Ba ve Bs Bildirim Formları ile ilgili Gelir İdaresi Başkanlığı Duyurusu

Tarih 08 Şubat 2016
Kategori Mali Ajanda
Okunma Sayısı 264

BA VE BS BİLDİRİM FORMLARI İLE İLGİLİ GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI DUYURUSU:

Gelir İdaresi Başkanlığının 2 Şubat 2016 tarihli Ba-Bs Bildirim Formlarının doldurulmasında dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin önemli duyurusu aşağıdadır:

“DUYURU

Ba-Bs Bildirim Formlarının Doldurulması
396 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bildirim usul ve esaslar belirlenen ve 2012/1 sayılı Uygulama İç Genelgesinde de “eksik veya yanıltıcı bildirim”in kapsamına yönelik açıklamalar yapılan Ba-Bs bildirim formlarının hazırlanması ve onaylanması aşamasında, cezai yaptırımlar ile karşılaşılmaması bakımından aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.
1. Bildirimde bulunurken, alım veya satım yapılan mükelleflere ilişkin “Vergi Kimlik Numarası” veya “T.C. Kimlik Numarası” bölümlerinin eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulması gerekmektedir.
2. Bildirimde bulunurken, alım veya satım yapılan mükelleflerin adı-soyadı/unvanı bilgilerinin doğru ve tam bir şekilde yazılması gerekmektedir.
3.Alım veya satım yapılan mükelleflerin nev’i değişikliği, birleşme ve devir durumlarında, değişikliğin gerçekleştiği tarih itibarıyla vergi kimlik numarası ve unvan bilgileri dikkate alınarak bildirimde bulunulması gerekmektedir.
4.Alım yapılan mükelleflerin bildirimi sırasında Sistem tarafından bu mükelleflerin “mükellefiyetlerini terk etmiş” olduklarına yönelik olarak verilen uyarı mesajına dikkat edilerek bildirimde bulunulması gerekmektedir. Ba-Bs bildirim formlarına yönelik açıklamalar için 396 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğini inceleyebilirsiniz. Ba-Bs bildirim formlarının hazırlanmasında “eksik veya yanıltıcı bildirim” olarak kabul edilen hususlar için 2012/1 sayılı Vergi Usul Kanunu İç Genelgesini inceleyebilirsiniz.”

2012/1 sayılı VUK İç Genelgesine aşağıda yer verilmiştir.

SAYGILARIMIZLA.

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı
Sayı :B.07.1.GİB.0.06.30/105[Mük.Md.355]-636/62760
Konu :
VERGİ USUL KANUNU İÇ GENELGESİ
(SIRA NO: 2012/1)
........................ VALİLİĞİNE
(Defterdarlık: Gelir Müdürlüğü)
................... VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA
Başkanlığımıza intikal eden olaylardan Ba-Bs formlarının verilmesi sırasında "eksik veya yanıltıcı" bilgi kapsamında
değerlendirilen bazı hususlarda farklı uygulamaların yapıldığı anlaşılmış olup, aşağıdaki açıklamaların yapılmasına
lüzum görülmüştür.
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 148, 149 ve Mükerrer 257 nci maddelerinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye
istinaden, bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin belirli bir haddi aşan mal ve hizmet alımlarını "Mal ve Hizmet
Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)" ile; mal ve hizmet satışlarını ise "Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim
Formu (Form Bs)" ile bildirmeleri hususuna ilişkin usul ve esaslar 350, 362, 381 ve 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu
Genel Tebliğleri ile belirlenmiştir.
Söz konusu tebliğlerde, bu formları belirlenen süreler içinde vermeyenlerle eksik veya yanıltıcı bildirimde bulunanlar
hakkında Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesi uyarınca cezai işlem uygulanacağı belirtilmiştir.
Mezkûr formlar ile gönderilen bilgilerde yer alan bazı eksiklik veya hataların, bu formlarla alınan bilgilere göre
yürütülen analizleri olumsuz etkilemediği dikkate alındığında, tebliğlerde ifade edilen "eksik veya yanıltıcı bildirim"
kapsamında değerlendirilmemesi ve bunlardan dolayı mükellefler adına cezai işlem uygulanmaması gerekmektedir.
Buna göre;
- Mükelleflerin bildirimde bulunurken, "Vergi Kimlik" ve "T.C. Kimlik" numaralarını doğru yazmaları kaydıyla alım-satım
yaptıkları mükelleflerin adı-soyadı/unvanlarında yapılan büyük-küçük harf ile yazım ve kısaltma vb. hatalar,
- Aylık yapılan her bir bildirimde (Form Ba veya Form Bs) yer verilen her bir mükelleften gerçekleştirilen alım veya
satımlar için katma değer vergisi hariç olmak üzere mal ve/veya hizmet alışları veya satışları için belirlenen, bildirimde
bulunma haddinin % 10'unun altında kalan tutar hataları, (örneğin, A Limited Şirketi B Anonim Şirketinden
Haziran 2012 döneminde yapmış olduğu alışları Ba formu ile 8.000 TL olarak bildirmiş, B Anonim Şirketi ise aynı
dönemde A Limited Şirketine olan satışlarını 8.400 TL olarak bildirmiştir.
İki mükellefin bildirimleri arasındaki fark 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2010 yılı ve müteakip yıllar
için belirlenen ve Bakanlığımızca yeni bir düzenleme yapılmadığı sürece uygulanacak had olan 5.000 TL'nin % 10'unun
altında kaldığından her iki mükellef adına da herhangi bir cezai müeyyide tatbik edilmeyecektir.)
- "Belge Sayısı" bölümünde alım-satımlara ilişkin olarak bildirilen belge sayısında 5 adedi aşmayan ve ‘Mal ve
Hizmetlerin Toplam Bedelini' değiştirmeyen belge sayısı ile ilgili hatalar,
eksik veya yanıltıcı bilgi olarak değerlendirilmeyecek ve cezai işlem yapılmayacaktır.
Alım veya satım yapılan mükelleflere ilişkin "Vergi Kimlik" veya "T.C. Kimlik" numaraları bölümlerinde yapılan eksik
veya hatalı bildirimlerle, yukarıda sayılanlar dışında yapılacak her türlü eksik veya hatalı bildirimlerden dolayı ise 213
sayılı Kanunun Mükerrer 355 inci maddesi uyarınca ceza kesilmesi yönündeki uygulamaya devam edilecektir.
Diğer taraftan, ‘Form Ba-Bs Karşılaştırma Ekranlarından' alıcı ve satıcı mükelleflerin bildirimlerinde farklılık olduğunun
anlaşılması hâlinde, doğrudan mükellefler adına ceza kesilmesi yoluna gidilmemesi, farklılığın hangi mükellefin yaptığı
hatadan kaynaklandığının ortaya çıkarılması bakımından mükellefler nezdinde gerekli araştırmaların yapılması ve
neticede cezanın ‘eksik veya yanıltıcı bildirimde' bulunduğu tespit edilen mükellef adına kesilmesi gerekmektedir.
Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Mehmet KİLCİ

Gelir İdaresi BaşkanıSitemizde sunulan özelliklerin ve sitenin işleyişi için bazı çerezlerin kullanılması teknik olarak zorunludur. Diğer bazı çerezler de sitemizi geliştirmek ve bizim tarafımızdan veya yetkili hizmet sağlayıcılarımız tarafından size ilgi alanınıza göre reklamların sunulması amacıyla kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Gizlilik Politikası, Çerez Politikası ve Aydınlatma metnini inceleyebilirsiniz.