan ve istisnadan yararlanma
şartlarının tamamını taşıyan Bayan (C)’nin 1/3/2016-31/12/2016 tarihleri arasında elde
ettiği serbest meslek kazancı 50.000 Türk lirasıdır. Bayan (C)’nin elde ettiği serbest
meslek kazancının 50.000 Türk liralık kısmı için istisnadan yararlanılacak olup kalan
25.000 Türk liralık tutar ertesi yıla devredilemeyecektir.
Bayan (C), faaliyetini 31/10/2017 tarihinde terk etmiştir. Bayan (C)’nin 1/1/2017-
31/10/2017 tarihleri arasında elde ettiği serbest meslek kazancı 80.000 Türk lirasıdır.
Mükellef söz konusu kazancın 75.000 Türk liralık kısmı için istisnadan yararlanacak olup
kalan tutar olan 5.000 Türk liralık kazancı ise gelir vergisine tabi olacaktır.
(3) İstisna, ticari, zirai veya mesleki faaliyetten dolayı kazanç elde eden ve şartları
sağlayan gerçek kişilere uygulandığından, istisna şartlarını taşıyan mükelleflerin bir
vergilendirme döneminde anılan faaliyetlerden bir veya birkaçından kazanç elde
etmeleri durumunda söz konusu istisna beyan edilen bu gelirlerin toplamına uygulanır.
Örnek 9: İstisnanın tüm şartlarını taşıyan Bay (E), 20/2/2016 tarihi itibarıyla mimarlık,
1/7/2016 tarihi itibarıyla da inşaat faaliyetine başlamıştır. Bay (E)’nin 2016 takvim
yılında inşaat faaliyetinden elde ettiği ticari kazancı 50.000 Türk lirası, mimarlık faaliyeti
dolayısıyla elde ettiği serbest meslek kazancı ise 40.000 Türk lirasıdır.
Bay (E), elde ettiği toplam 90.000 Türk lirası kazancının 75.000 Türk liralık kısmı için
istisnadan yararlanabilecek olup kalan tutar olan 15.000 Türk liralık kazanç ise gelir
vergisine tabi olacaktır.
(4) İstisna, her durumda ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle ilk defa gelir vergisi
mükellefiyetinin tesis olunduğu dönemden başlamak üzere üç vergilendirme dönemi ile
sınırlı olup önceki faaliyete devam edilirken yeni bir faaliyete başlanılması istisna
süresini uzatmaz.
Diğer hususlar
MADDE 6 – (1) Bu istisnanın, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi uyarınca tevkif
suretiyle ödenecek vergiye etkisi bulunmamaktadır. Dolayısıyla, Gelir Vergisi
Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamında bulunanlar tarafından,
istisnadan yararlananlara tevkifat kapsamında ödeme yapılması durumunda, gelir
vergisi tevkifatı yapılması gerekmektedir.
(2) Diğer taraftan, anılan Kanunun mükerrer 20 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan
“istisna kapsamındaki faaliyetlerden kazanç elde edilmemesi veya istisna haddinin
altında kazanç elde edilmesi hâllerinde dahi yıllık beyanname verilir.” hükmü gereği,
istisnaya konu kazancın elde edilmesi sırasında tevkif edilen vergilerin tamamı
beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilebilir.
Örnek 10: 1/4/2016 tarihinde faaliyete başlayan serbest meslek erbabı Bay (M),
istisnadan yararlanma şartlarının tamamını taşımakta olup bu kişinin 1/4/2016-
31/12/2016 tarihleri arasında elde ettiği serbest meslek kazancı 120.000 Türk lirasıdır.
Ayrıca, ilgili dönemde Bay (M)’ye söz konusu faaliyet dolayısıyla yapılan ödemeler
üzerinden 24.000 Türk lirası gelir vergisi kesintisi yapılmıştır.
Bay (M), elde ettiği serbest meslek kazancının 75.000 Türk liralık kısmı için istisnadan
yararlanacak olup kalan 45.000 Türk liralık kazanç tutarını ise yıllık beyanname ile beyan
edecektir. Bay (M) tarafından verilecek yıllık gelir vergisi beyannamesinde beyan edilen
45.000 Türk lirası üzerinden hesaplanacak olan gelir vergisinden, yıl içinde tevkif yoluyla
ödenen 24.000 Türk lirası tutarındaki verginin mahsubu mümkündür. Mahsup edilecek
tutarın beyanname üzerinde hesaplanan gelir vergisinden fazla olması nedeniyle
mahsup yoluyla giderilemeyentevkifat tutarı genel hükümler çerçevesinde red ve iade
olunacaktır.
(3) Mükellefler tarafından yıllık gelir vergisi beyannamesinin gelir bildirimi tablolarına
istisna düşüldükten sonra kalan tutar yazılır.
(4) İstisnadan yararlanan ticari kazanç sahipleri ile serbest meslek erbabının (basit
usulde vergilendirilenler, Gelir Vergisi Kanununun 42 nci maddesi kapsamında kazanç
elde edenler ve noterlik görevini ifa ile mükellef olanlar hariç) geçici verginin hesabında
da söz konusu istisnayı dikkate alacakları tabiidir.
(5) Kazanç istisnasından yararlanan mükellefler beyana tabi başka bir gelirlerinin olması
durumunda da ticari, zirai ve mesleki kazançları dolayısıyla istisnadan yararlanabilirler.
Örnek 11: Bayan (F), istisna kapsamında 2016 yılında 60.000 Türk lirası serbest meslek
kazancı ile 20.000 Türk lirası kira geliri elde etmiştir. Bayan (F), bu gelirleri nedeniyle
verdiği yıllık gelir vergisi beyannamesinde sadece serbest meslek kazancına isabet eden
60.000 Türk liralık geliri için istisnadan yararlanabilecek olup 20.000 Türk liralık kira
geliri nedeniyle istisnadan yararlanması söz konusu olmayacaktır.
İKİNCİ BÖLÜM
Basit Usule Tabi Mükelleflere Uygulanacak Kazanç İndirimi
Yasal düzenleme
MADDE 7 – (1) 193 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin birinci
fıkrasına 29/1/2016 tarihli ve 6663 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle aşağıdaki (15)
numaralı bent eklenmiştir.
“15. Basit usulde tespit edilen ticari kazançların yıllık 8.000 Türk lirasına kadar olan
kısmı (Bu Kanunun mükerrer 20 nci maddesinde yer alan kazanç istisnasından
faydalananlar bu bent hükmünden yararlanamaz. Bu bendin uygulanmasına ilişkin usul
ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.).”
İndirimden faydalanacaklar
MADDE 8 – (1) 193 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasına eklenen (15)
numaralı bent hükmü uyarınca, ticari kazancı basit usulde tespit edilen mükelleflerin
beyan ettikleri ticari kazançlarına herhangi bir süre ile sınırlı olmaksızın 8.000 Türk liralık
indirim uygulanır.
(2) İndirim, 1/1/2016 tarihinden itibaren elde edilecek gelirlere uygulanır. Dolayısıyla,
indirim 2016 yılına ait kazançlara ilişkin olarak 2017 yılında verilecek beyannamede
dikkate alınır.
(3) Söz konusu indirim, basit usule tabi mükelleflerin sadece ticari kazançlarına
uygulanacak olup beyana tabi diğer gelir unsurlarının da bulunması halinde bu gelirlere
indirim uygulanmaz. Ayrıca, vergilendirme döneminde kazanç elde edilmemesi veya
8.000 Türk lirasının altında kazanç elde edilmesi nedeniyle yararlanılamayan indirim
tutarı ertesi yıllara devredilmez.
(4) Ticari kazancı basit usulde vergilendirilen mükellefler genç girişimcilere ilişkin kazanç
istisnası ile 8.000 Türk liralık indirimden birlikte yararlanamazlar.
(5) Ticari kazancı basit usulde tespit edilen mükelleflerden genç girişimcilere ilişkin
kazanç istisnası ile 8.000 Türk liralık indirime ilişkin şartları birlikte taşıyanlar, söz
konusu istisna veya indirimin hangisinden faydalanacaklarını kendileri belirler.
(6) Basit usule tabi mükelleflerin herhangi bir nedenle takvim yılı içerisinde gerçek usule
geçmeleri durumunda, 8.000 Türk liralık indirimden yararlanmaları mümkün değildir.
Ayrıca, gerçek usule geçen mükellefler genç girişimci istisnasına ait diğer şartları
taşısalar dahi ilk defa mükellefiyet tesis edilme şartı ihlal edilmiş olduğundan, söz
konusu istisnadan da yararlanamazlar.
Merkez : Küçükbakkalköy Mah. Küçük Setli Sk.
No:5-9 K:13 D:55 Denge Panorama Ataşehir / İSTANBUL
Tel: 0 216 456 07 79 (Pbx) Faks: 0 216 456 06 82
İzmir İrtibat : Adalet Mah. Manas Bulvarı
No:47 K:39 D:3909 Folkart Kule-A Bayraklı / İZMİR
Tel: 0 232 243 10 20 (Pbx) - FAX: 0 232 243 10 41
sirkuler@fkymm.com
8
FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.
(7) İndirim tutarı, Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin (Beyana Tabi Geliri Sadece Basit
Usulde Tespit Edilen Ticari Kazançlardan İbaret Olanlar İçin) “Gelir Bildirimi” bölümünün
ilgili satırında gösterilir. Öte yandan, söz konusu indirim tutarı basit usulde tespit edilen
ticari kazancın yanında beyana tabi başka bir gelir unsurunun bulunması halinde “Yıllık
Gelir Vergisi Beyannamesinin Eki”nde yer alan “Basit Usulde Ticari Kazançlara İlişkin
Bildirim” bölümünün ilgili satırında gösterilir.
Yürürlük
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğin;
a) Genç girişimcilerde kazanç istisnasına ilişkin hükümleri 10/2/2016 tarihinden itibaren
geçerli olmak üzere,
b) Basit usule tabi mükelleflere uygulanacak kazanç indirimine ilişkin
hükümleri 1/1/2016 tarihinden itibaren elde edilecek gelirlere uygulanmak üzere,
yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.Sitemizde sunulan özelliklerin ve sitenin işleyişi için bazı çerezlerin kullanılması teknik olarak zorunludur. Diğer bazı çerezler de sitemizi geliştirmek ve bizim tarafımızdan veya yetkili hizmet sağlayıcılarımız tarafından size ilgi alanınıza göre reklamların sunulması amacıyla kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Gizlilik Politikası, Çerez Politikası ve Aydınlatma metnini inceleyebilirsiniz.