Kamu alacaklarının yapılandırılması Kanunu süresi uzatıldı

kamu alacaklarının yapılandırılması Kanunu süresi
Tarih 26 Ekim 2016
Kategori Mali Ajanda
Okunma Sayısı 220

Vergi ve diğer bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması hakkındaki 6736 sayılı Kanunla ilgili sürelerin bazıları uzatıldı.

VERGİ VE DİĞER BAZI KAMU ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDAKİ 6736 SAYILI KANUNLA İLGİLİ SÜRELERİN BAZILARI UZATILDI:

Bilindiği üzere, 19 Ağustos 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6736 sayılı Kanunla;
vergi ve diğer bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması imkanı sağlanmış, bunun yanı sıra
matrah ve vergi artırımı, emtia, demirbaş ve ortaklardan alacaklar ile ilgili kayıtların düzeltilmesi gibi
mükelleflere bazı ilave imkanlar tanınmıştır. Anılan Kanunda ayrıca, yurtdışındaki ve yurtiçindeki
kıymetlerle ilgili olarak geçmiş yıllarda çıkarılmış olan Varlık Barışı Kanunlarına benzer hükümler
bulunmaktadır.
Kanunun çeşitli düzenlemeleri hakkında ilgili Maddelerde farklı başvuru ve ödeme süreleri
bulunabilmektedir. Bunu ayrıca dikkate almak kaydıyla genel başvuru ve ödeme süreleri özetle şu
şekilde düzenlenmiştir:
* Kanundan yararlanmak isteyenler ilgili idareye Ekim ayı sonuna kadar yazılı olarak başvuracaktır.
* Maliye, Gümrük, İl Özel İdareleri ve Belediyelere ödenecek tutarlarda, ilk taksit Kasım ayından,
SGK borçlarında ise ilk taksit Aralık ayından başlayacaktır. Talep edilirse 2 şer aylık dönemler halinde
toplam 18 eşit taksitte (36 ay) ödemek mümkündür.
* Yapılandırılan borcun tamamı ilk taksit süresinde ödenirse, bu tutara 19 Ağustos 2016 ile bu
ödeme tarihi aralığı için ayrıca faiz hesaplanmaz. Borç ilk taksit süresinde tamamıyla ödenirse Yİ-ÜFE
endeksine göre hesaplanmış olan faizin üzerinden ayrıca % 50 indirim yapılacaktır. Taksitle ödeme
seçeneği tercih edilirse ayrıca vadeye bağlı faizlendirme ilave olarak söz konusu olacaktır.
* Kanunun yayımlandığı tarih itibariyle vergi incelemesi başlanmış ancak sonuçlanmamış durumda
olanlar için 4. Maddenin 1. Fıkrasında farklı bir düzenleme mevcuttur. Buna göre;
bu incelemeler tamamlanıp tarhiyat yapılınca, yapılandırmadan yararlanmak isteyenlerin
ihbarnamenin tebliği tarihinde itibaren 30 gün içinde başvuruda bulunması ve yapılandırılan borcu
ilk taksiti ihbarnamenin tebliğini izleyen aydan başlamak üzere 2 şer aylık taksitler halinde 6 eşit
taksitte ödenmesi gerekecektir. (Peşin ödeme durumunda, ödemenin ilk taksit süresi içinde
yapılacağı malumdur)
Bu defa, 26 Ekim 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile Kanundaki bazı
süreler uzatılmıştır.
Buna göre; Kanunla ilgili başvuru süreleri 25 Kasım 2016 tarihine kadar (bu tarih dahil) uzatılmıştır.
Bu uzatım sadece başvuru süresi ile ilgili olduğundan ilk taksit ödeme süresi değişmemektedir.
Buna göre; kesinleşmiş kamu alacakları (Madde:2), kesinleşmemiş veya ihtilaflı kamu alacakları
(Madde:3), matrah ve vergi artırımı (Madde:5) başvuruları 25 Kasım 2016 tarihine kadar
yapılabilecektir. Ancak yapılandırılan borcun ödenme süresi ilk taksit için Kasım ayı sonuna kadardır.
(SGK yapılandırmalarında Aralık ayı sonuna kadar)
Kanunun yayımından önce başlanılmış ve bu tarihten sonra sonuçlandırılan incelemelerle ilgili
tarhiyatlarda ( Madde:4/1) da süre şu şekilde uzatılmıştır: sadece, 19 Ağustos 2016 ( bu tarih hariç) –
31 Ekim 2016 tarihine kadar (bu tarih dahil) yapılan tebligatlara münhasır olmak üzere başvuru ve ilk
taksit ödeme süreleri Kanunda belirtilen sürelerin bitiminden itibaren 1 ay uzatılmıştır.
6736 sayılı Kanunun işletme kayıtlarının düzeltilmesi ile ilgili 6. Maddesi ile ilgili bir süre uzatımı
sözkonusu değildir. (Kayıtlarda yer almayıp fiilen mevcut olan mal ve bazı sabit kıymetlerin kayıtlara
alınması, kayıtlarda gözükmekle birlikte fiilen bulunmayan mal, kasa mevcudu ve ortaklardan
alacaklarının düzeltilmesi) Bilindiği üzere, bu Maddede düzenlenen sürelerin son tarihi 30 Kasım
2016’dır.
HATIRLATMALAR:
* Yapılandırılan borçların İlk iki taksitin zamanında ödenmesi şartıyla, kalan taksitlerden 1 yıl içinde 2
veya daha azı süresinde ödenmemişse veya eksik ödenmişse ödenmeyen tutarların son taksiti
izleyen ay sonuna kadar gecikme zammı oranında hesaplanan geç ödeme zammı ile birlikte
ödenmesi şartıyla Kanun hükümlerinden yararlanılacaktır. Ancak, ilk 2 taksit süresi içinde tam
ödenmemişse veya 1 yıl içinde 2 den fazla taksit süresinde tam ödenmemişse ve bir önceki
cümlede bahsedilen durumda ödeme yapılamamışsa (matrah ve vergi artırımı hükümleri hariç)
Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecektir.
* Kanunun kesinleşmiş alacaklarının yapılandırılması ve kesinleşmemiş veya ihtilaflı alacaklarının
yapılandırılması ile ilgili 2. ve 3. Maddeleriyle ilgili bir önemli şart daha mevcuttur. Şöyle ki; yıllık gelir
veya kurumlar vergileri, gelir (stopaj) vergisi, kurumlar (stopaj) vergisi, KDV ve ÖTV borçları için
yararlanmak üzere başvuruda bulunan mükellefler, taksit ödeme süresince bu vergi türleri ile ilgili
verilen beyannameler üzerine tahakkuk eden vergileri çok zor durum olmaksızın her bir vergi türü
itibarıyla bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödememeleri ya da eksik ödemeleri halinde
belirtilen madde hükümlerine göre yapılandırılan borçlarına ilişkin kalan taksitlerini ödeme haklarını
kaybederler. Burada belirtilen şart; yapılandırılan borcun ödenmesiyle ilgili olmayıp, taksitlendirme
süresi içinde bu vergi türleri için verilecek beyannamelerle tahakkuk edecek vergilerin zamanında
ödenmesi şartıdır.
6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunda Yer Alan Bazı Sürelerin
Uzatılması Hakkında Karar
Karar No: 2016/9385
Resmi Gazete Tarihi: 26/10/2016
Resmi Gazete No: 29869
Karar Sayısı : 2016/9385
6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunda yer alan bazı sürelerin uzatılması hakkındaki ekli
Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 24/10/2016 tarihli ve 108326 sayılı yazısı üzerine, 3/8/2016 tarihli ve
6736 sayılı Kanunun 10 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 25/10/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.
25/10/2016 TARİHLİ VE 2016/9385 SAYILI
KARARNAMENİN EKİ
KARAR
Başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri
MADDE 1- (1) 3/8/2016 tarihli ve 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunda yer alan
başvuru süreleri, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrası ile 6 ncı maddesi hükmü saklı kalmak üzere, Kanunda
belirtilen sürelerin bitiminden itibaren 25/11/2016 tarihine (bu tarih dâhil) kadar uzatılmıştır.
(2) 6736 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan başvuru ve ilk taksit ödeme süresi; Kanunun
yayımlandığı 19/8/2016 tarihinden (bu tarih hariç) 31/10/2016 tarihine (bu tarih dâhil) kadar yapılan tebligatlara
münhasır olmak üzere Kanunda belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay uzatılmıştır.
Yürürlük
MADDE 2- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 


Sitemizde sunulan özelliklerin ve sitenin işleyişi için bazı çerezlerin kullanılması teknik olarak zorunludur. Diğer bazı çerezler de sitemizi geliştirmek ve bizim tarafımızdan veya yetkili hizmet sağlayıcılarımız tarafından size ilgi alanınıza göre reklamların sunulması amacıyla kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Gizlilik Politikası, Çerez Politikası ve Aydınlatma metnini inceleyebilirsiniz.