Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu Değişiklikleri:
Kanunun 22 ila 26. Maddelerinde Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu değişiklikleri mevcuttur. 2018 den itibaren kayıt ve tescil edilecek binek otomobillerle (otomobil, arazi taşıtı, kaptıkaçtı vb) ilgili
(I) sayılı tarifede verginin; yaş ve motor silindir hacminin yanı sıra taşıtın değeri de esas alınarak hesaplanması sözkonusudur. Vergi artışları yaklaşık olarak % 15 ile % 50 arasında değişmektedir.
Buna karşılık, 31 Aralık 2017 ve öncesinde kayıt ve tescil edilmiş olan binek otomobiller için taşıt değeri dikkate alınmadan vergi hesaplanmasına devam olunacaktır. Bunlardaki artış yaklaşık % 15
ile % 25 arasında değişmektedir.
Kira Gelirleri Elde Edenlerle İlgili Değişiklik:
Kira gelirlerinin yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyanında, mükellefler dilerlerse gerçek (belgeli) giderlerinin yerine kira gelirlerinin % 25 ini götürü gider olarak brüt kira gelirlerinden
düşebilmektedirler. Kanunun 14. Maddesi ile bu oran % 15 e indirilmektedir. Yeni oran 2017 gelirlerine de uygulanacaktır.
Asgari Geçim İndirimi:
Kanunun 15. Maddesi uyarınca; 2017 yılı Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin net ücretleri bu Kanunun 103 üncü maddesinde yazılı tarife nedeniyle 32 nci maddedeki esaslara göre sadece
kendisi için asgari geçim indirimi hesaplanan asgari ücretlilere 2017 yılı Ocak ayına ilişkin ödenen net ücretin altında kalanlara, bu tutar ile 2017 yılı Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin olarak
aylık hesaplanan net ücreti arasındaki fark tutar, ücretlinin asgari geçim indirimine ayrıca ilave edilecektir.2016 yılında yapılan uygulamaya benzer bir düzenlemedir.
Bu değişikliğin yayımlandığı tarih itibariyle bu dönemlere ilişkin olarak muhtasar beyannamelerde beyan edilen ve fazladan ödenen vergiler, bunlara iade edilmek üzere, vergi sorumlularınca
Kanunun yayımından sonra verilecek muhtasar beyannameler üzerinde hesaplanan vergiden mahsup edilmek suretiyle reddolunacaktır.
Kurumlar Vergisi Mükelleflerine Yönelik Değişiklikler:
Kurumların en az 2 tam yıl süreyle aktiflerinde tuttukları taşınmazların satışından doğan kazancın belli şartlarla % 75 inin kurumlar vergisinden istisna edilmesi ile ilgili hükümde değişiklik yapılarak
bu istisna oranı % 50 ye düşürülmüştür. (Kanunun 89. Maddesi) (Kurumlar Vergisi Kanununun 5/1- e Maddesi) Değişiklik Kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe girecektir. Aynı istisna Maddesindeki
iştirak hissesi satış kazançları için öngörülen % 75 lik istisna oranı ise değişmemektedir. % 20 olan Kurumlar Vergisi oranı, 2018, 2019 ve 2020 yıllarında % 22 olarak uygulanacaktır. (Kanunun 91. Maddesi)
Kooperatiflerle ilgili muafiyet şartları ve risturn istisnası hükümlerinde değişiklik yapılmıştır. (Kanunun 88. ve 89. Maddeleri) İndirimli kurumlar vergisinde Kanun Maddesindeki oranlar yerine (imalat sanayine yönelik 
yatırımlar için) 2017 için daha yüksek olarak belirlenen yatırıma katkı oranı ve mahsuben uygulama oranının uygulanması için Bakanlar Kuruluna yetki sağlayan Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 9.
Maddesinin 2018 yılı için de geçerli olması yönünde değişiklik yapılmıştır. (Kanununun 90. Maddesi) Bununla birlikte Bakanlar Kurulu’nun yetkisini 2018 yılı için de kullanması ile birlikte bu düzenleme işlerlik kazanacaktır.
Emlak Vergisi Değerleri İle İlgili Düzenleme:
2018 yılı emlak vergisi hesaplamalarına esas olmak üzere takdir komisyonlarınca 2017 yılında takdir edilen asgari arsa arazi m2 değerleri, 2017 değerlerinin % 50 sinin üzerine çıkarsa, 2018
yılında bu takdir edilen değer yerine 2017 değerinin % 50 fazlası dikkate alınacaktır. (Kanunun 35. Maddesi)
KDV Kanunu Değişiklikleri:
Sorumlu sıfatıyla KDV uygulaması ile ilgili KDV Kanununun 9. Maddesinde değişiklik yapılarak; Türkiye'de ikametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmayanlar tarafından KDV
mükellefi olmayan gerçek kişilere elektronik ortamda sunulan hizmetlere ilişkin KDV nin, bu hizmeti sunanlar tarafından beyan edilip ödenmesi yönünde düzenleme yapılmıştır. (Kanunun 41.
Maddesi) Yürürlük tarihi, Kanunun yayımını izleyen aybaşıdır. Uluslararası roaming anlaşmaları çerçevesinde yurt dışından alman roaming hizmetleri ile bu
hizmetlerin Türkiye'deki müşterilere yansıtılması KDV den istisna edilmekte, bankaların yanı sıra finansal kiralama ve finansman şirketlerine de borçlu olanların borca karşılık taşınmaz ve iştirak
hisselerinin bunlara devri ve ile bu taşınmaz ve iştirak hisselerinin finansal kiralama ve finansman şirketlerince devir ve teslimi KDV istisnası kapsamına alınmaktadır. (Kanunun 42. Maddesi)
FATİH projesi kapsamında MEB’na yapılacak bazı teslimler KDV , ÖİV ve Damga Vergisi ve diğer bazı vergi ve harçlardan istisna edilmiştir. (Kanunun 44. Maddesi)
Özel Tüketim Vergisi Kanunu Değişiklikleri:
Engellilere araç teslimiyle ilgili istisna hükümlerinde değişiklik yapılmakta, sigaralarla ilgili makaronlar, gazozlar, enerji içecekleri, meyve suları ÖTV kapsamına alınmıştır. (Kanunun 72 ila 75 . Maddeleri)
Diğer Değişiklikler:
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanundaki ihtiyati haciz ve ödeme emrine dava açma süreleri, mal bildiriminde bulunma veya ödeme süreleri 7 günden 15 güne çıkarılmıştır.(Madde:9)
Cep telefonları, internet, uydu ve kablolu TV, radyo kullanımına yönelik Özel İletişim Vergisi ile ilgili farklı oranlar % 7,5 olarak tek orana indirilmiştir. (Madde:10) Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerine yönelik BSMV istisnasının uygulanabilmesi için “
Türkiye’de kurulu borsalarda gerçekleştirilme” şartı kaldırılmıştır. (Madde:11) Şans oyunları ile çekiliş ve ikramiyelerde uygulanan Veraset ve İntikal Vergisi oranı % 10 dan % 20
ye çıkarılmaktadır.(Madde:13) Vergi Usul Kanunundaki tebligat adresleri ile ilgili Maddelerde değişiklik yapılmış, mükellefin MERNİS kayıtlarındaki adresi de bilinen adresler arasına dahil edilmiştir.(Madde:16, 17, 18) 
Elektronik ortamda ticaret yapanlar ile bunlara ortam sağlayan aracılara bildirim verme yükümlüğü getirme konusunda Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır.(Madde:19)
Bazı ödeme ve işlemlerden önce vergi borcunun olmadığına dair belge istenmesi veya istihkak sahibinin hakedişinden amme borcunun kesilmesi konusunda Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır.
(Örneğin tapu harcının ödenmesinden önce bu belge istenebilecektir. Yada kamu kurumlarının hak ediş ödemelerinden vadesi geçmiş vergi borçları re’sen kesilebilecektir) (Madde:7)
4734 No’lu Kamu İhale Kanununun 4. Maddesine aşağıdaki “Teminat mektubu” tanımı eklenmiştir: “Teminat mektubu: Bankalar tarafından verilen teminat mektupları ile Türkiye’de yerleşik sigorta
şirketleri tarafından kefalet sigortası kapsamında düzenlenen kefalet senetlerini,” (7061 sayılı Kanunun 65. Maddesi) Dolayısıyla, kamu ihalelerinde bu şekildeki kefalet senetleri de
teminat mektubu mahiyetinde kabul edilecektir.