Ödemelerin banka zorunluluğu tebliğinde değişiklik

Tarih 16 Şubat 2016
Kategori Mali Ajanda
Okunma Sayısı 180

Ödeme ve tahsilatların banka aracılığı ile yapılması zorunluluğuna ilişkin tebliğde değişiklik yapıldı.

ÖDEME VE TAHSİLATLARIN BANKA ARACILIĞI İLE YAPILMASI ZORUNLULUĞUNA İLİŞKİN
TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI:
Bilindiği üzere; 459 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu (VUK) Genel Tebliği uyarınca;
birinci ve ikinci sınıf tüccarların, serbest meslek erbabının, kazançları basit usulde tespit olunan
tüccarların, defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerin, vergiden muaf esnafın gerek kendi
aralarında ve gerekse bu sayılanlar dışında kalanlarla yapacakları 7.000 TL nı aşan her türlü tahsilat
ve ödemelerini banka, PTT ve 6493 sayılı Kanundaki ödeme kuruluşları aracılığı yapmaları ve bu
kurumlarca düzenlenmiş belgeler ile tevsik etmeleri zorunludur.
Genel tebliğde, bu zorunluluk kapsamına girmeyen işlemler sayılmıştır. (Noterlerde yapılan
işlemler, tapu sicilindeki işlemler gibi)
Bu defa; 12 Şubat 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan ve yayımı tarihinde yürürlüğe giren 469
Sıra No’lu Genel Tebliğ ile 459 Sıra No’lu Genel Tebliğin zorunluluk kapsamına girmeyen işlemler
bölümüne aşağıdaki bent ilave edilmiştir:
“f) 6362 sayılı Kanun uyarınca kurulan Borsa İstanbul A.Ş. bünyesinde yer alan Kıymetli
Madenler Piyasasında işle yapma yetkisi verilenlerin, faaliyet konuları kapsamında yapacakları
işlemlere ilişkin tahsilat ve ödemelerin,”
459 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin güncel hali hatırlatma amacı ile aşağıda
sunulmuştur.
NOT: 500 TL ve üzeri konut kiralarında ve tutarına bakılmaksızın işyeri kiralarında tahsilat ve
ödemelerin banka ve PTT tarafından düzenlenmiş belgelerle tevsik edilmesi zorunludur. (268 Sıra
No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği)

SAYGILARIMIZLA.

24 Aralık 2015
PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29572
TEBLİĞ
Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ
(SIRA NO: 459)
1. Giriş
Vergi kanunlarının vergiyi bağladıkları olayı, belli kurumların kayıt ve belgeleri
yardımıyla tespit etmek ve böylece kayıt dışılığı önlemek amacı doğrultusunda tahsilat
ve ödemelerde tevsik zorunluluğu getirilmesi bu Tebliğin konusunu teşkil etmektedir.
2. Yetki
4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin
birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde Maliye Bakanlığına mükelleflere muameleleri
ile ilgili tahsilat ve ödemelerini bankalar, benzeri finans kurumları veya posta
idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etmeleri zorunluluğunu getirme ve bu
zorunluluğun kapsamını ve uygulamaya ilişkin usul ve esaslarını belirleme yetkisi
verilmiştir.
Vergi Usul Kanununun yukarıda belirtilen hükmünün Maliye Bakanlığına verdiği
yetkiye istinaden yapılan düzenlemeler aşağıda yer almaktadır.
3. Tanımlar
Bu Tebliğde geçen;
a) Aracı finansal kurum: Bu Tebliğ uygulaması bakımından tahsilat ve ödemelere
aracılık eden 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununda tanımlanan
bankayı, 29/6/2013 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat
Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun
kapsamında yetkilendirilmiş ödeme kuruluşlarını ve 9/5/2013 tarihli ve 6475 sayılı Posta
Hizmetleri Kanununa göre kurulan Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketini,
b) Ödeme: Nakit ve her an kullanıma hazır banka varlığından oluşan ödeme
mevcudundaki azalışı,
c) Tahsilat: Nakit ve her an kullanıma hazır banka varlığından oluşan ödeme
mevcudundaki artışı,
ç) Tevsik zorunluluğu kapsamında olanlar: Bu Tebliğ uygulaması bakımından,
Vergi Usul Kanununun 232 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında fatura almak
zorunda olan birinci ve ikinci sınıf tüccarları, serbest meslek erbabını, kazançları basit
usulde tespit olunan tüccarları, defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçileri, vergiden
muaf esnafı,
d) Tevsik zorunluluğu kapsamında olmayanlar: Bu Tebliğ uygulaması bakımından
tevsik zorunluluğu kapsamında olanlar dışında kalanları
ifade eder.
4. Tevsik Zorunluluğunun Kapsamı ve Tutarı
4.1. Kapsam ve Tutar
Tevsik zorunluluğu kapsamında olanların, kendi aralarında ve tevsik zorunluluğu
kapsamında olmayanlarla yapacakları, 7.000 TL’yi aşan tutardaki her türlü tahsilat ve
ödemelerini aracı finansal kurumlar kanalıyla yapmaları ve bu tahsilat ve ödemeleri söz
konusu kurumlarca düzenlenen belgeler ile tevsik etmeleri zorunludur.
Bu kapsamda örneğin;
- Her türlü mal teslimi veya hizmet ifasına ilişkin tahsilat ve ödemelerin,
- Avans, depozito, pey akçesi gibi suretlerle yapılacak tahsilat ve ödemelerin,
- İşletmelerin kendi ortakları ve/veya diğer gerçek ve tüzel kişilerle yaptığı her
türlü tahsilat ve ödemelerin
belirlenen haddi aşması durumunda, aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılması ve
bu işlemlerin söz konusu kurumlarca düzenlenen belgeler ile tevsik edilmesi zorunludur.
4.1.1. Aynı Günde Aynı Kişi veya Kurumlarla Yapılan İşlemler
Aynı günde aynı kişi veya kurumlarla yapılan işlemlerin toplam tutarının bu
Tebliğin (4.1.) bölümünde belirlenen haddi aşması durumunda, işlemlerin her biri işlem
bazında belirlenen haddin altında kalsa bile, aştığı işlemden itibaren işleme konu tahsilat
ve ödemelerin de aracı finansal kurumlar aracılığıyla yapılması zorunludur.
Örnek: Tevsik zorunluluğu kapsamında olan (A) A.Ş., aynı gün içerisinde (B)
Ltd. Şti.’nden sırasıyla 1.000 TL, 3.000 TL, 3.500 TL ve 500 TL tutarında ayrı ayrı mal
alımları gerçekleştirmiştir. Tevsik zorunluluğu kapsamında olan (A) A.Ş.’nin (B) Ltd.
Şti.’nden aynı günde yaptığı mal alımları toplamı 3.500 TL’lik alımla 7.000 TL’lik haddi
aştığından, son iki işleme ait tahsilat ve ödemelerin tevsik zorunluluğu kapsamında aracı
finansal kurumlar kanalıyla yapılması gerekmektedir.
Söz konusu tahsilat ve ödemelerde tevsik zorunluluğuna uyulmaması durumunda
(A) A.Ş. ile (B) Ltd. Şti.’ne ayrı ayrı ceza uygulanacaktır.
4.1.2. Kısım Kısım Yapılan Tahsilat ve Ödemeler
Tahsilat ve ödemeye konu işlem tutarının tevsik zorunluluğu kapsamında bu
Tebliğin (4.1.) bölümünde belirlenen haddi aşması halinde, bedelin farklı tarihlerde
kısım kısım ödenmesinde işlemin toplam tutarı dikkate alınacak ve her bir tahsilat ve
ödeme, tevsik zorunluluğu kapsamında aracı finansal kurumlar kanalıyla
gerçekleştirilecektir.
Örnek: Serbest meslek erbabı (C), (D) A.Ş.’ye bir yıl süreyle vereceği hizmet
karşılığında 12.000 TL alacaktır. Aralarındaki anlaşma gereği (D) A.Ş., hizmet
bedelini 1.000 TL’lik taksitler halinde ödeyecektir. Bu durumda serbest meslek
makbuzunun, taksitlerin ödendiği tarihlerde 1.000 TL üzerinden düzenlenmesi
tevsik zorunluluğunu ortadan kaldırmayacak, sözleşmenin toplam tutarı belirlenen
haddi aştığından kısım kısım yapılan her bir tahsilat ve ödeme de aracı finansal
kurumlar kanalıyla tevsik edilecektir.
Söz konusu tahsilat ve ödemelerde tevsik zorunluluğuna uyulmaması durumunda
serbest meslek erbabı (C) ile (D) A.Ş.’ye ayrı ayrı ceza uygulanacaktır.
4.2. Kapsamda Olmayan Tahsilat ve Ödemeler
a) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda
yer alan merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile bunlara ait döner sermaye
işletmelerinin işlemlerine konu tahsilat ve ödemelerin,
b) 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununda tanımlanan
sermaye piyasası aracı kurumlarında yapılan işlemlere konu tahsilat ve ödemelerin,
c) 11/8/1989 tarihli ve 20249 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 89/14391 sayılı
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Kararda tanımlanan yetkili döviz
müesseselerinin yapacakları döviz alım satım işlemlerine ilişkin tahsilat ve ödemelerin,
ç) Tapu sicil müdürlüklerinde gerçekleştirilen işlemler karşılığında yapılan tahsilat
ve ödemelerin,
d) Noterlerde gerçekleştirilen işlemler karşılığında yapılan tahsilat ve ödemelerin,
e) 5018 sayılı Kanunda yer alan merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, il
özel idareleri, belediyeler ile bunların teşkil ettikleri birlikler, kanunla kurulan diğer
kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait veya
tabi olan veyahut bunlar tarafından kurulan ve işletilen müesseseler ile döner sermayeli
kuruluşlar veya bunlara ait veya tabi diğer müesseseler tarafından yapılan ihale
işlemlerine ilişkin yatırılması gereken teminat tutarlarına ilişkin tahsilat ve ödemelerin
f) 6362 sayılı Kanun uyarınca kurulan Borsa İstanbul A.Ş. bünyesinde yer alan
Kıymetli Madenler Piyasasında işlem yapma yetkisi verilenlerin, faaliyet konuları
kapsamında yapacakları işlemlere ilişkin tahsilat ve ödemelerin
aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılması zorunluluğu bulunmamaktadır.
4.3. Diğer Hususlar
Bu Tebliğ kapsamında aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılması zorunlu
bulunan tahsilat ve ödemelerin bu kurumlarca mevzuatlarına göre düzenlenen belgelerle
(dekont, hesap bildirim cetveli, alındı vb.) tevsiki zorunludur.
Tevsik zorunluluğu kapsamında yapılan işlemler için aracı finansal kurumlar
tarafından düzenlenen belgeler yapılan işlemi değil o işleme ilişkin tahsilat veya
ödemeyi tevsik etmektedir. Dolayısıyla tahsilat ve ödemelerin tevsik zorunluluğu
kapsamında aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılması, bu zorunluluğu ortaya çıkaran
işleme ilişkin olarak Vergi Usul Kanununda yer alan belgeleri düzenleme zorunluluğunu
ortadan kaldırmayacaktır.
5. Ceza Uygulaması
Tahsilat ve ödemelerin aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılması zorunluluğuna
uyulmaması durumunda ilgililere Vergi Usul Kanununda yer alan cezalar tatbik edilir.
6. Yürürlük
Bu Tebliğ 1/1/2016 tarihinde yürürlüğe girer.
Tebliğ olunur.

 


Sitemizde sunulan özelliklerin ve sitenin işleyişi için bazı çerezlerin kullanılması teknik olarak zorunludur. Diğer bazı çerezler de sitemizi geliştirmek ve bizim tarafımızdan veya yetkili hizmet sağlayıcılarımız tarafından size ilgi alanınıza göre reklamların sunulması amacıyla kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Gizlilik Politikası, Çerez Politikası ve Aydınlatma metnini inceleyebilirsiniz.