E.Fatura düzenleme süresi

Tarih 30 Mart 2016
Kategori Mali Ajanda
Okunma Sayısı 375


T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü
Sayı :64597866-105[MÜK.257-2014]-106 14/07/2014
Konu :Elektronik ortamda düzenlenecek faturalarda yedi günlük sürenin hesabı. İlgide kayıtlı özelge talep formunda; Başkanlığımız ... vergi numaralı mükellefi olan şirketinizin grup şirketleriyle arasında mevcut olan finansal cari hesaplara adatlandırma yoluyla hesapladığı faizler için 1 Nisan 2014 tarihi itibariyle elektronik fatura sistemini kullanarak fatura düzenleyeceğinden bahisle şirketinizce elektronik ortamda düzenlenen söz konusu faturaların 7 günlük fatura düzenleme süresini aşabilecek şekilde düzenlenmesinin veya onaylanmasının mümkün olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 229 uncu maddesinde, fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesika olarak tanımlanmıştır.

Aynı Kanunun 231 inci maddesinde ise faturanın düzenlenmesi esnasında uyulması gereken kurallar 6 bent halinde sayılmış olup, 5 inci bentte ; "Fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenlenir. Bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır." hükmüne yer verilmiştir.

Diğer taraftan; faturanın elektronik belge olarak düzenlenmesi, elektronik ortamda
iletilmesi, muhafaza ve ibraz edilmesine ilişkin usul ve esasların açıklandığı 397 sıra numaralı Vergi
Usul Kanunu Genel Tebliğinin (3.) bölümünde e-faturanın yeni bir belge türü olmadığı, kağıt fatura
ile aynı hukuki niteliklere sahip olduğu açıklandıktan sonra "e-Fatura Düzenlenmesi ve İletilmesi"
başlıklı (5.) bölümünün beşinci paragrafında "Mükellefler e-Fatura düzenlerken, bu Tebliğde
belirtilmeyen hususlarda süreler başta olmak üzere Vergi Usul Kanunu ve ilgili diğer kanun ve
düzenlemelerde yer alan usul ve esaslara uymak zorundadır." açıklaması yapılmıştır.
Yukarıda yer alan hüküm ve düzenlemelere göre; gerek kâğıt ortamında gerekse elektronik
ortamda düzenlenecek faturaların malın teslimi ve/veya hizmetin ifasından itibaren yedi gün
içerisinde düzenlenmesi gerekmektedir. Söz konusu yedi günlük süre azami süre olduğundan, bu
süreye riayet edilmemesi halinde Vergi Usul Kanununda öngörülen cezaların uygulanacağı tabiidir.
Bilgi edinilmesini rica ederim.

E.FATURA FORUMUNDAN:
0013803
SORU:
Size bir sorum olacak, bilindiği gibi e-fatura'da fatura düzenleme süresi 7 gün olarak belirlenmiştir.
Benim sorum şu 24/07/2014 tarihi itibari ile temmuz dönemine hiç e-fatura kesmediğim göz
önünde bulundurulup, Haziran döneminin ise hala açık olduğunu ve 30/06/2014'e fatura
kesebildiğimi baz alalım. Bugün 24/07/2014 olduğu dikkate alındığında 30/06/2014 tarihine fatura
kesersem e-fatura sistemi faturayı kestiğim tarih olan 24/07/2014 tarihini görecek ve 7 günlük
fatura kesme süresini göz önünde bulundurup 24 gün öncesine yani 30/06/2014'e fatura kestiğim
için bana ceza kesecek mi yoksa temmuz dönemine fatura kesmediğim için ve hala 30/06/2014
açık olduğundan KDV beyannamesi verilene kadar 30/06/2014 tarihine fatura düzenlersem
herhangi bir sorun teşkil edermi.
CEVAP:
e-fatura, kağıt fatura ile aynı hükümlere tabidir ve 213 sayılı VUK'un 231' nci maddesi hükmü efaturalar
için de geçerlidir. Ancak Başbakanlık Mükelleflerin ticari hayatına müdahale etmemek
amacıyla fatura düzenleme aşamasında sistemsel olarak mevzuatta yer alan süreler ile ilgili olarak
bir kısıtlamaya gitmemiştir.
Bilindiği üzere fatura imzalandığı tarih itibariyle düzenlenmiş sayılacağından, Başbakanlık ya da
İnceleme elemanlarınca bu süreye riayet edilmediğinin tespiti halinde 213 sayılı VUK'un ilgili
maddeleri tatbik olunacaktır.
0040600
SORU:
E fatura zarflanmadan önce üzerinde her türlü değişiklik yapmaya müsaitmidir.
E Faturanın oluşturulması tarihi ile zarflanması tarihi aynımıdır.
E faturanın geriye dönük olarak oluşturulduğunu yargılama sırasında nasıl ispat edebiliriz?
CEVAP:
E-Faturada genel işleyiş şu şekildedir:
1. Fatura oluşturulur,
2. İmzalanır,
3. Zarflanır,
4. GİB'e iletilir.
E-Fatura GİB'e "başarıyla" iletilmeden önce üzerinde değişiklik yapılabilir.
1-4 maddeler arasında süre farklı olabilir. E-Faturanın oluşturulması tarihi ile zarflanması tarihi aynı
olmayabilir.
1-4 maddeler arasındaki süreler Başkanlık sisteminde yer almaktadır. Mevzuatsal yükümlülükler
geçerlidir.Sitemizde sunulan özelliklerin ve sitenin işleyişi için bazı çerezlerin kullanılması teknik olarak zorunludur. Diğer bazı çerezler de sitemizi geliştirmek ve bizim tarafımızdan veya yetkili hizmet sağlayıcılarımız tarafından size ilgi alanınıza göre reklamların sunulması amacıyla kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Gizlilik Politikası, Çerez Politikası ve Aydınlatma metnini inceleyebilirsiniz.