GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİNDE VERGİYE UYUMLU MÜKELLEF İNDİRİMİ UYGULAMASI:

Bilindiği üzere, 6824 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanununun Mükerrer 121. Maddesi “Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi” başlığıyla yeniden düzenlenmiş olup, 2017 yılına ilişkin olarak 2018 yılında verilecek gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri için de bu Madde uygulanacaktır.

Sözkonusu düzenlemeyle ilgili olarak 23 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazetede 131 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği yayımlanmıştır. Genel tebliğ ve konuyla ilgili açıklamalarımız 2017/155 sayılı sirkülerimizde mevcuttur. Yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme döneminin başlamış olması nedeniyle bu defa sadece gelir vergisi mükellefleri yönünden konuyla ilgili bazı hususları kısaca hatırlatmakta fayda görüyoruz:

Kimler Yararlanacak:
İndirim uygulamasından sadece; ticari, zirai veya serbest meslek faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefleri olanlar yararlanabilecektir. Ticari, zirai, mesleki kazanç yanında başka gelir unsurları da elde edenler ise sadece ticari, zirai ve mesleki kazançlarına isabet eden vergi üzerinden yararlanabileceklerdir.

İndirimden Yararlanma Şartları:
Son 3 yıla (2017,2016,2015) ait tüm vergi beyannamelerinin yasal süresinde verilmiş ve vergilerinin yasal süresinde ödenmiş olması,
Son 3 yıla ait olarak, beyana tabi tüm vergi türleri itibariyle ikmalen, re’sen ve idarece bir tarhiyat bulunmaması, (Ancak yapılan tarhiyat; beyannamenin verildiği tarih itibariyle kesinleşmiş yargı kararı yada uzlaşma veya düzeltme ile tamamen ortadan kalkmışsa bu şart ihlal edilmiş sayılmayacaktır. Tarhiyatın sıfırlanmış olması gerektiği kastediliyor, yoksa uzlaşılıp ödenmesi hali şart ihlalinden kurtarmış sayılmıyor)

İndirim uygulanacak beyannamenin veriliş tarihi itibariyle vergi aslı (vergi cezaları dahil) 1.000 TL üzerinde vadesi geçmiş borcunun olmaması.

İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son 4 yılda Vergi Usul Kanununun kaçakçılık suçları ile ilgili 359. Maddesindeki fiilleri işlediği yönünde hakkında tespit olmaması. ( Örneğin; sahte fatura kullanmak)

İndirim Uygulandıktan Sonra Herhangi Bir Vergi Türüne İlişkin Tarhiyat Yapılması Hali:
İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bundan önceki son 2 yılda herhangi bir vergiye ait beyanların (örneğin, muhtasar beyanname) gerçek durumu yansıtmadığının indirimden yararlanıldıktan sonraki süreçte tespiti üzerine yapılan tarhiyat kesinleşirse, indirim dolayısıyla alınmayan vergi de cezasız olarak gecikme faiziyle birlikte talep edilecektir.

İndirimin Uygulanması:
Şartları haiz olan ve kapsama giren mükelleflerin; 1 Ocak 2018 den itibaren verecekleri yıllık gelir vergisi beyannamelerinde hesaplanan verginin % 5 i ödenmesi gereken gelir vergisinden indirilecektir.

Kanuna göre indirim tutarı 1.000.000 TL nı aşamayacaktır.

Yıllık beyannamede indirilecek tutarın ödenmesi gereken vergiden fazla olması durumunda, indirim konusu yapılamayan tutar, yıllık gelir vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihi izleyen 1 tam yıl içinde mükellefin beyanı üzerine tahakkuk eden diğer vergilerinden mahsup edilebilecektir. Bu süre içinde kullanılamayan tutarla sınırlı olarak mükellefin indirim hakkı kalmamaktadır. Bu husus, özellikle yıl içinde tevkifat suretiyle ödenen vergiler ve geçici vergilerin mahsubu nedeniyle yıllık beyannamede ödenecek verginin çıkmaması yada indirim tutarından daha az çıkması hallerinde önem arz etmektedir.

Ticari, zirai, mesleki kazancı nedeniyle indirimden yararlanacak olan mükellefler, yıllık gelir vergisi beyannamelerinde bu gelirlerinin yanısıra kira geliri, kar payı gibi indirime tabi olmayan gelirleri de beyan ediyorlarsa; yararlanılacak indirim tutarı indirime tabi gelirlerin (ticari, zirai ve mesleki gelirler) toplam matrah içindeki oranı esas alınarak tespit edilecektir.

Vergi indiriminden yararlanan mükelleflerin, indirim şartlarına sahip olmadığı daha sonra tespit edilirse indirim dolayısıyla ödenmeyen vergiler cezasız olarak gecikme faiziyle birlikte talep edilecektir.

SAYGILARIMIZLA.