Kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması Kanunu

kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması Kanunu
Tarih 03 Kasım 2016
Kategori Mali Ajanda
Okunma Sayısı 302

Vergi ve diğer bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması hakkındaki 6736 sayılı Kanunla ilgili 2 Seri No’lu Genel Tebliğ yayımlandı.

VERGİ VE DİĞER BAZI KAMU ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDAKİ 6736 SAYILI KANUNLA İLGİLİ 2 SERİ NO’LU GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI:
Bilindiği üzere, 26 Ekim 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile 6736
sayılı Kanunla ilgili bazı süreler uzatılmıştır. Söz konusu Karar ve konuyla ilgili değerlendirmelerimiz
2016/129 sayılı sirkülerimizde mevcuttur.
3 Kasım 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına
İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 2)nde de söz konusu süre uzatımları hakkında
açıklamalar yapılmıştır.
2 Seri No’lu Genel Tebliğ aşağıda sunulmuştur.
SAYGILARIMIZLA.
3 Kasım 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı: 29877
TEBLİĞ
Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:
BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN
6736 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ
(SERİ NO: 2)
Amaç ve kapsam
MADDE 1 –(1) 3/8/2016 tarihli ve 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden
Yapılandırılmasına İlişkin Kanunun 10 uncu maddesinin onyedinci fıkrasında, Bakanlar
Kurulu’na Kanunda yer alan başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerini bir aya kadar uzatma
yetkisi verilmiştir.
(2) Bakanlar Kurulu, bu yetkisini 26/10/2016 tarihli ve 29869 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 25/10/2016 tarihli ve 2016/9385 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı (Bu Tebliğde BKK olarak anılacaktır) ile kullanmıştır.
(3) Bu Tebliğde, BKK ile yapılan düzenlemeye ve 6736 sayılı Kanunun 10 uncu
maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden, Maliye Bakanlığı, il özel idareleri ve
belediyelere Kanun kapsamında yapılacak başvuru süreleri ile Kanunun 4 üncü
maddesinin birinci fıkrası için ayrıca ilk taksit ödeme süresinin yeniden belirlenmesine
yönelik açıklamalara yer verilmektedir.
Sürelerin yeniden belirlenmesi
MADDE 2 –(1) BKK’nın 1’inci maddesinin birinci fıkrası ile 6736 sayılı Kanunun; 2,
3, 5’inci maddeleri ve 4 üncü maddesinin dokuzuncu ve onuncu fıkraları ile 10 uncu
maddesinin ondokuzuncu fıkrasına göre yapılandırılacak borçlara ilişkin olarak, Kanunda
yer alan başvuru süreleri 25 Kasım 2016 tarihine (bu tarih dahil) kadar uzatılmıştır.
Ancak, bu hükümler kapsamında yapılacak ilk taksit ödemelerinde herhangi bir
süre uzatımı söz konusu olmadığından, ilk taksit ödemelerinin Kanunda belirlenen süre
(30 Kasım 2016 tarihine kadar bu tarih dahil) içerisinde yapılması gerekmektedir.
Diğer taraftan, BKK’nın 1 inci maddesinin birinci fıkrasında, Kanunun 6’ncı
maddesi hükmü saklı tutularak başvuru süreleri uzatıldığından, 6’ncı madde
kapsamında yapılacak başvuruların Kanunda belirlenmiş süreler içerisinde yapılması
gerekmektedir.
(2) BKK’nın 1 inci maddesinin ikinci fıkrası ile 6736 sayılı Kanunun 4 üncü
maddesinin birinci ila sekizinci fıkralarına göre yapılandırılacak borçlara ilişkin olarak
birinci fıkrada yer alan başvuru ve ilk taksit ödeme süresi; Kanunun yayımlandığı
19/8/2016 tarihinden (bu tarih hariç) 31/10/2016 tarihine (bu tarih dahil) kadar yapılan
tebligatlara münhasır olmak üzere Kanunda belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir
ay uzatılmıştır.
Buna göre, 6736 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 19/8/2016 tarihinden (bu tarih
hariç) 31/10/2016 tarihine (bu tarih dahil) kadar yapılan vergi/ceza ihbarnamesine ait
tebligatlara münhasır olmak üzere, Kanunun inceleme ve tarhiyat safhasında bulunan
vergilere ilişkin 4 üncü maddesinin birinci ila sekizinci fıkralarına göre yapılandırılacak
borçlara ilişkin olarak birinci fıkrada yer alan;
- “ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün” olarak belirlenmiş olan başvuru
süresi, 30 günün bitim tarihinden itibaren bir ay,
- ilk taksit için belirlenmiş olan “ihbarnamenin tebliğini izleyen aydan başlamak
üzere” şeklindeki ödeme süresi ilk taksit için ihbarnamenin tebliğini izleyen ikinci ayın
sonuna kadar (peşin ödeme seçeneği tercih edilmiş olanlar dahil)
uzatılmıştır.
Örnek- Mükellefe, 6736 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ila sekizinci
fıkraları kapsamına giren vergi ve cezaya ilişkin ihbarname 7 Eylül 2016 tarihinde tebliğ
edilmiştir. Mükellefin, Kanundan yararlanmak için 7 Ekim 2016 tarihine kadar yapması
gereken başvurunun süresi BKK gereği 7 Kasım 2016 tarihine; ilk taksit ödeme süresi de
31 Ekim 2016 tarihinden 30 Kasım 2016 tarihine kadar uzamıştır.
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ila sekizinci fıkralarından yararlanılması için 30
gün içerisinde yapılması gereken başvuruyu süresinden sonra yapmaları nedeniyle
başvuruları reddedilen mükelleflerin müracaatları da örnekte açıklandığı şekilde
değerlendirilecektir.
Yürürlük
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

 


Sitemizde sunulan özelliklerin ve sitenin işleyişi için bazı çerezlerin kullanılması teknik olarak zorunludur. Diğer bazı çerezler de sitemizi geliştirmek ve bizim tarafımızdan veya yetkili hizmet sağlayıcılarımız tarafından size ilgi alanınıza göre reklamların sunulması amacıyla kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Gizlilik Politikası, Çerez Politikası ve Aydınlatma metnini inceleyebilirsiniz.