KİRA GELİRLERİNDE GÖTÜRÜ GİDER İNDİRİMİ YAPAN MÜKELLEFLERE BİR HATIRLATMA:

Gerçek kişilerce elde edilen kira gelirlerinin Kanunda belirtilen şartların mevcudiyeti halinde yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi gerekmektedir.

Kira gelirlerinde (gayrimenkul sermaye iratları) safi iradın bulunması aşamasında; kira hasılatından ya Gelir Vergisi Kanununun 68. Maddesinde sayılan gerçek giderler yada aynı Maddenin son fıkrasına göre bunun yerine hasılatın belli bir oranı götürü gider olarak düşülebilmektedir. Hakları kiraya verenlerin götürü giderden yararlanması mümkün değildir. Öte yandan, götürü gider usulü tercih edilirse 2 yıl geçmeden bu usulden dönülemez.

Götürü gider oranı uzun yıllardan beri % 25 olarak uygulanmakta iken, 5 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7061 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle 2017 yılı kira gelirlerine de uygulanmak üzere % 15 e indirilmiştir.

Dolayısıyla, mevcut Kanun Maddesine göre 2017 yılı kira gelirlerinin beyanında, götürü gider uygulamasını tercih edenler hasılatlarından % 25 değil % 15 oranı ile indirim yapacaklardır. Bu da, sonuçta daha fazla matrah beyan edilmesi ve vergi ödenmesi sonucunu doğuracaktır.

Yapılan yasal değişikliğin geriye dönük olacak şekilde, 2017 yılı kira gelirlerine uygulanmasının hukukun genel ilkelerine ve Anayasamıza aykırı olduğunu düşünenler olabilir. Bu düşünceye sahip olanların kira gelirlerine ilişkin yıllık beyannamelerini (bu oran farkına isabet eden matrah ve vergi için) ihtirazi kayıtla vermeleri ve tahakkuktan itibaren 30 gün içinde de bu tarhiyatı dava konusu yapmaları mümkündür.

Dava açmayı düşünenlerin aşağıdaki şekilde hareket etmelerini öneririz;

E.Beyan sisteminde gönderilen beyannamelerde ihtirazi kayıtla gönderme seçeneğinin işaretlenmesi ve beyannamenin ilgili bölümüne ihtirazi kayıt konusu hususla ilgili açıklamaları yapmaları ( ihtirazi kayıtla beyan edilen matrah ve vergi tutarı ile bunun gerekçesini ve talebin dikkate alınmaması halinde dava yoluna gidileceği bilgilerini içeren), ayrıca buna yönelik bir dilekçenin vergi dairesine verilmesi,

Vergi dairesine elden kağıt beyanname verenlerin beyanname ile birlikte (tahakkuktan önce) vergi dairesine ( ihtirazi kayıtla beyan edilen matrah ve vergi tutarı ile bunun gerekçesini ve talebin dikkate alınmaması halinde dava yoluna gidileceği bilgilerini içeren) bir dilekçe vermeleri,

Gelir İdaresi Başkanlığı Hazır Beyan Sistemi üzerinden beyanname verenlerin, eğer beyanname üzerinde ihtirazi kayıt seçeneği varsa aynı e. beyanname verenler gibi hareket etmeleri, beyannamede böyle bir seçenek yoksa (hazır beyan sisteminde halen ihtirazi kayıt seçeneği göremedik) beyannameden önce vergi dairesine ihtirazi kayıtla beyanname verilmesine yönelik ( ihtirazi kayıtla beyan edilecek matrah ve vergi tutarı ile bunun gerekçesini ve talebin dikkate alınmaması halinde dava yoluna gidileceği bilgilerini içeren) dilekçe vermeleri, daha sonra da beyanname ile gelirlerini beyan etmeleri,

Her şekilde de, tahakkuk fişinin düzenlendiği tarihten itibaren de 30 gün içinde de dava açmaları gerekmektedir. Dilekçe içeriği hususunda müşavirliğimizden görüş alabilirsiniz.

SAYGILARIMIZLA.