Gelir vergisinde geçerli olacak yeni hadler ve tutarlar yayımlandı

Tarih 30 Aralık 2015
Kategori Mali Ajanda
Okunma Sayısı 151

GELİR VERGİSİNDE GEÇERLİ OLACAK YENİ HADLER VE TUTARLAR YAYIMLANDI:

25 Aralık 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 290 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği sirkülerimiz ekinde sunulmuş olup anılan genel tebliğ ile yapılan açıklama ve düzenlemelerden bazıları aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

1. 2016 Yılına Ait Gelirler İçin Geçerli Gelir Vergisi Tarifesi:
A. Ücret Gelirleri İçin:
12.600 TL'ye kadar 15%
30.000 TL'nin 12.600 TL'si için 1.890 TL, fazlası 20%
110.000 TL'nin 30.000 TL'si için 5.370 TL fazlası 27%
110.000 TL'den fazlasının 110.000 TL'si için 26.970 TL fazlası 35%
B.Diğer Gelirler İçin:
12.600 TL'ye kadar 15%
30.000 TL'nin 12.600 TL'si için 1.890 TL, fazlası 20%
69.000 TL'nin 30.000 TL'si için 5.370 TL fazlası 27%
69.000 TL'den fazlasının 69.000 TL'si için 15.900 TL fazlası 35%
NOT: 2015 yılında elde edilerek 2016 yılının Mart ayında yıllık beyanname ile beyan edilecek olan
gelirler için yukarıdaki tarifenin değil 2015 yılı tarifesinin dikkate alınacağı unutulmamalıdır.
2. Konut Kira Gelirlerinde Uygulanan İstisna Tutarı:
2015 Yılında elde edilen konut kira gelirleri için 3.600 TL olarak uygulanan istisna tutarı, 2016 yılı
konut kira gelirleri için 3.800TL olarak tespit edilmiştir. (GVK Md:21)
3. Hizmet Erbabına İşyeri veya İşyerinin Müştemilatı Dışında Kalan Yerlerde Yemek Verilmek
Suretiyle Sağlanan Menfaatlere İlişkin İstisna Tutarı:
2015 yılı için 13,00 TL (KDV hariç) olarak uygulanan söz konusu istisna tutarı, 2016 yılı için 13.70 TL
(KDV hariç) olarak belirlenmiştir. (GVK Md:23/8)
4. Engellilik İndirimi Tutarları:
Gelir Vergisi Kanununun 31 inci maddesinde yer alan engellilik indirimi tutarları, 2016 takvim
yılında uygulanmak üzere; birinci derece sakatlar için 900 TL, ikinci derece sakatlar için
460 TL, üçüncü derece sakatlar için 210 TL olarak tespit edilmiştir.
5. Değer Artış Kazançlarına Ait İstisna:
Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 80. Maddesinde yer alan değer artış kazançlarından bir yıl
içinde sağlanan kazanç toplamının 11.000 TL si 2016 yılı için gelir vergisinden istisnadır. Menkul
kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılmasında istisna uygulanmamaktadır. (Söz
konusu istisna tutarı 2015 yılı gelirleri için 10.600 TL olarak uygulanmıştır)
6. Arızı Kazançlarda İstisna:
Gelir Vergisi Kanunu’nun 82. Maddesinde yer alan arızi kazançlar toplamının 2016 yılı için 24.000
TL sı gelir vergisinden istisnadır. İstisna; anılan maddenin (1), (2), (3) ve (4) numaralı bentlerde
yazılı olan kazançlar (henüz başlamamış olan ticarî, ziraî veya meslekî bir faaliyete hiç girişilmemesi
ile ihale, artırma ve eksiltmelere iştirak edilmemesi karşılığında elde edilen kazançlar hariç) için
geçerlidir. (Söz konusu istisna tutarı 2015 yılı gelirleri için 23.000 TL olarak uygulanmıştır)
7.Tevkifata Tabi Olmayan Bazı Menkul ve Gayrimenkul Sermaye İratlarında Beyan Sınırı:
Gelir Vergisi Kanununun 86. Maddesinde yer alan tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve
gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı, 2016 takvim yılı gelirlerine
uygulanmak üzere 1.580 TL olarak tespit edilmiştir. (2015 yılı gelirleri için geçerli olan tutar 1.500
TL’dir)
8. Basit Usuldeki Mükelleflerle İlgili Düzenlemeler:
Basit usule tabi olmanın genel şartlarından olan işyeri kira tutarı sınırı ile, özel şartlara ilişkin hadler
belirlenmiş, kar hadleri emsallerine göre düşük olarak tespit edilmiş olan malların ticaretin
yapanların 2016 yılında da basit usulden yararlanabilmeleri için aşmamaları gereken hadler
açıklanmıştır. Basit usule tabi mükelleflerde gün sonunda toplu belge düzenleme uygulamasına
2016 yılında da devam edilecektir.
9. 2015 Yılında Elde Edilen Bazı Menkul Sermaye İratlarının Beyanında Dikkate Alınacak İndirim
Oranı:
1 Ocak 2006 tarihinden önce ihraç edilmiş olan her nevi tahvil ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu
Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden sağlanan gelirler indirim
oranı uygulanmak suretiyle beyan edilmekte olup, 2015 yılında elde edilen bu gelirlere
uygulanacak indirim oranının % 60,39 olduğu açıklanmıştır. (Dövize, altına veya başka bir değere
endeksli menkul kıymetler ile döviz cinsinden ihraç edilen menkul kıymetlerden elde edilen menkul
sermaye iratlarının beyanında indirim oranı uygulanmayacaktır)
SAYGILARIMIZLA.
25 Aralık 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29573
TEBLİĞ
Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:
GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ
(SERİ NO: 290)
31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86
ve 103 üncü maddelerinde yer alan ve yeniden değerleme oranında artırılan maktu had ve tutarlar ile
1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilen bir kısım menkul kıymetlerden 2015 takvim yılında elde edilen
menkul sermaye iradının beyanında dikkate alınacak indirim oranı uygulamasına ilişkin açıklamalar bu
Tebliğin konusunu oluşturur.
1. Yeniden değerleme oranında artırılan had ve tutarlar
Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 123 üncü maddesinin ikinci fıkrasında, Kanunun 21, 23/8, 31,
47, 48, mükerrer 80, 82 ve 86 ncı maddelerinde yer alan maktu had ve tutarların, her yıl bir önceki yıla
ilişkin olarak 4/1/1961tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden
değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacağı, bu şekilde hesaplanan maktu had ve tutarların
%5’ini aşmayan kesirlerinin dikkate alınmayacağı, Bakanlar Kurulunun, bu surette tespit edilen had ve
tutarları yarısına kadar artırmaya veya indirmeye yetkili olduğu hükmü yer almaktadır. Aynı maddenin
üçüncü fıkrasında da 103 üncü maddede yer alan vergi tarifesinin gelir dilimi tutarları hakkında da
yukarıdaki hükmün uygulanacağı öngörülmüştür.
Bu hüküm göz önüne alınarak Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve
103 üncü maddelerinde yer alıp, 2015 yılında uygulanan had ve tutarların 10/11/2015 tarihli ve 29528
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 457) ile 2015 yılı için %5,58
(beş virgül elli sekiz) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında arttırılması suretiyle belirlenen ve
2016 takvim yılında uygulanacak olan had ve tutarlar aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.
1.1. Gayrimenkul sermaye iratlarında uygulanan istisna tutarı
Gelir Vergisi Kanununun 21 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan mesken kira gelirleri için
uygulanan istisna tutarı, 2016 takvim yılında elde edilen kira gelirleri için 3.800 TL olarak tespit edilmiştir.
1.2. Hizmet erbabına işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde yemek verilmek
suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı
Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendinde yer alan,
işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek
suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı, 2016 takvim yılında uygulanmak üzere 13.70 TL olarak
tespit edilmiştir.
1.3. Engellilik indirimi tutarları
Gelir Vergisi Kanununun 31 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan engellilik indirimi tutarları,
2016 takvim yılında uygulanmak üzere; birinci derece engelliler için 900 TL, ikinci derece engelliler için
460 TL, üçüncü derece engelliler için 210 TL olarak tespit edilmiştir.
1.4. Basit usule tabi olmanın genel şartlarından olan işyeri kira bedeline ilişkin tutar
Gelir Vergisi Kanununun 47 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde yer alan yıllık
kira bedeli toplamı, 2016 takvim yılında uygulanmak üzere büyükşehir belediye sınırları içinde 6.300 TL,
diğer yerlerde 4.200 TL olarak tespit edilmiştir.
1.5. Basit usule tabi olmanın özel şartlarını belirleyen hadler
Gelir Vergisi Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan hadler, 2016 takvim yılında
uygulanmak üzere;
- 1 numaralı bent için 88.000 TL ve 126.000 TL,
- 2 numaralı bent için 42.000 TL,
- 3 numaralı bent için 88.000 TL,
olarak tespit edilmiştir.
1.6. Değer artışı kazançlarına ilişkin istisna tutarı
Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 80 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan değer artışı
kazançlarına ilişkin istisna tutarı, 2016 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 11.000 TL olarak tespit
edilmiştir.
1.7. Arızi kazançlara ilişkin istisna tutarı
Gelir Vergisi Kanununun 82 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan arızi kazançlara ilişkin istisna
tutarı, 2016 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 24.000 TL olarak tespit edilmiştir.
1.8. Tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin
beyanname verme sınırı
Gelir Vergisi Kanununun 86 ncı maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinin (d) alt bendinde
yer alan tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname
verme sınırı, 2016 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 1.580 TL olarak tespit edilmiştir.
1.9. Gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife
Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan gelir vergisine tabi
gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2016 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas
alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.
12.600 TL'ye kadar % 15
30.000 TL'nin 12.600 TL'si için 1.890 TL, fazlası % 20
69.000 TL'nin 30.000 TL'si için 5.370 TL, (ücret gelirlerinde
110.000 TL'nin 30.000 TL'si için 5.370 TL), fazlası % 27
69.000 TL'den fazlasının 69.000 TL'si için 15.900 TL, (ücret
gelirlerinde 110.000 TL'den fazlasının 110.000 TL'si için
26.970 TL), fazlası % 35
2. Basit usulde vergilendirmeyle ilgili hususlar
2.1. Kar hadleri emsallerine göre düşük olarak tespit edilmiş bulunan emtia için özel hadler
Milli piyango bileti, akaryakıt, şeker ve bunlar gibi kar hadleri emsallerine göre düşük olarak tespit
edilmiş bulunan emtia için özel hadler belirleme yetkisi Gelir Vergisi Kanununun 48 inci maddesi ile
Maliye Bakanlığına verilmiştir. Bu yetki kullanılarak 2015 yılı için 30/12/2014 tarihli ve 29221 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 287) ile belirlenen tutarlar yeniden artırılmıştır.
Buna göre, anılan maddelerin ticaretini yapanların, 2016 takvim yılında da basit usulden
yararlanabilmeleri için; alış, satış veya hasılatlarının 31/12/2015 tarihi itibariyle aşağıda belirtilen hadleri
aşmaması gerekmektedir.
Emtianın Cinsi
Büyükşehir Belediye Sınırları
Dışında Kalan Yerlerde
Büyükşehir Belediye Sınırları
İçinde Kalan Yerlerde
Yıllık Alım
Ölçüsü (TL)
Yıllık Satış
Ölçüsü (TL)
Yıllık Alım
Ölçüsü (TL)
Yıllık Satış
Ölçüsü (TL)
Değerli Kağıt 137.000 158.000 179.000 200.000
Şeker – Çay 110.000 137.000 126.000 168.000
Milli Piy. Bileti, Hemen
Kazan, Süper Toto vb. 110.000 137.000 126.000 168.000
İçki (Bira ve Şarap Hariç) -
İspirto– Sigara–Tütün 110.000 137.000 126.000 168.000
Akaryakıt ( LPG hariç ) 158.000 168.000 200.000 230.000
Belirtilen bu malların alım satımı ile uğraşanlar hakkında, basit usulün özel şartları bakımından
yukarıdaki hadler dikkate alınmak suretiyle, 2/5/1982 tarihli ve 17682 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 136)’ndeki hesaplamalar doğrultusunda işlem yapılacaktır.
2.2. Basit usule tabi mükelleflerde gün sonunda toplu belge düzenleme uygulaması
Basit usulde vergilendirilen mükelleflerle ilgili 6/12/1998 tarihli ve 23545 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 215) ile getirilen, belge vermedikleri günlük hasılatları için
gün sonunda tek bir fatura düzenlenmesine ilişkin uygulamanın, 31/12/2016 tarihine kadar devam etmesi
Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden uygun
görülmüştür.
3. 2015 takvim yılında elde edilen bir kısım menkul sermaye iradının beyanında dikkate alınacak
indirim oranı uygulaması
Gelir Vergisi Kanununun 76 ncı maddesinin 5281 sayılı Kanunun 44 üncü maddesiyle yürürlükten
kaldırılan ikinci fıkrasında, Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (5), (6), (7), (12) ve
(14) numaralı bentlerinde yer alan menkul sermaye iratlarına (döviz cinsinden açılan hesaplara ödenen
faiz ve kâr payları, dövize, altına veya başka bir değere endeksli menkul kıymetler ile döviz cinsinden ihraç
edilen menkul kıymetlerden elde edilenler hariç) fıkrada belirtilen indirim oranının uygulanması suretiyle
bulunacak kısmın, bu iratların beyanı sırasında indirim olarak dikkate alınacağı belirtilmişti.
Gelir Vergisi Kanununun indirim oranı uygulamasına yönelik 76 ncı maddesinin ikinci
fıkrası 1/1/2006tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere 5281 sayılı Kanunla
yürürlükten kaldırılmakla birlikte, anılan Kanunun geçici 67 nci maddesinin dokuzuncu fıkrası hükmü
gereğince 1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilen her nevi tahvil ve Hazine bonolarından elde edilen
gelirlerin vergilendirilmesinde 31/12/2005 tarihinde yürürlükte olan hükümler esas alınacağından, indirim
oranı uygulaması ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamaların yapılmasında yarar görülmüştür.
İndirim oranı; Vergi Usul Kanununa göre o yıl için tespit edilmiş olan yeniden değerleme oranının,
aynı dönemde Devlet tahvili ve Hazine bonosu ihalelerinde oluşan bileşik ortalama faiz oranına bölünmesi
suretiyle tespit edilmektedir.
Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre 2015 yılı için tespit edilmiş olan yeniden değerleme oranı
%5,58'dir. Bu dönemde Devlet tahvili ve Hazine bonosu ihalelerinde oluşan bileşik ortalama faiz oranı ise
%9,24'tür.
Buna göre, 2015 yılında elde edilen bir kısım menkul sermaye iradının beyanında uygulanacak
indirim oranı (%5,58/%9,24 =) %60,39 olmaktadır.
Bu kapsamda, 2015 takvim yılında elde edilen menkul sermaye iratlarından, 1/1/2006 tarihinden
önce ihraç edilmiş olan ve Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (5) numaralı
bendinde sayılan her nevi tahvil ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi ve Özelleştirme
İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden sağlanan gelirler indirim oranı uygulanmak suretiyle beyan
edilecektir.
Dövize, altına veya başka bir değere endeksli menkul kıymetler ile döviz cinsinden ihraç edilen
menkul kıymetlerden elde edilen menkul sermaye iratlarının beyanında indirim oranı uygulanmayacaktır.
Ayrıca, ticari işletmelere dahil kazanç ve iratlar için indirim oranı uygulanması söz konusu değildir.
Diğer taraftan, geçici 67 nci maddenin dördüncü fıkrası uyarınca, 75 inci maddenin ikinci fıkrasının
(7), (12) ve (14) numaralı bentlerinde yazılı menkul sermaye iratlarından 1/1/2006 tarihinden itibaren
ödemeyi yapanlarca vergi tevkifatı yapılmakta olup, bu gelirlerin beyanı ve bu gelirlere indirim oranı
uygulanması söz konusu değildir.
Tebliğ olunur.Sitemizde sunulan özelliklerin ve sitenin işleyişi için bazı çerezlerin kullanılması teknik olarak zorunludur. Diğer bazı çerezler de sitemizi geliştirmek ve bizim tarafımızdan veya yetkili hizmet sağlayıcılarımız tarafından size ilgi alanınıza göre reklamların sunulması amacıyla kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Gizlilik Politikası, Çerez Politikası ve Aydınlatma metnini inceleyebilirsiniz.