İlave asgari geçim indirimi ile ilgili bazı hususlar

Tarih 11 Kasım 2016
Kategori Mali Ajanda
Okunma Sayısı 338

İlave asgari geçim indirimi ile ilgili bazı hususlar.

İLAVE ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ İLE İLGİLİ BAZI HUSUSLAR:

Malumunuz üzere, 6753 sayılı Kanun ile yapılan düzenleme uyarınca; artan oranlı gelir vergisi
tarifesi dolayısıyla 2016 yılının Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin net ücretleri 1.300,99 TL’nin
altına düşen hizmet erbabının ücretlerinin ilave asgari geçim indirimi ile 1.300,99 TL’ye
tamamlanması yönünde düzenleme yapılmıştır. Konuyla ilgili açıklamalar aynı günkü Resmi
Gazetede yayımlanan 294 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde mevcuttur.
Net ücret; yasal kesintiler sonrası ücret tutarına asgari geçim indiriminin ilavesi sonucu oluşan
ücreti ifade etmektedir.
Net ücret ile ilgili olarak bazı hususları belirtmek istiyoruz:
1.Hizmet erbabının, ücret aldığı dönemde işe başlaması veya işten ayrılması, ücretsiz izin ve
benzeri nedenlerle ücretinin 1.300,99 TL’nin altına düşmesi durumunda ise ilave asgari geçim
indirimi uygulanmayacaktır.
2 . İlgili ay (Ekim, Kasım, Aralık) net ücretinin 1.300,99 TL’nin altına düşüp düşmediğinin tespitinde
ücret bordrosundan hareket edilmesi gerektiği kanaatindeyiz. Bu bağlamda, o ayki ücret
bordrosunda ücret tutarı içinde yer alan meblağın kaynağının önemi olmadığını düşünüyoruz. Bu
tutara normal aylığın yanı sıra fazla mesai, ikramiye, prim vs. kaynaklardan da gelen tutarlar da
dahildir. Dolayısıyla, terkibine bakılmaksızın bordroda yer alan ücret toplamından yasal kesintiler
(vergiler, sosyal güvenlik primi, işsizlik sigorta primi) düşülmesi ve buna asgari geçim indirimi
eklenerek net ücrete ulaşılması gerektiği kanaatindeyiz.
3. Ücretlinin kendisi, eşi ve küçük çocuklarına ait hayat sigorta poliçeleri, ölüm, kaza, hastalık,
sağlık vs şahıs sigorta poliçeleri primlerinin çalışan adına işverence ödenmesi (karşılanması) halinde
bunlar ücretliye sağlanan menfaat olarak ücrete ilave edilmelidir. (İşverenlerce ücretliler adına
bireysel emeklilik sistemine ödenen ve Gelir Vergisi Kanununun 40.Maddesinin 9. Bendindeki
sınırları aşmayan katkı payları ise ücret bordrosuyla ilişkilendirilmeksizin doğrudan
giderleştirilmektedir).
Ücret bordrosuna bu şekilde dahil edilen şahıs sigorta primleri, ücret stopaj matrahının hesabında
Gelir Vergisi Kanununun 63. Maddesinin 3. Bendindeki şartlar ve sınırlar dahilinde indirim konusu
yapılmaktadır. (*)
İlave asgari geçim indirimi uygulamasında, bu şekilde ücretli, eşine ve küçük çocuklarına ait olup,
işverence karşılanan şahıs sigorta primlerinin “net ücret” hesabında indirim yapılmadan dikkate
alınması gerektiği kanaatindeyiz. Zira, indirim sadece stopaj matrahı ile ilgilidir, ilave asgari
geçim indirimi ile ilgili hükümlerde belirtilen yasal kesinti değildir.
(*)3. Sigortanın Türkiye'de kâin ve merkezi Türkiye'de bulunan bir emeklilik veya sigorta şirketi
nezdinde akdedilmiş olması şartıyla; ücretlinin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat
sigortası poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen primlerin %50'si ile ölüm, kaza, sağlık,
hastalık, engellilik işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta poliçeleri için hizmet erbabı
tarafından ödenen primler (İndirim konusu yapılacak primler toplamı, ödendiği ayda elde edilen
ücretin %15'ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamaz. Bakanlar Kurulu bu bentte yer
alan oranları yarısına kadar indirmeye, iki katına kadar artırmaya ve belirtilen haddi, asgari ücretin
yıllık tutarının iki katını geçmemek üzere yeniden belirlemeye yetkilidir.

SAYGILARIMIZLASitemizde sunulan özelliklerin ve sitenin işleyişi için bazı çerezlerin kullanılması teknik olarak zorunludur. Diğer bazı çerezler de sitemizi geliştirmek ve bizim tarafımızdan veya yetkili hizmet sağlayıcılarımız tarafından size ilgi alanınıza göre reklamların sunulması amacıyla kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Gizlilik Politikası, Çerez Politikası ve Aydınlatma metnini inceleyebilirsiniz.