E.Arşiv uygulaması ile ilgili GİB duyurusu

Tarih 19 Ocak 2016
Kategori Mali Ajanda
Okunma Sayısı 197

E.ARŞİV UYGULAMASI İLE İLGİLİ GİB DUYURUSU:

433 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu (VUK) Genel Tebliği uyarınca bazı mükellefler 1 Ocak 2016
tarihinden itibaren zorunlu olarak e.arşiv uygulamasına geçmiş olup, daha sonra yayımlanan 464
Sıra No’lu VUK Genel Tebliği ile de, 2015 ve takip eden yıllarda da internetten satış yapan ve belli
ciroyu aşan mükelleflere 2017 ve sonrası için e.arşiv zorunluluğu getirilmiştir.
E.Arşiv uygulamasında; faturalar Gelir İdaresince belirlenen standartlara göre elektronik ortamda
oluşturulmakta ve mükellefin durumu yada talebine göre elektronik ortamda yada kağıt ortamında
iletilmektedir. Öte yandan, elektronik ortamda oluşturulan bu faturalar yine elektronik ortamda
muhafaza edilmekte ve aylık olarak oluşturulan raporlar internet üzerinden Gelir İdaresi
Başkanlığına iletilmektedir.
Gelir İdaresi Başkanlığı 15 Ocak 2016 tarihinde e.arşiv uygulamasında dikkat edilecek hususlar ile
ilgili bir duyuru yayımlamıştır.
Sirkülerimiz ekindeki duyuruda özetle;
1- e.arşiv kapsamındaki mükelleflerin e.fatura ve e.arşiv faturaları dışında mevzuatın izin verdiği
durumlarda perakende satış fişi de düzenleyebilecekleri,
2- vergi mükellefi olmayan nihai tüketicilere düzenlenecek e.arşiv faturalarında;
TC kimlik numarasının yazılmasının zorunlu olmadığı, bunlara yapılan satışlarla ilgili e.arşiv
faturalarında alıcı hesap numarası alanına “11111111111” girilebileceği,
Bu müşterilerin satıcıya bildirdiği bilgilerin satıcı tarafından doğruluğunun sağlanması
sorumluluğunun bulunmadığı,
3. e-arşiv faturalarının müşterinin tercihine bağlı olarak kağıt ya da elektronik ortamda teslim
edileceği,
4. vergi mükellefi olmayanlara internetten yapılan satışlarda ise e.arşiv faturalarının elektronik
ortamda iletilmesinin zorunlu olduğu, bu faturaların kağıt çıktısının malın sevki sırasında malın
yanında bulundurulacağı,
5- e.arşiv faturasını, alıcıya kağıt yada elektronik olarak iletilen şeklinin belgenin aslı, düzenleyen
tarafından muhafaza edilen elektronik halinin ise ikinci nüsha olduğu,
e.fatura kayıtlı kullanıcısı olmayan vergi mükelleflerinin aldıkları e.arşiv faturalarını kendilerine
iletim yöntemine uygun olarak muhafaza ve ibraz etmeleri gerektiği,
6- adlarına düzenlenen e.arşiv faturalarının durumunun alıcılarca 16. günden itibaren
www.efatura.gov.tr/earsivsorgula.html adresinden sorgulanabileceği,
7- e.arşiv izni verilen mükelleflerin listesinin www.efatura.gov.tr/earsivkayitlikullanicilar.html
adresinden görülebileceği
açıklamalarına ver verilmiştir.
SAYGILARIMIZLA.

15.1.2016
E-ARŞİV FATURA UYGULAMASI SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:
Bilindiği üzere 30/12/2013 tarihinde yayımlanan 433 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
ile e-Arşiv Faturası Uygulaması hayata geçmiş ve ayrıca Tebliğ kapsamında belli mükellef
gruplarına e-Arşiv Fatura Uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiştir.
e-Arşiv Fatura Uygulamasına kayıtlı olan mükelleflere, e-Fatura uygulamasına kayıtlı olmayan
diğer tüm müşterilerine de (nihai tüketiciler ile e-fatura sistemine kayıtlı olmayan vergi
mükelleflerine) bu uygulama kapsamında elektronik ortamda fatura oluşturma, muhafaza / ibraz
etme ve alıcının talebine göre elektronik ya da kağıt ortamda sunma imkanı getirilmiştir.
Başkanlığımıza intikal eden sorular nedeniyle uygulamaya ilişkin bazı hususların açıklığına
kavuşturulması amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.
1- e-Arşiv Fatura Uygulamasına kayıtlı mükellefler, tüm satışları için e-Fatura ya da e-Arşiv Fatura
düzenlemek zorunda olmayıp, vergi mevzuatının izin verdiği hallerde Perakende Satış Fişi de
düzenleyebilirler.
2- e-Arşiv Uygulamasına kayıtlı mükelleflerin, müşterilerine düzenleyecekleri e-Arşiv
Faturalarında da kağıt fatura düzeninde olduğu gibi Vergi Usul Kanunu uyarınca müşterinin adı,
ticaret unvanı, adresi varsa vergi dairesi ve hesap numarası ( Vergi Kimlik Numarası veya T.C.
Kimlik Numarası ) bilgilerine yer vermesi gerekmektedir. Vergi mükellefi olan ve alacağı faturayı
Vergi Usul Kanunu uyarınca tevsik edici belge olarak kullanacakların vergi dairesi ve hesap
numarası bilgilerini satıcıya bildirilmesi zorunludur. Ancak vergi mükellefi olmayan nihai
tüketicilere düzenlenecek faturalarda vergi dairesi ve vergi kimlik numarası veya T.C. Kimlik
Numarası bilgilerine yer verilmesi zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu nedenle; vergi mükellefi
olmayan nihai tüketici mahiyetindeki müşteriler tarafından T.C. Kimlik Numarası bilgilerinin
paylaşılmak istenmediği hallerde, e-Arşiv Faturalarında alıcı hesap numarası alanına
“11111111111” girilebilecektir. Ayrıca vergi mükellefiyeti bulunmayan nihai tüketici
mahiyetindeki müşterilerin satıcıya bildirdiği bilgilerin satıcı tarafından doğruluğunun sağlanması
sorumluluğu bulunmadığından satıcının bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.
3- e-Arşiv Faturası düzenleyen mükellefler, uygulama kapsamında düzenleyecekleri e-Arşiv
Faturalarını, müşterinin tercih ettiği teslim yöntemine göre, kağıt ya da elektronik ortamda teslim
edeceklerdir. Bir başka ifade ile e-Arşiv Faturalarının elektronik ortamda iletilmesi amacıyla
müşteriden elektronik posta adresinin istenilmesi zorunluluğu ve müşterinin de bu bilgiyi vermesi
zorunluluğu bulunmamaktadır. E-arşiv Faturasını kağıt ortamda isteyen mükellef / müşterilere e-
Arşiv faturası kağıt ortamda teslim edilecektir.
4- İnternet satışları kapsamında vergi mükellefi olmayanlara düzenlenecek e-Arşiv Faturalarının
elektronik ortamda iletilmesi zorunluluğu bulunmakta olup, söz konusu faturaların kağıt çıktısı
malın sevki sırasında malın yanında bulundurulacaktır.
5- e-Arşiv Uygulaması kapsamında oluşturulan faturanın, alıcısına kâğıt olarak gönderilen veya
elektronik ortamda iletilen şekli belgenin aslı, düzenleyen tarafından muhafaza edilen
elektronik hali ise ikinci nüsha hükmündedir. Dolayısıyla e-fatura kayıtlı kullanıcısı olmayan vergi
mükellefleri söz konusu faturaları, kendilerine iletim yöntemine uygun olarak muhafaza ve ibraz
etmek zorundadırlar. Diğer taraftan vergi mükellefi olmayan nihai tüketicilere düzenlenen
faturaların iletiminin elektronik ortamda olması halinde vergi kanunlarına göre muhafaza ödevi
bulunanlar elektronik ortamda aldıkları faturaların muhafazasını da elektronik ortamda yapmak
zorundadır.
6- Kendilerine e-Arşiv Faturası düzenlenen mükellefler ve nihai tüketiciler istemeleri halinde,
www.efatura.gov.tr/earsivsorgula.html adresinden, fatura tarihini izleyen ayın 16 ncı gününden
itibaren faturalarının durumunu sorgulayabileceklerdir.
7- E-Arşiv Fatura uygulaması kapsamında fatura düzenleme izni verilen mükelleflerin listesine
www.efatura.gov.tr/earsivkayitlikullanicilar.html adresinden ulaşabilirsinizSitemizde sunulan özelliklerin ve sitenin işleyişi için bazı çerezlerin kullanılması teknik olarak zorunludur. Diğer bazı çerezler de sitemizi geliştirmek ve bizim tarafımızdan veya yetkili hizmet sağlayıcılarımız tarafından size ilgi alanınıza göre reklamların sunulması amacıyla kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Gizlilik Politikası, Çerez Politikası ve Aydınlatma metnini inceleyebilirsiniz.