Kanun tasarısı gerekçesiyle birlikte ektedir. Tabiatıyla, kanunlaşıncaya kadar geçen aşamalarda değişikliklere uğrayabileceği, hatta bazı maddelerinin hiç geçerlilik
kazanmayabileceği ihtimali de g.z.nüne alınmalıdır. Tasarının vergilerle ilgili maddelerinin bazıları hakkında dikkatimizi çeken hususlar aşağıda
kısaca özetlenmiştir:  Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu Değişiklikleri:Tasarının 25 ila 29 maddelerinde Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu değişiklikleri mevcuttur. 2018 den itibaren kayıt ve tescil edilecek binek otomobillerle (otomobil, arazi taşıtı,
kaptıkaçtı vb) ilgili (I) sayılı tarifede verginin; yaş ve motor silindir hacminin yanı sıra taşıtın değeri de esas alınarak hesaplanması .ng.rülmektedir. .ng.rülen vergi artışları % 40 ile %
68 arasında değişmektedir. Buna karşılık, 31 Aralık 2017 ve öncesinde kayıt ve tescil edilmiş olan binek otomobiller için taşıt değeri dikkate alınmadan vergi hesaplanmasına devam olunacaktır. Bunlardaki artış yaklaşık % 40 civarındadır.
Kira Gelirleri Elde Edenlerle İlgili Değişiklik:Kira gelirlerinin yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyanında, mükellefler dilerlerse gerçek (belgeli) giderlerinin yerine kira gelirlerinin % 25 ini g.türü gider olarak brüt kira
gelirlerinden düşebilmektedirler. Tasarının 15. Maddesi ile bu oran % 15 e indirilmektedir. Yeni oran 2017 gelirlerine de uygulanacaktır.
Gelir Vergisi Tarifesi: Bilindiği üzere, gelir vergisi tarifemiz artan oranlıdır. Diğer bir ifadeyle gelir arttıkça artan dilime uygulanacak oran da yükselmektedir. Öte yandan, ücret gelirleri ile diğer gelirlere
uygulanan tarifede arasında farklılık mevcuttur. Yapılması .ng.rülen düzenleme ile; ücret gelirlerinde 30.000 TL – 110.000 TL arasındaki
gelir dilimine, diğer gelirlerde 30.000 TL – 70.000 TL arasındaki gelir dilimine uygulanan gelir vergisi oranı % 27 den % 30 a çıkarılmaktadır. (Tasarının 17. Maddesi)
Yeni oranlar, ücret gelirlerinde tasarının geçici 3. Maddesi uyarınca 2018 yılı gelirlerinden itibaren uygulanacaktır. Buna karşılık diğer gelirler için 2017 yılı gelirlerine de yeni tarife uygulanacaktır.
Asgari Geçim İndirimi:
Tasarının 18. Maddesi ile; ücret vergi tarifesi oran değişikliği nedeniyle net ücretleri 2017 yılının Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık ayında 2017 yılının Ocak ayı net ücretinin altına
düşenlerde, sadece kendisi için asgari geçim indirimi hesaplananlar baz alınarak aradaki net ücret farkı asgari geçim indirimine ilave edilecektir. 2016 yılın yapılan uygulamaya benzer bir
düzenlemedir.  Kurumlar Vergisi Mükelleflerine Yönelik Değişiklikler: Tasarının 16. Maddesi ile, kurumların ilgili yılın karını (takvim yılına tabi olanlar için) Haziran
ayı sonuna kadar dağıtmamaları yada sermayeye eklememeleri halinde dağıtılabilir kurum kazançlarından Bakanlar Kurulunca belirlenecek oranda vergi tevkifatı yapılması y.nünde
düzenleme yapılmaktadır. Sözkonusu kar daha sonra dağıtılır yada sermayeye eklenirse ödenmiş tevkifat, yapılacak tevkifattan mahsup edilecek, edilemeyen kısım mükellefe iade
olunacaktır. Bu düzenleme, Kanunun yayımı tarihinden sonra verilecek kurumlar vergisi beyannamelerinin ilgili olduğu kazançlara da uygulanmak üzere yürürlüğe girecektir.
Kurumların en az 2 tam yıl süreyle aktiflerinde tuttukları taşınmazların satışından doğan kazancın belli şartlarla % 75 inin kurumlar vergisinden istisna edilmesi ile ilgili hükümde
değişiklik yapılarak bu istisna oranı % 50 ye düşürülmektedir. (Tasarının 94. Maddesi) Değişiklik Kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe girecektir. Aynı istisna Maddesindeki iştirak
hissesi satış kazançları için .ng.rülen % 75 lik istisna oranı ise değişmemektedir. Bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri, finansman şirketleri, ödeme ve
elektronik para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumlan ile sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketlerinin kurum
kazançları üzerinden alınan kurumlar vergisinin oranı %22 ye yükseltilmektedir. Yeni oran, 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren verilecek beyannamelerdeki kazançlara
uygulanacaktır. (Tasarının 95. Maddesi) Kooperatiflerle ilgili muafiyet şartları ve risturn istisnası hükümlerinde değişiklik yapılmaktadır. (Tasarının 94. ve 95. Maddeleri)  Emlak Vergisi Değerleri İle İlgili Düzenleme:
2018 yılı emlak vergisi hesaplamalarına esas olmak üzere takdir komisyonlarınca 2017 yılında takdir edilen asgari arsa arazi m2 değerleri, 2017 değerlerinin % 50 sinin üzerine çıkarsa,
2018 yılında bu takdir edilen değer yerine 2017 değerinin % 50 fazlası dikkate alınacaktır.
(Tasarının 41. Maddesi) KDV Kanunu Değişiklikleri:
Sorumlu sıfatıyla KDV uygulaması ile ilgili KDV Kanununun 9. Maddesinde değişiklik yapılarak; Türkiye'de ikametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmayanlar tarafından KDV
mükellefi olmayan gerçek kişilere elektronik ortamda sunulan hizmetlere ilişkin KDV nin, bu hizmeti sunanlar tarafından beyan edilip ödenmesi .ng.rülmektedir. (Tasarının 48. Maddesi)
Yürürlük tarihi Kanunun yayımını izleyen aybaşıdır.  Uluslararası roaming anlaşmaları çerçevesinde yurt dışından alman roaming hizmetleri ile bu
hizmetlerin Türkiye'deki müşterilere yansıtılması KDV den istisna edilmekte, bankaların yanı sıra finansal kiralama ve finansman şirketlerine de borçlu olanların borca karşılık taşınmaz ve
iştirak hisselerinin bunlara devri KDV istisnası kapsamına alınmaktadır. (Tasarının 49.Maddesi)
FATİH projesi kapsamında MEB’na yapılacak bazı teslimler KDV , ÖİV ve Damga Vergisi ve diğer bazı vergi ve harçlardan istisna edilmektedir. (Tasarının 51. Maddesi)
Özel Tüketim Vergisi Kanunu Değişiklikleri:  Engellilere araç teslimiyle ilgili istisna hükümlerinde değişiklik yapılmakta, sigaralarla ilgili
makaronlar, meyveli gazozlar ÖTV kapsamına alınmaktadır. (Tasarının 78 ila 81 . Maddeleri)
Diğer Değişiklikler:
 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanundaki ihtiyati haciz ve ödeme emrine dava açma süreleri, mal bildiriminde bulunma veya ödeme süreleri 7 günden 15
güne çıkarılmaktadır. Cep telefonları, internet, uydu ve kablolu TV, radyo kullanımına yönelik Özel İletişim Vergisi
ile ilgili farklı oranlar % 7,5 olarak tek orana indirilmektedir. Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerine yönelik BSMV istisnasının uygulanabilmesi için
“ Türkiye’de kurulu borsalarda gerçekleştirilme” şartı kaldırılmaktadır. Şans oyunları ile çekiliş ve ikramiyelerde uygulanan Veraset ve İntikal Vergisi oranı % 10 dan
% 20 ye çıkarılmaktadır. Vergi Usul Kanunundaki tebligat adresleri ile ilgili Maddelerde değişiklik yapılmakta,
mükellefin MERNİS kayıtlarındaki adresi de bilinen adresler arasına dahil edilmektedir. Elektronik ortamda ticaret yapanlar ile bunlara ortam sağlayan aracılara bildirim verme
yükümlüğü getirme konusunda Maliye Bakanlığı yetkili kılınmaktadır.