KDV, TAPU HARCI, ÖTV, AMORTİSMANLAR, KREŞ DESTEĞİ ÜCRET İSTİSNASI HAKKINDA BAKANLAR KURULU KARARI

5 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2018/11674 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı sirkülerimiz ekinde olup, yayımı tarihinde yürürlüğe giren Kararla yapılan düzenlemeleri aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

Geçici Süreyle Tapu Harcı İndirimi:

Gayrimenkul satışlarında alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı alınan binde 20 oranındaki tapu harcı, 31 Ekim 2018 tarihine kadar konut ve işyerlerinde (kat irtifakı tesis edilmiş olanlar dahil) binde 15 olarak uygulanacaktır. Konut ve işyeri sayılmayan diğer gayrimenkullerde ise binde 20 oranı geçerlidir.

% 18 KDV Oranına Tabi Konutlarda Geçici Süreyle % 8 KDV Oranı Uygulanması:

Net alanı 150 m2 altındaki konutlarda KDV oranı % 1 iken, büyükşehir belediyesi sınırları içinde arsasının emlak vergi değerine bağlı olarak bu oran % 1 yerine % 8 veya % 18 olarak da uygulanabilmektedir. 150 m2 nin üstündeki konutlarda ise KDV oranı % 18 dir.

Bakanlar Kurulu Kararı ile, % 18 KDV ye tabi konutların 31 Ekim 2018 tarihi sonuna kadar tesliminde uygulanmak üzere bu oran yerine % 8 oranıyla KDV hesaplanacaktır.

İmalatçıların KDV siz Alabilecekleri Yeni Makine ve Teçhizatlar Listesi:

27 Mart 2018 tarihli 2.Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7103 sayılı Kanunla KDV Kanununa eklenen Geçici 39. Madde ile; 1 Mayıs 2018 -31 Aralık 2019 tarihleri arasında geçerli olmak üzere, sanayi sicil belgeli KDV mükelleflerinin münhasıran imalat sanayinde kullanmak üzere satın alacakları ve kapsamı Bakanlar Kurulunca belirlenecek olan yeni makine ve teçhizat teslimleri KDV den istisna edilmiştir.

2018/11674 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekinde, bu istisnaya dahil makine ve teçhizatlar liste halinde belirtilmiştir.

Kullanılmış makine ve teçhizat istisna kapsamına girmediği gibi, bunların aksam, parça ve teferruatları da bu istisnaya dahil değildir.

NOT: İstisna olarak alınan makine ve teçhizat, alımını takip eden yıl başından itibaren 3 yıl içinde bu kıymetleri belirtilen alanlar dışında kullanılır veya elden çıkarılırsa zamanında alınmayan vergi alıcıdan cezası ve faizi ile birlikte tahsil edilecektir.

İmalatçıların Amortisman Oranını 2 Kat Uygulayabilecekleri Makine ve Teçhizatlar:

27 Mart 2018 tarihli 2.Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7103 sayılı Kanunla Vergi Usul Kanununa eklenen Geçici 30. Madde ile; sanayi sicil belgeli imalatçıların münhasıran imalat sanayinde kullanmak üzere 1 Mayıs 2018 -31 Aralık 2019 tarihleri arasında satın alacakları kapsamı Bakanlar Kurulunca belirlenen yeni makine ve teçhizat için mevcut amortisman süresinin yarısı dikkate alınmak suretiyle amortisman hesaplanabilecektir.

2018/11674 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekindeki liste, KDV istisnasının yanı sıra amortisman süresi hızlandırılan bu makine ve teçhizatları da saymaktadır.

Kullanılmış makine ve teçhizat istisna kapsamına girmediği gibi, bunların aksam, parça ve teferruatları da bu istisnaya dahil değildir.

Alkollü İçkilerde ÖTV Tutarlarında Değişiklik:

ÖTV Kanunu ekindeki III/A sayılı listede yer alan alkollü içkilerle ilgili asgari maktu ÖTV tutarları yeniden belirlenmiştir. Kadın Çalışanlarda Kreş ve Bakımevi Desteği İstisnası Tutarında Artış: 27 Mart 2018 tarihli 2.Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7103 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanununa eklenen hükümler ile;

İşverenlerce kadın hizmet erbabına kreş ve gündüz bakımevi hizmeti verilmesi suretiyle sağlanan menfaat ücret gelir vergisi matrahının tespitinde istisna edilmiştir. Ancak, işverenin bu hizmeti bizzat vermeyip başka bir firmadan satınalması sözkonusu ise; ödeme bizzat işveren tarafından doğrudan bu hizmetleri sağlayan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine yapılmalıdır. Her bir çocuk için aylık, asgari ücretin aylık brüt tutarının % 15 ini aşmamalıdır. ( Aşan kısım istisnadan faydalanamaz ve ücret vergi matrahına ilave edilir) Bakanlar Kurulu Kararı ile; bu hükümlerde istisna sınırı olarak yer alan asgari ücretin aylık brüt tutarının % 15 i ibaresi % 50 si olarak değiştirilmiştir.


SAYGILARIMIZLA.