Amortisman oran ve sürelerinin belirlendiği listede değişiklik yapılmıştır

Tarih 25 Aralık 2015
Kategori Mali Ajanda
Okunma Sayısı 183

AMORTİSMAN ORAN VE SÜRELERİNİN BELİRLENDİĞİ LİSTEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR.:

Bilindiği üzere, 1 Ocak 2004 ve sonrasında aktife giren iktisadi kıymetler, Maliye Bakanlığı'nca tespit
ve ilan edilen faydalı ömürler ve oranlar üzerinden amortismana tabi tutulmaktadır. Maliye
Bakanlığı konuya ilişkin amortisman listesini 333 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu ( VUK ) Genel Tebliği
ile yayımlamış olup, daha sonra ise muhtelif genel tebliğlerle bu listede değişiklikler yapılmıştır.
Sözkonusu listenin 458 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği değişikliği öncesi şekline aşağıdaki linkten
ulaşabilirsiniz:
http://www.gib.gov.tr/fileadmin/user_upload/Yararli_Bilgiler/amortisman_oranlari_2014.htm
Bu defa, 25 Aralık 2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 458 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği ile
25 Aralık 2015 tarihinden geçerli olmak üzere listede bazı değişiklikler yapılmıştır. 458 Sıra No’lu
VUK Genel Tebliği sirkülerimizin son bölümündedir.

1.YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER:

Listedeki Demirbaşların altındaki Paletler alt bölümünde tahta paletler ile ilgili kısım
değiştirilmiştir. Yeni listede tahta paletler 2 ayrı alt kısıma ayrılmış olup, basit tahta paletler eskisi
gibi 2 yıl ve % 50 oranıyla amortismana tabi iken, yoğunluğu ve kırılma direnci yüksek, esnemeye
ve baskıya dayanıklı keresteden imal edilmiş ahşap paletler 2015 yılından itibaren 8 yılda % 12,50
oranıyla amortismana tabi tutulacaktır. (3.6.1. ve 3.6.3.)
Listedeki Demirbaşların altındaki Elektrik Malzemeleri alt bölümüne taşıtlarda kullanılan lityum
iyonlu piller satırı eklenmiştir. (3.14.15.)
Listedeki Demirbaşların altındaki Elektronik Test Cihazları alt bölümüne bu cihazlarla ilgili 4 satır
alt kısım olarak ilave edilmiştir. (3.37.1., 3.37.2., 3.37.3., 3.37.4.) 3.37. Ana satırda (3.37.) faydalı
ömür 5 yıl amortisman oranı % 20 olarak yer almaktadır. Ancak yeni eklenen yukarıda belirtilen 4
satırdaki kıymetlerin faydalı ömürleri % 10, amortisman oranları ise 10 yıl olarak belirlenmiştir.
Listedeki Demirbaşların altındaki 3.49.Elektronik Telekomünikasyon Alet Ve Cihazları alt
bölümünün altındaki 3.49.1. alt kısımdaki tanıma “plaka tanıma sistemi” kelimeleri eklenmiştir.
Listedeki Demirbaşların altındaki 3.52. Yürüyen Merdivenler, Platformlar, Bariyerler Ve Bunların
Benzerleri alt bölümündeki metne “konveyörler” kelimesi ilave edilmiştir.
Listedeki Demirbaşların altındaki 3.88. Diğer Sınıflarda Sayılmayan Demirbaşlar alt bölümü 3.95.
alt bölüme kaydırılmış, 3.88., 3.89. , 3.90., 3.91., 3.92., 3.93., 3.94 alt bölümleri açılmış ve burada
daha önce sayılmayan yeni demirbaşlar tanımlanmıştır. (Basınç odaları, süs bitkileri, modüler
sistem tuvalet, su arıtma cihazları, masaj koltukları, digital baskı makinesi, işletmelerde
kullanılan el, yüz ve banyo havluları, yatak çarşafları ve yastık kılıfları, masa örtüleri, plato ve her
nevi peçeteler ve benzerleri)
Listedeki Taşıma Araçlarının altındaki 6.7.Kendinden Hareketli Yük Arabaları (Kaldırma Tertibatı
İle Donatılmış Olanlar Ve Forkliftler, Krikolar V.B. Dahil) alt bölümünün altında 6.7.1.
Taşıma Ve Yükleme Amaçlı Kullanılan Robotlar, Robotlu Yükleme Sistemleri alt satırı açılmıştır.
6.7. nin faydalı ömrü 4 yıl amortisman oranı % 25 iken, 6.7.1. için bunlar 5 yıl ve % 20 olarak
belirlenmiştir.
Listedeki Taşıma Araçlarının altındaki 6.13.Treyler Ve Treylere Bağlı Konteynerler alt bölümündeki
metne “yarı römorklar dahil ” kelimeleri ilave edilmiştir.
Listedeki 17. No’lu Diğer Gıda ve Benzeri Ürünlerin İmalatı : (11,12,13,14,15,16) Numaralı
Sınıflarda Yer Almayan Yiyecek Ve İçeceklerin Üretiminde Kullanılan İktisadi Kıymetler bölümüne
17.3. Hayvansal Yağ Ve Kemik Hammaddesi Kullanılarak Elde Edilen Don Yağı, Don Yağı Asidi, Et
Ve Kemik Unu İmalatında Kullanılan İktisadi Kıymetler alt bölümü ilave edilmiştir. 17. No’lu ana
bölümün ve altındaki 17.1. ve 17.2. alt bölümlerinin faydalı ömürleri ve amortisman oranları ile
17.3. deki alt bölümün faydalı ömür ve amortisman oranlarının farklı olduğu hususuna dikkat
edilmelidir.
Listenin 24. No’lu Basın Yayın Ve Bağlantılı Sektörler: Baskı, Taş Basması, Gravür Veya Yaprak
Gibi Bir Veya Birden Fazla Süreç Aracılığı İle Yapılan Basımda Kullanılan; Kitap Ciltlemesi Ve
Yazımı, Oymacılık, Resim Oymacılığı Ve Elektronik Araçlarla Yazım Gibi Basım Ticareti İle İlgili
Hizmetlerin Görülmesinde; Kitap, Gazete Ve Süreli Yayınların Yayımlanmasında Kullanılan
İktisadi Kıymetler Ve Benzerleri bölümüne 24.1. Metal Ofset Baskı Makinesi dahil edilmiştir.
Listenin 45. Bölümü Elektrik Piyasası Faaliyetleri ile ilgilidir. 45.1. Üretim alt bölümündeki aşağıda
yer alan iktisadi kıymetlerin daha önce 5 yıl ve % 20 olan faydalı ömrü ve amortisman oranı, bu
defa 15 yıl ve % 6,66 olarak değiştirilmiştir:
Gaz Türbinleri: Kompresör ile basınçlandırılmış hava ile doğalgaz, motorin, nafta ve benzeri
yakıtların karıştırılarak yakılması sonucunda ortaya çıkan ısı enerjisini mekanik enerjiye dönüştüren
ekipmanlar.
Listenin 45. Elektrik Piyasası Faaliyetleri ile ilgili bölümüne 45.4. Elektrik Enerjisi Tüketimini
Ölçmede Kullanılan Sayaçlar alt bölümü ilave edilmiştir.
Listenin 49. Bölümü Atıkların Ayrıştırılmasının ve Kaynakların Geri Dönüşümünün Yapıldığı
İktisadi Kıymetler ile ilgilidir. Bu bölümün altına 49.1. Izgara Temizleme Makinesi alt bölümü ilave
edilmiştir.
Listenin 52. Bölümünün 52.5. Güvenlik Hizmetleri alt bölümünün altına tabanca ile ilgili alt kısım
ilave edilmiştir. (52.5.1.)
Listenin 59. Bölümü Turistik Tesisler ve Eğlence Faaliyetleri hakkındadır. Bu bölümün altındaki
59.3. alt bölümdeki metne “sıcak hava balonları” kelimeleri ilave edilmiştir.

2. AMORTİSMANLAR İLE İLGİLİ BAZI HATIRLATMALARIMIZ:

458 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği ile yapılan değişiklikleri dikkate alarak amortismanlar ile ilgili
olarak aşağıdaki hususları hatırlatmakta fayda görüyoruz:
Amortisman listesinin ilk altı bölümünde tüm mükellefler için geçerli genel sınıflamaya giren
iktisadi kıymetler mevcut olup, daha sonraki bölümlerde ise sektörler itibariyle kullanılan kıymetler
yer almaktadır. Mükellefler uygun amortisman oranını tespit ederken öncelikle kendi faaliyet
gösterdikleri sektör bölümündeki amortisman oranlarını dikkate alacaklar, ancak kendi
sektörleriyle ilgili bölümde ismen yer almayan kıymetler için uygulanacak oranları bu kıymetler
genel sınıflamada sayılmışsa genel sınıflamada (1-6) verilen oranlara göre tespit edeceklerdir.
Birden fazla sektördeki işlerde kullanılan veya birden fazla ürünün imalatında kullanılan
kıymetlerde; en yüksek faydalı ömür ve en düşük amortisman oranına sahip sektöre ait süre ve
oranlar üzerinden amortisman ayrılacaktır.
Listede sayılmayan iktisadi kıymetler için Bakanlığa başvurulacak ve Bakanlıkça belirlenen süre ve
oranlar dikkate alınarak amortisman ayrılacaktır.
458 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği ile Listede yapılan değişiklikler 25 Aralık 2015 tarihinde
yürürlüğe girdiğine göre, süre ve oranla ilgili değişikliklerin amortisman hesaplamalarını nasıl
etkileyeceği önem arz etmektedir. Daha önce yayımlanmış 365 No’lu VUK Genel Tebliğinde
yapılan açıklama uyarınca uygulama aşağıdaki şekilde yapılacaktır:
Faydalı ömrü değiştirilen iktisadi kıymetlerin net defter değerlerinin (birikmiş amortisman
düşülmüş değer) ilgili kıymete ilişkin olarak ilan edilen yeni faydalı ömür süresinden, anılan liste
uyarınca amortisman ayrılmış sürenin düşülmesi suretiyle kalan amortisman süresi esas alınarak
itfa edilmesi gerekmektedir. Söz konusu iktisadi kıymetler için geçmiş hesap dönemlerinde ve 2015
yılının birinci, ikinci ve üçüncü geçici vergi dönemlerinde ayrılmış olan amortisman tutarlarına
ilişkin olarak herhangi bir düzeltme yapılmayacaktır.
Konuya ilişkin olarak aşağıdaki örneği hazırladık:
Listenin 45.1. Bölümündeki gaz türbinlerinin faydalı ömrü 5 yıl ve amortisman oranı % 20 iken,
yeni genel tebliğ ile bunlar 15 yıl ve % 6,66 olarak değiştirilmiştir. A Şirketinin bu kıymetleri 2013
yılında aktife 500.000 TL bedelle dahil ettiği ve üzerinden 2013 ve 2014 yıllarında normal
amortisman usulüyle (100.000 TL * 2=) 200.000 TL toplam amortisman ayırmış olduğunu
varsayalım. 2015 yılında yapılan değişiklik sonucu, kalan faydalı ömür ( 15-2=) 13 yıl olacaktır.
Bu durumda, kıymetin 2015 yılına devreden net değeri üzerinden (500.000 TL – 200.000 =)
300.000 TL 2015 yılından başlamak üzere 13 yıl içinde amortisman ayrılacaktır. Dolayısıyla,
2015 ve takip eden 12 yılın her biri için ayrılacak amortisman tutarı (300.000 TL / 13 =) 23.076,92
TL dır.
Vergi Usul Kanunu’nun Mükerrer 315.Maddesine göre azalan bakiyeler usulüne göre uygulanacak
amortisman oranı % 50'yi geçmemek üzere normal amortisman oranının iki katıdır.
Öte yandan; ticari amaçla kullanılan araçlar için iktisap edilen lastiklerin faydalı ömürleri ile ilgili
açıklamalar 345 Sıra No’lu VUK Genel Tebliğinde, alüminyum ekstrüzyon kalıplarına ilişkin
amortisman uygulaması hakkındaki açıklamalar 365 Sıra No’lu VUK Genel Tebliğinde, bakır ve bakır
alaşımlarından ekstrüzyon ve soğuk çekme kalıplarına ilişkin amortisman uygulaması hakkındaki
açıklamalar 418 Sıra No’lu VUK Genel Tebliğinde yer almaktadır.

SAYGILARIMIZLA.
 Sitemizde sunulan özelliklerin ve sitenin işleyişi için bazı çerezlerin kullanılması teknik olarak zorunludur. Diğer bazı çerezler de sitemizi geliştirmek ve bizim tarafımızdan veya yetkili hizmet sağlayıcılarımız tarafından size ilgi alanınıza göre reklamların sunulması amacıyla kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Gizlilik Politikası, Çerez Politikası ve Aydınlatma metnini inceleyebilirsiniz.