Dahilde İşleme Rejimi tebliğlerinde değişiklik yapıldı

Tarih 23 Mayıs 2016
Kategori Mali Ajanda
Okunma Sayısı 174

20 Mayıs 2016 tarihli Resmi Gazetede;
Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat:
2016/5) ve Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla
Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2007/2)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2016/6)
yayımlanmıştır. Sözkonusu değişiklikler esas itibariyle taahhüt kapatmalarla ilgilidir.
Değişiklik tebliğleri aşağıdadır.
SAYGILARIMIZLA.

20 Mayıs 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29717
TEBLİĞ
Ekonomi Bakanlığından:
DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ (İHRACAT: 2006/12)’NDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(İHRACAT: 2016/5)
MADDE 1 – 20/12/2006 tarihli ve 26382 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dahilde İşleme Rejimi
Tebliği (İhracat: 2006/12)’nin 37 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Kapatma için bilgi ve belgelerin sunulması
MADDE 37 – (1) Firmaların;
a) Dahilde işleme izin belgesi ihracat taahhüdünü kapatmak için en geç belge süresi sonundan
itibaren üç ay içerisinde Ek-3’te belirtilen bilgi ve belgeleri Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü)
belirlenen ilgili bölge müdürlüğüne,
b) Dahilde işleme izni ihracat taahhüdünü kapatmak için en geç izin süresi sonundan itibaren 1
(bir) ay içerisinde, Ek-4’te belirtilen bilgi ve belgeleri ilgili gümrük idaresine,
sunmaları zorunludur.
(2) Birinci fıkrada belirtilen işlemlerin süresi içerisinde yerine getirilmesi firma sorumluluğunda
olup, bu süreler zarfında firmalara ayrıca yazılı olarak bildirimde bulunulmaz.”
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 38 inci maddesinin başlığı “Kapatma işleminin sonuçlandırılması” olarak,
birinci fıkrası ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni ihracat taahhüdünün kapatılmasına ilişkin bilgi
ve belgelerin 37 nci maddede belirtilen süreler içerisinde ibraz edilmemesi veya ibraz edilen bilgi ve
belgelerde eksikliğin tespiti halinde, bu eksiklikler 1 (bir) ay içerisinde tamamlanmak üzere ilgili bölge
müdürlüğü/gümrük idaresi tarafından firmaya bildirilir. Bu süre içerisinde eksik bilgi ve belgelerin
tamamlanmaması durumunda, ihracat taahhüdü mevcut bilgi ve belgelerle, bu Tebliğin 45 inci maddesi
de dikkate alınarak kapatılır.”
MADDE 3 – Aynı Tebliğin 45 inci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 4 – Aynı Tebliğin 49 uncu maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(2) Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) dahilde işleme izin belgesinin taahhüt kapatma
müracaatını, taahhüt kapatma veya iptal işlemlerini geri almaya yetkilidir. Taahhüt kapatma veya iptal
işlemleri geri alınan belgenin ihracat taahhüdünün kapatılması durumunda; belge kapsamında müeyyide
uygulanmakla birlikte henüz tahsilatı yapılmamış (amme alacağının asli ve/veya ferilerinin tahsil
edilmemiş olması) kısım için ithalat esnasında alınan teminatlar ilgili gümrük idaresince belge sahibi
firmaya iade edilir, ancak belge kapsamında müeyyide uygulanmış ve daha önce tahsil edilmiş tutarlar
(amme alacağının asli ve/veya ferilerinin tahsil edilmiş olması) taahhüt kapatma işlemini müteakip ilgili
belge sahibi firmaya iade edilmez. İptal işlemleri geri alınan firmalar adına düzenlenmiş ve düzenlenecek
olan dahilde işleme izin belgeleri kapsamında 6 (altı) ay süreyle yapılacak tüm ithalat işlemlerinde (bu
firmaların geri alma işlemi tesis edilen dahilde işleme izin belgesi ve bu firmanın geri alma işleminden
sonra bir başka firmanın belgesine yan sanayici olarak eklenmesi dahil), indirimli teminat uygulanmaz.
(3) Dahilde işleme izninin taahhüt kapatma veya iptal işlemlerini geri almaya Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı (Gümrükler Genel Müdürlüğü) yetkilidir. Taahhüt kapatma veya iptal işlemleri geri alınan izin
ihracat taahhüdünün kapatılması durumunda; izin kapsamında müeyyide uygulanmakla birlikte
henüz tahsilatı yapılmamış (amme alacağının asli ve/veya ferilerinin tahsil edilmemiş olması) kısım için
ithalat esnasında alınan teminatlar ilgili gümrük idaresince izin sahibi firmaya iade edilir, ancak izin
kapsamında müeyyide uygulanmış ve daha önce tahsil edilmiş tutarlar (amme alacağının asli ve/veya
ferilerinin tahsil edilmiş olması) taahhüt kapatma işlemini müteakip ilgili izin sahibi firmaya iade edilmez.”
MADDE 5 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi Sayısı
20/12/2006 26382
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi Sayısı
1- 25/7/2007 26593
2- 30/5/2008 26891
3- 14/8/2008 26967
4- 24/12/2008 27090
5- 1/7/2009 27275
6- 6/8/2009 27311
7- 18/9/2009 27353
8- 2/4/2010 27540
9- 25/6/2010 27622
10- 15/10/2010 27730
11- 10/11/2010 27755
12- 12/3/2011 27872
13- 17/5/2011 27937
14- 10/12/2011 28138
15- 29/12/2011 28157
16- 7/1/2013 28521
17- 9/10/2013 28790
18- 1/10/2014 29136
19- 16/12/2014 29207
20- 20/6/2015 29392
21- 1/4/2016 29671

20 Mayıs 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29717
TEBLİĞ
Ekonomi Bakanlığından:
DAHİLDE İŞLEME REJİMİNE İLİŞKİN İŞLEMLERİN BİLGİSAYAR
VERİ İŞLEME TEKNİĞİ YOLUYLA YAPILMASINA DAİR
TEBLİĞ (İHRACAT: 2007/2)’DE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(İHRACAT: 2016/6)
MADDE 1 – 1/4/2007 tarihli ve 26480 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dahilde İşleme Rejimine
İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2007/2)’in 12 nci
maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Bu Tebliğ çerçevesinde düzenlenen dahilde işleme izin belgelerine ilişkin ihracat
taahhütlerinin kapatılması için gerekli bilgi ve belgelerin firmalar tarafından belge süresi sonundan
itibaren 3 (üç) ay içerisinde ilgili bölge müdürlüğüne sunulması gerekmektedir.”
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.Sitemizde sunulan özelliklerin ve sitenin işleyişi için bazı çerezlerin kullanılması teknik olarak zorunludur. Diğer bazı çerezler de sitemizi geliştirmek ve bizim tarafımızdan veya yetkili hizmet sağlayıcılarımız tarafından size ilgi alanınıza göre reklamların sunulması amacıyla kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Gizlilik Politikası, Çerez Politikası ve Aydınlatma metnini inceleyebilirsiniz.