(GEKSİS) kullanılması gerektiğine dair düzenleme.

Tarih 03 Şubat 2016
Kategori Mali Ajanda
Okunma Sayısı 156

252 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde; gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin tevkif edilmiş vergilerden ve ödemiş oldukları geçici vergilerden kaynaklanan nakden ya da mahsuben iade talepleriyle ilgili usul ve esaslar belirlenmiş durumdadır.

Daha sonra yayımlanan 429 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde ise; nakden ya da mahsuben iade taleplerinin internet vergi dairesi üzerinden standart dilekçeler kullanılmak suretiyle elektronik ortamda yapılacağı belirtilmiştir. Aynı tebliğde; bu dilekçelere eklenmesi gereken belgelerin elektronik ortamda ekleneceği, bu şekilde verilmesi mümkün olmayanların ise vergi dairesine evrak kayıt no’su/iade dosya no’su belirtilmek suretiyle teslim edileceği de ifade edilmiştir.

Bu defa; Gelir İdaresi Başkanlığınca (GİB) yayımlanan 22 Ocak 2016 tarihli Gelir Vergisi Sirküleri/99 da; gelir ve kurumlar vergisine yönelik iade taleplerinde, mükelleflerin elektronik ortamda gönderecekleri bilgi ve belgeler esas alınarak, GİB tarafından hazırlanan Gelir ve Kurumlar Vergisi Standart İade Sisteminin (GEKSİS) kullanılmasına ilişkin açıklamalar yer almıştır. Bu itibarla, gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri 2015 ve izleyen vergilendirme dönemlerine yönelik iade taleplerini bahse konu Sistemi kullanmak suretiyle yapacaklardır. Sirkülere göre; iade talebine ilişkin olarak elektronik ortamda alınması uygun görülen liste ve/veya tablolar dışında kalan diğer belgelerin önceden olduğu gibi vergi dairesine intikal ettirilmesi gerekmektedir.

Mükellefler talep ettikleri iadenin konusuna ve beyan ettikleri kazanç türlerine göre Maliye Bakanlığının uygun göreceği liste ve tabloları aşağıdaki esaslara uygun olarak elektronik ortamda göndereceklerdir:

a) Her bir tevsik edici belge, fatura düzenleme limitinin altında kalsa dahi, bu liste ve tablolara ayrı ayrı girilecektir.

b) Aynı mükelleften yapılan alımlar, bu liste ve tablolara belge bazında ayrı ayrı girilecektir. Liste ve tabloların doldurulmasında uyulacak kurallara internet vergi dairesinden ulaşılması mümkündür. Elektronik ortamda alınan belgelerin ayrıca kâğıt ortamında verilmesine gerek bulunmamaktadır. 99 No’lu Gelir Vergisi Sirküleri aşağıda sunulmuştur.

SAYGILARIMIZLA.
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı
Gelir Vergisi Sirküleri /99
Konusu : Gelir ve kurumlar vergisi iade taleplerinde bazı bilgi ve
belgelerin elektronik ortamda alınması hakkında
Tarihi : 22/01/2016
Sayısı : GVK-99 /2016-1
İlgili olduğu maddeler : 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu mükerrer md.120,
md.121; 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu madde 34
1. Giriş
Gelir ve kurumlar vergisine yönelik iade taleplerinde, mükelleflerin elektronik ortamda
gönderecekleri bilgi ve belgeler esas alınarak, Başkanlığımızca hazırlanan Gelir ve Kurumlar Vergisi
Standart İade Sisteminin (GEKSİS) kullanılmasına ilişkin açıklamalar bu sirkülerin konusunu
oluşturmaktadır.
Gelir ve kurumlar vergisi iade talepleri ile ilgili olarak iade işlemlerine hız kazandırılması, iade
işlemleri açısından asgarî bir standart getirilmesi ve uygulama birliğinin sağlanması amacıyla
Başkanlığımızca hazırlanan Gelir ve Kurumlar Vergisi Standart İade Sistemi ile mükelleflerin
elektronik ortamda gönderecekleri bilgi ve belgeler esas alınarak Gelir-Kurumlar Vergisi iadelerine
yönelik kontrol ve analizler elektronik ortamda yapılarak özet bir rapor halinde iadeyi yapacak
birime ve mükellefe sunulacaktır.
Bu itibarla, gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri 2015 ve izleyen vergilendirme dönemlerine
yönelik iade taleplerini bahse konu Sistemi kullanmak suretiyle yapacaklardır.
2. Kapsam
2.1. İşlemler Bakımından
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun;
- Mükerrer 120 nci maddesi kapsamında iadesi gereken geçici vergilerden ve
- 121 inci maddesi kapsamında, Kanunun 94 üncü ve geçici 67 nci maddeleri uyarınca tevkif edilmiş
vergilerden kaynaklanan gelir vergisi iade talepleri ile
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun;
- 32 nci maddesi kapsamında Gelir Vergisi Kanununun ilgili hükümlerine göre ödenen geçici
vergilere ilişkin iade taleplerinde ve
- 34 üncü maddesi kapsamında Kanunun 15 ve 30 uncu maddeleri ile Gelir Vergisi Kanununun
geçici 67 nci maddesi uyarınca tevkif edilmiş vergilerden kaynaklanan kurumlar vergisi iade
taleplerinde,
söz konusu maddelerde yer alan yetki çerçevesinde Maliye Bakanlığı tarafından gerekli görülen
bilgi ve belgeler elektronik ortamda alınacaktır.
2.2. Mükellefler Bakımından
Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri yukarıda belirtilen iade taleplerini bu uygulama kapsamında
yapacaklardır.
3. Diğer Hususlar
3.1. İade talebine ilişkin olarak elektronik ortamda alınması uygun görülen liste ve/veya tablolar
dışında kalan diğer belgelerin önceden olduğu gibi vergi dairesine intikal ettirilmesi gerekmektedir.
3.2. Vergi daireleri mükelleflerin iade taleplerini, sistem tarafından üretilecek Gelir ve Kurumlar
Vergisi İadesi Kontrol Raporu çerçevesinde değerlendirerek ilgili Gelir Vergisi Genel Tebliğlerinde
ve Sirkülerlerinde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde sonuçlandıracaktır.
3.3. Mükelleflerin iade taleplerinin, 252 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde belirtilen esas ve
süreler itibarıyla geçerlilik kazanacağı tabiidir.
3.4. Mükellefler talep ettikleri iadenin konusuna ve beyan ettikleri kazanç türlerine göre Maliye
Bakanlığının uygun göreceği liste ve tabloları aşağıdaki esaslara uygun olarak elektronik ortamda
göndereceklerdir:
a) Her bir tevsik edici belge, fatura düzenleme limitinin altında kalsa dahi, bu liste ve tablolara ayrı
ayrı girilecektir.
b) Aynı mükelleften yapılan alımlar, bu liste ve tablolara belge bazında ayrı ayrı girilecektir.
3.5. Liste ve tabloların doldurulmasında uyulacak kurallara internet vergi dairesinden ulaşılması
mümkündür.
3.6. Elektronik ortamda alınan belgelerin ayrıca kâğıt ortamında verilmesine gerek
bulunmamaktadır.
Duyurulur.
Adnan ERTÜRK
Gelir İdaresi BaşkanıSitemizde sunulan özelliklerin ve sitenin işleyişi için bazı çerezlerin kullanılması teknik olarak zorunludur. Diğer bazı çerezler de sitemizi geliştirmek ve bizim tarafımızdan veya yetkili hizmet sağlayıcılarımız tarafından size ilgi alanınıza göre reklamların sunulması amacıyla kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Gizlilik Politikası, Çerez Politikası ve Aydınlatma metnini inceleyebilirsiniz.