5 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 15) ile KDV Genel Uygulama Tebliğinde bazı değişiklikler yapılmıştır.
Değişiklik tebliği sirkülerimizin son bölümündedir. Yapılan değişiklikleri aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:
* Hizmet ihracatı istisnasında; istisna uygulanabilmesi için hizmete ait ödeme belgesinin (dövizin Türkiye'ye getirildiğini tevsik eden bir belge, banka dekontu vb.) temin edilmiş olması zorunlu değildir. Ancak, hizmet ihracatı istisnası olarak beyan edilen işlemlerle ilgili yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV’nin iadesi, hizmet bedeli, döviz olarak Türkiye'ye gelmeden yerine getirilmemektedir.
15 No’lu tebliğ ile, aşağıdaki işlemlerde dövizin tamamı getirilmeden hizmet ihracatı istisnasında iade alınabilmesine imkan sağlanmıştır:
“Ancak, Türkiye içinde taşıma hakkı bulunmayan yabancı bayraklı gemilere, tersanelerde verilen tadil, bakım ve onarım hizmetlerine ilişkin bedelin bir kısmının döviz olarak Türkiye’ye getirilmesi halinde, yabancı bayraklı geminin tadil, bakım ve onarım için tersaneye giriş çıkış yaptığının Liman Başkanlığı tarafından verilecek belge ile tevsik edilmesi kaydıyla, döviz olarak Türkiye’ye getirilen tutarın istisna kapsamındaki hizmet bedeline bölünmesi ile bulunacak oranın, yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarı ile çarpılması sonucu bulunacak tutarın iadesi dövizin tamamı Türkiye’ye getirilmeden yapılabilir.”
Tebliğde bu uygulamaya ışık tutacak 3 örnek verilmiştir.
* KDV Kanununun 13/f Maddesindeki ulusal güvenlik amaçlı bazı teslim ve hizmetlerle ilgili KDV istisnası ile ilgili olarak; KDV den istisna teslim yapılabilecek kurumlar arasına 694 sayılı KHK ile “Adalet Bakanlığı” nın eklenmiş bulunması çerçevesinde tebliğin anılan bölümüne de bu yönde ilaveler yapılmıştır.
* LPG nin motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılacak olanları (otogaz) hariç olmak üzere EPDK dan “LPG Dağıtıcı Lisansı”na haiz olanlarca teslimi ile bunlardan satın alanların sonraki safhalardaki teslimi KDV Oranları ile ilgili Bakanlar Kurulu Kararının II/B listesinin 31. Sırasına göre halen % 8 oranına tabidir. Bakanlığa verilen yetki çerçevesinde bu malların teslimlerinden kaynaklanan indirimli oran iadelerinin, yılı içinde vergilendirme dönemleri itibariyle talep edilmesi kaydıyla nakden yapılması uygun görülmüş ve tebliğde bu yönde değişiklikler yapılmıştır.
* KDV Genel Uygulama Tebliğinin vergi inceleme raporu ile iade hakkındaki bölümünde yer alan bir paragrafta aşağıdaki şekilde değişiklik yapılmıştır (sarı renkli boyalı kısım):
“Öte yandan, iade hakkı tanınan işlemlerden kaynaklanan KDV iade alacağının 4760 sayılı ÖTV Kanunundan doğan borçlara mahsuben iadesi (Özel tüketim vergisine tabi olan malların indirimli oran uygulanmak suretiyle tesliminden kaynaklanan KDV iade alacağının, bu mallara ilişkin ÖTV borçlarına mahsuben iadesi hariç)”, mükellefin talebine bakılmaksızın münhasıran vergi inceleme raporu sonucuna göre yapılır. Mahsup işlemi, vergi inceleme raporunun vergi dairesi kayıtlarına intikal ettiği tarih itibariyle yerine getirilir. Talep edilen iade miktarının tamamı için (İTUS sertifikası sahibi mükellefler de dahil) teminat verilmesi halinde mükellefin iade talebi yerine getirilir ve teminat vergi inceleme raporu sonucuna göre çözülür.”

SAYGILARIMIZLA.

 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:
KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 15)
MADDE 1 – 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (II/A-2.2.) bölümünün dördüncü paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraflar eklenmiştir.
“Ancak, Türkiye içinde taşıma hakkı bulunmayan yabancı bayraklı gemilerin tadil, bakım ve onarım hizmetlerinde, geminin tersaneye giriş çıkış yaptığının Liman Başkanlığı tarafından verilecek belge ile tevsik edilmesi kaydıyla, istisna kapsamındaki hizmet nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV’nin %50’si, hizmet bedelinin döviz olarak Türkiye’ye getirildiğini tevsik eden belge aranmaksızın iade edilir. İade edilecek KDV’nin kalan kısmı, işleme ilişkin bedelin yarısının döviz olarak Türkiye’ye getirildiği oranda iade edilir.
Örnek: (A) Denizcilik Servis Hizmetleri Ltd. Şti. Türkiye içinde taşıma hakkı bulunmayan yabancı bayraklı bir gemiye Mayıs/2017 döneminde vermiş olduğu bakım ve onarım hizmetine ilişkin hizmet ihracı kapsamında bedeli 100.000 ABD Doları olan fatura düzenlemiş olup, yapmış olduğu bu hizmet nedeniyle yüklenip indirim yoluyla telafi edemediği 30.000 TL KDV’nin iadesini Mayıs/2017 dönemine ilişkin KDV beyannamesinde talep etmiştir. Mükellef bakım ve onarımını yaptığı söz konusu geminin Tuzla Liman Başkanlığından giriş çıkış yaptığını tevsik eden belgeyi sunmuş, ancak hizmet bedelinin döviz olarak Türkiye’ye getirildiğine ilişkin herhangi bir belge ibraz etmemiştir.
(A) Denizcilik Servis Hizmetleri Ltd. Şti.nin söz konusu KDV iade talebine ilişkin gerekli kontroller yapıldıktan sonra herhangi bir olumsuzluk bulunmaması halinde, iade edilecek KDV’nin yarısı olan 15.000 TL, hizmet bedelinin döviz olarak Türkiye’ye getirildiğine ilişkin belge aranmaksızın iade edilir.
(A) Denizcilik Servis Hizmetleri Ltd. Şti. hizmet bedeline ilişkin 40.000 ABD Dolarını Türkiye’ye döviz olarak getirdiğini tevsik eden belgeyi 2017 yılının Eylül ayında ibraz etmiştir. Bu durumda, hizmet bedelinin yarısı olan 50.000 ABD Dolarının %80’i (40.000/50.000) döviz olarak Türkiye’ye getirilmiş olduğundan, iadesi yapılmayan KDV tutarı olan 15.000 TL’nin %80’ine isabet eden 12.000 TL’nin iadesi yapılır.”
MADDE 2 – Aynı Tebliğin (II/B-7.) bölümünün birinci paragrafında yer alan “Milli Savunma Bakanlığı,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Adalet Bakanlığı,” ibaresi ve (II/B- 7.1.) bölümünün birinci paragrafında yer alan “-Milli Savunma Bakanlığı,” satırından sonra gelmek üzere alt satır olarak “-Adalet Bakanlığı,” satırı eklenmiştir.
MADDE 3 – Aynı Tebliğin (III/B-3.) bölümünün üçüncü paragrafı ile (III/B-3.2.5.) bölümünde yer alan "28 ve 29 uncu sırası” ibaresi “28, 29 ve 31 inci sırası” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 4 – Aynı Tebliğin (IV/A-6.) bölümünün beşinci paragrafının ilk cümlesinde yer alan “mahsuben iadesi” ibaresi, “mahsuben iadesi (Özel tüketim vergisine tabi olan malların indirimli oran uygulanmak suretiyle tesliminden kaynaklanan KDV iade alacağının, bu mallara ilişkin ÖTV borçlarına mahsuben iadesi hariç)” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 5 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.