ŞİRKETLERİN KURULUŞUNDA DEFTERLERİNİN TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜKLERİNE TASDİK
ETTİRİLMESİYLE İLGİLİ GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI:
 
7099 sayılı Kanunla Vergi Usul Kanununda yapılan değişiklikle; anonim ve limited şirketler ile
kooperatiflerin kuruluş aşamasında defterlerinin ticaret sicil müdürlüklerince tasdik ettirilmesi
yönünde düzenleme yapılmıştır.
 
21 Mart 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 492 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel
Tebliğinde sözkonusu düzenlemeye ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.
 
SAYGILARIMIZLA.