Buna göre; ; organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve sanayi sitelerinde yer alan binalar daimi olarak Emlak Vergisinden muaf tutulmuştur.
Yapılan Kanun değişikliği 1 Temmuz 2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Öte yandan, yine aynı Kanunla; Emlak Vergisi Kanununun 5.Maddesinin “f “ bendi de yürürlükten kaldırılmıştır.Sözkonusu kaldırılan hükümlerde; organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler ilesanayi ve küçük sanat sitelerindeki binaların inşalarının sona erdiği tarihi takip eden bütçe yılındanitibaren 5 yıl süre ile geçici muafiyetten faydalandırılması yönünde düzenleme mevcuttu.7033 sayılı Kanun değişikliği ile getirilen daimi muafiyet sadece "binalarla" ilgili olup "arsa vearazileri" kapamamaktadır. Öte yandan Emlak Vergisi Kanununun 4. Maddenin ilk fıkrasında kiraya verilen binalar için bu muafiyetin geçerli olmayacağı belirtilmiştir.
Emlak Vergisi Kanununun 9. Maddesine göre ".................... veya vergiye tabi iken muaflık şartlarını kazanan binalardan dolayı mükellefiyet, bu olayların vukubulduğu tarihi takibedentaksitten itibaren sona erer. " Emlak Vergisi Kanununun 30. Maddesine göre; Emlak Vergisi birinci taksiti, Mart, Nisan ve Mayıs aylarında, ikinci taksiti Kasım ayı içinde olmak üzere iki eşit taksitte ödenir. 7033 sayılı Kanunla getirilen daimi muafiyet hükümleri 1 Temmuz 2017 tarihinde yürürlüğe girdiğine göre, sözkonusu 9. Madde uyarınca bunu takip eden Kasım ayından itibaren mükellefiyet sona ermiş sayılacak ve 2017 yılı emlak vergisi 2. taksiti ödenmeyecek, tahakkuk eden vergi terkin edilecektir, ödenmişse iade alınacaktır sonucunu çıkarıyoruz. 2017 Yılının 2. taksitinin de ödeneceği, muafiyetin 2018 den başlayacağı şeklinde bir yorumu ise doğru bulmuyoruz. Emlak Vergisi Kanununun 9. Maddesinde, muafiyetin kaldırılması, vergi değerini tadil eden değişiklikler olması halinde mükellefiyetin takip eden bütçe yılından itibaren başlayacağı hükmü mevcuttur. Geçici Emlak Vergisi muafiyetleri ile ilgili 5. Maddesinde de (geçici) muafiyetlerin takip eden bütçe yılından uygulanacağı belirtilmektedir. Tahminimizce daimi muafiyet başlangıcı bu hükümlerle karıştırılmakta ve muafiyetin başlama tarihi hakkında hatalı yorum yapılmaktadır. Eğer, Kanun koyucu bu düşüncede olsa idi, muafiyetin başlangıcını takip eden taksitten itibaren başlatmak yerine muafiyet takip eden bütçe yılından başlayacaktır şeklinde hüküm ihdas ederdi. Oysa, Kanunun 9. Maddesi açıktır. Daimi muafiyet, değişiklik Kanununun yayımlandığı 1 Temmuz 2017 tarihini takip eden Kasım (2017) taksitinden itibaren başlamalıdır.Nitekim Gelir İdaresi Başkanlığı’nın web sitesinde yayımlanan sirkülerimizin son bölümüne alınmış özelge de bu görüşümüzü doğrular yöndedir. Ağustos 2003 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren bir daimi muafiyet düzenlemesinde 2003 yılı Emlak Vergisi Kasım taksitinin ödenmemesi, terkin edilmesi ve ödenmiş ise mükellefe iade edilmesi gerektiğini belirtmektedir. Konuyla ilgili örüşümüz yukarıda yasal dayanaklarıyla birlikte açıklanmıştır. Bununla birlikte, Belediyelerin farklı uygulamalara gitmesi ihtimali de dikkate alınmalıdır.