NAKDEN İADE TALEPLERİNDE ÖNCELİKLE MÜKELLEFİN VERGİ, SGK VE GÜMRÜK BORÇLARI
MAHSUP EDİLECEK, KALAN KISIM İADE EDİLECEKTİR:
 
6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uyarınca tahsil edildikten
sonra kanuni sebeplerle iadesi gereken kamu alacağının, mükellefin kamu idaresine olan muaccel
borcunun bulunması halinde bu borca mahsup edilmek sonra, iade edilmesi gerekmektedir.
 
Kanun hükmü ile ilgili olarak 23.12.2017 tarih ve 30279 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Seri A
Sıra No:9 Tahsilat Genel Tebliği ile değişik Seri A Sıra No:1 Tahsilat Genel Tebliğinde; tahsil
edildikten sonra kanuni sebeplerle nakden iadesi gereken kamu alacağının, iadenin Maliye
Bakanlığı’na bağlı tahsil dairelerince yapılacağı hallerde;
 
• Öncelikle mükellefin Maliye Bakanlığı’na bağlı tahsil dairelerine olan muaccel borçlarına
mahsup yapılması,
• Mahsup sonrası bir tutar kalması durumunda bu tutarın, mükellefin alacaklı kamu idaresine
olan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bağlı tahsil dairelerine bulunan muaccel borçlarına
mahsup edilmesi,
• Bu mahsuptan sonrasında da iadesi gereken bir tutarın bulunması halinde mükellefin
SGK’ya olan muaccel prim ve diğer borçlarına ödenmek üzere SGK’ya aktarılması
gerekmektedir.
 
Tebliğde yer alan açıklamaya göre vergi dairesinden nakden bir iade yapılacaksa, iade tutarı
öncelikle mükellefin muaccel hale gelmiş borçlarına mahsup edilecektir.Vergi dairesi tarafından
yapılacak nakden iadede mahsup edilecek kamu borcunun öncelik sırası;
 
• Vergi Dairesi,
• Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tahsil Daireleri,
• SGK Tahsil Daireleri şeklindedir.
 
Mükellefin yukarıda yer alan kamu idarelerine olan borçlarına mahsup yapıldıktan sonra kalan
tutar mükellefe iade edilecektir.
 
Gelir İdaresi Başkanlığından Vergi Dairesi Başkanlıklarına gönderilen 11.01.2018 tarihli genel
yazıda; Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine olan muaccel borçlara ait verilerin
sağlıklı bir şekilde intikal ettirilemediği, bu nedenle de özellikle ihracat istisnası kapsamındaki
katma değer vergisi iade taleplerinin yerine getirilmesinde fiili imkansızlık yaşandığından, ihtiyaç
duyulan veriler Gümrük ve Ticaret Bakanlığına elektronik ortamda temin edilinceye kadar,
yapılacak iadelerde gümrük yükümlülükleri ile ilgili Tebliğ uyarınca bir işlem yapılmamasının uygun
görüldüğü bildirilmiştir.
 
Buna göre şu an için gümrük yükümlülükleri ile ilgili bir işlem yapılmaması uygun görüldüğünden
vergi dairelerinden yapılacak nakdi iadelerde, iade tutarı firmaların öncelikle vergi dairelerine daha
sonrada Sosyal Güvelik Kurumuna vadesi geçmiş borçlarına mahsup edilecektir. Mahsup
sonrasında kalan tutar mükellefe iade edilecektir.
 
İade talep edilirken Sosyal Güvelik Kurumunun internet sitesinden “borcu yoktur” yazısı alınarak
vergi dairesine ibraz edilmesi gerekmektedir.
 
SAYGILARIMIZLA.