KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİNDE VERGİYE UYUMLU MÜKELLEF İNDİRİMİ UYGULAMASI:
 
Bilindiği üzere, 6824 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanununun Mükerrer 121. Maddesi “Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi” başlığıyla yeniden düzenlenmiş olup, 2017 yılına ilişkin olarak 2018 yılında verilecek gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri için de bu Madde uygulanacaktır.
 
Sözkonusu düzenlemeyle ilgili olarak 23 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazetede 131 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği yayımlanmıştır. Genel tebliğ ve konuyla ilgili açıklamalarımız 2017/155 sayılı sirkülerimizde mevcuttur. Yıllık kurumlar vergisi beyannamelerinin verilme döneminin başlamış olması nedeniyle bu defa kurumlar vergisi mükellefleri yönünden konuyla ilgili bazı hususları kısaca hatırlatmakta fayda görüyoruz:

1.VERGİ İNDİRİMİNDEN YARARLANAMAYACAK KURUMLAR:
 
Finans ve bankacılık sektörlerinde faaliyet gösterenler, sigorta ve reasürans şirketleri ile emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları uyumlu mükellef vergi indiriminden yararlanamaz.

2.İNDİRİMDEN YARARLANMA ŞARTLARI:
 
2.1. Son 3 Yılla İlgili Beyannamelerin Zamanında Verilmiş ve Vergilerinin Süresinde Ödenmiş Olması Gereklidir:
 
2017,2016 ve 2015 yıllarına ilişkin olarak vergi dairelerine verilmesi gereken tüm vergi beyannamelerinin (kurumlar vergisi, KDV, muhtasar, damga vergisi, harç, ÖTV, vs) kanuni süresi içinde vermiş ve bunlarla tahakkuk eden vergilerin yine yasal süresi içinde ödenmiş olması şarttır.
 
NOT: Kanuni süresinde verilen bir beyannameye ilişkin olarak sonradan verilen düzeltme veya pişmanlık beyannamesi vergi indirimi şartı ihlali sayılmayacaktır. Ancak, bunlarla verilenlerin de süresi içinde ödenmiş olması şarttır. Öte yandan her bir beyanname bazında 10 TL ye kadar eksik ödeme şart ihlali sayılmayacaktır.
 
ÖRNEK: Mükellef Ocak 2017 KDV beyannamesini süresi içinde verdikten sonra, bu dönemle ilgili olarak sonradan pişmanlıkla ek beyanda bulunursa şart ihlali sayılmayacaktır. Ancak, Ocak 2017 KDV beyannamesinin zamanında verilmesi unutulmuş ve hiç verilmemişse, sonradan düzeltme veya pişmanlıkla bile bu beyanname verilmiş olsa da şart ihlal edilmiş olup, indirim hakkı kaybedilmektedir.
 
2.2. Son 3 Yıl İçinde Beyana Tabi Vergi Türleriyle İlgili İkmalen, Re’sen veya İdarece Tarhiyat Yapılmış Olmaması Gereklidir:
 
2017, 2016 ve 2015 yılları içerisinde haklarında beyana tabi vergi türleri itibarıyla ikmalen, re’sen veya idarece yapılmış bir tarhiyat bulunmaması, (herhangi bir beyana tabi vergi kast ediliyor, damga vergisi, harç vs dahil) gereklidir. Vergi ve beyanname; Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerine verilmesi gereken vergi beyannameleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergileri ifade etmektedir.

NOT: Tarhiyatın kesinleşip kesinleşmediğine bakılmıyor. 2017 Kurumlar beyannamesinin verilmesinden önce kesinleşmiş yargı kararları ile yada düzeltme ile bu tarhiyat TAMAMEN ortadan kaldırılmışsa şart ihlali olmayacaktır. Kısmen ortadan kaldırılması halinde ise şart ihlali kalkmıyor.
 
ÖRNEK: (Y) AŞ nezdinde yapılan vergi incelemesi sonucunda 2013 yılı Mart ayına ilişkin olarak 2015 yılında vergi ziyaı cezalı ikmalen KDV tarhiyatı yapılmıştır. Tarhiyat dava konusu yapılmış olup, 2017 yılına ait kurumlar vergisi beyannamesi verildiği tarih itibariyle dava devam etmektedir. Bu mükellef 2017 yılı beyannamesinde indirimden faydalanamayacaktır. Yada, bu mükellefin sözkonusu tarhiyat üzerine uzlaşmaya gittiğini ve bunu uzlaşarak ödediği durum sözkonusu olsaydı da yine indirimden yararlanamayacaktır.
 
ÖRNEK: (B) AŞ nezdinde yapılan vergi incelemesi sonucunda 2014 yılı ilişkin olarak 2016 yılında cezalı ikmalen Kurumlar Vergisi tarhiyatı yapılmıştır. 2016 yılında mükellef bu tarhiyat için tarhiyat sonrası uzlaşma talep etmiş ve uzlaşmıştır. Uzlaşma tutanağında; cezaların % 90 ı vergi aslının ise % 50 si silinmiştir. Mükellef kalan tutarları süresi içinde ödemiştir.Burada uzlaşma ile tarhiyat KISMEN kaldırıldığından şartlar ihlal edilmiş olmakta ve UYUMLU MÜKELLEF İNDİRİMİNDEN YARARLANMAK HAKKI BULUNMAMAKTADIR.
 
2.3. 2017 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verildiği Tarih İtibariyle 1.000 TL üzerinde Vergi Borcu Bulunmaması Gereklidir:
 
2017 yılına ait kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği tarih itibarıyla Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerine toplam olarak vergi aslı (vergi cezaları dâhil) 1.000 Türk lirasının üzerinde vadesi geçmiş borcunun bulunmaması gereklidir.
 
2.4. Mükellefin Vergi Usul Kanunundaki Kaçakçılık Fiillerini İşlememiş Olması Şarttır:
 
2017, 2016, 2015, 2014, 2013 yılları içinde Vergi Usul Kanununun 359. Maddesine göre kaçakçılık sayılan fiillerin işlenmemiş olması şarttır. (Örneğin, sahte fatura kullanmak)
 
3. İNDİRİMİN UYGULANMASI:
 
Şartları haiz olan ve kapsama giren mükelleflerin; 2017 yılına ilişkin kurumlar vergisi beyannamelerinde hesaplanan verginin % 5 i ödenmesi gereken gelir ve kurumlar vergisinden indirilecektir.

Örnek: (B) AŞ, yukarıda 1.ve 2. bölümlerde belirtilen şartları haiz olan kurumlar vergisi mükellefidir. 2017 yılına ilişkin olarak 2018 yılında verdiği kurumlar vergisi beyannamesinde beyan ettiği 1.000.000 TL matrah üzerinden 200.000 TL kurumlar vergisi hesaplamıştır. Bu mükellefin yararlanacağı vergi indirimi (200.000 TL * 0,05=) 10.000 TL olacaktır. Bu tutar, ödenecek kurumlar vergisinden mahsup edilecektir.
 
Kanuna göre indirim tutarı 1.000.000 TL nı aşamayacaktır.
 
Yıllık beyannamede indirilecek tutarın ödenmesi gereken vergiden fazla olması durumunda, indirim konusu yapılamayan tutar, yıllık kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihi izleyen 1 tam yıl içinde mükellefin beyanı üzerine tahakkuk eden diğer vergilerinden mahsup edilebilecektir. Bu süre içinde kullanılamayan tutarla sınırlı olarak mükellefin indirim hakkı kalmamaktadır. Bu husus, özellikle yıl içinde tevkifat suretiyle ödenen vergiler ve geçici vergilerin mahsubu nedeniyle yıllık beyannamede ödenecek verginin çıkmaması yada indirim tutarından daha az çıkması nedeniyle önem arz etmektedir.

Vergi indiriminden yararlanan mükelleflerin, indirim şartlarına sahip olmadığı daha sonra tespit edilirse indirim dolayısıyla ödenmeyen vergiler cezasız olarak gecikme faiziyle birlikte talep edilecektir.

4.İNDİRİM UYGULANDIKTAN SONRA HERHANGİ BİR VERGİ TÜRÜNE İLİŞKİN TARHİYAT
YAPILMASI HALİ:
 
2017, 2016 ve 2015 yıllarına ait herhangi bir vergiye ait beyanların (örneğin, muhtasar beyanname) gerçek durumu yansıtmadığının indirimden yararlanıldıktan sonra tespiti üzerine yapılan tarhiyat kesinleşirse; indirim dolayısıyla alınmayan vergi de yine cezasız olarak gecikme faiziyle birlikte talep edilecektir.
 
Özellikle bu hükmün, bu indirimden yararlanmayı mükellefler açısından riskli hale getirdiğini düşünmekteyiz. Olası bir incelemede inceleme elemanı örneğin küçük de olsa bir gider reddederse, yada bir anonim şirkette bir kağıdın damga vergisinin atlandığı tespit edilirse (buna bağlı tarhiyat da kesinleşirse) yararlanılmış tüm indirimin faiziyle birlikte geri ödenme durumu doğacaktır.
 
SAYGILARIMIZLA.