VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERİN VERGİ BORÇLARININ AVANTAJLI TECİLİNE İLİŞKİN TAHSİLAT
GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI.
 
Bilindiği üzere, 27 Mayıs 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7020 sayılı Kanunla 6183 sayılı
Kanuna 48/A Madde numarası ve “Vergiye Uyumlu Mükelleflerin Borçlarının Tecili” başlığıyla
yeni bir madde eklenmiştir. Sözkonusu Madde, vadesi 1 Ocak 2018 ve sonrası olan vergi
borçlarına uygulanacaktır. Yeni Maddenin genel tecil hükümlerini içeren 48. Maddeye göre
teminat, süre faiz oranı vb. hususlarda daha avantajlı hükümleri mevcuttur. Ancak, 48/A
Maddesinden yararlanılabilmesi için Maddede özel şartlar sayılmış ve Maliye Bakanlığı’na ayrıca ek
kriterler getirme yetkisi tanınmıştır.
 
24 Şubat 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2018/11284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile;
48/A Maddesine göre çok zor durum halinin tespitinde kullanılacak kriterler ile çok zor durum
derecelerine göre uygulanacak tecil süreleri ve faiz oranları belirlenmiştir.
 
Konuyla ilgili açıklamalarımız ve Bakanlar Kurulu Kararı 2018/32 sayılı sirkülerimizde mevcuttur.
 
Bu defa, 23 Mart 2018 tarihli Resmi Gazetede 48/A Maddesi ile ilgili olarak Tahsilat Genel
Tebliği Seri: A Sıra No: 1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 10) yayımlanmıştır.
Tebliğ, sirkülerimizin son bölümündedir.
 
Tebliğ ile, Bakanlık yetkisini kullanarak 48/A Maddesinde sayılan şartlara ilave olarak aşağıdaki
şartları da getirmiştir:
 
“a) Mükellef (tüzel kişilerde kanuni temsilci) hakkında tecil talep tarihinden önceki 5 yıl içinde
213 sayılı Kanunun 359 uncu maddesine göre kesinleşmiş mahkûmiyet kararının bulunmaması,
 
b) Yıllık gelir vergisi/kurumlar vergisi yönünden faal mükellefiyetin bulunması,
 
c) Asıl amme borçlusu olunması,
 
ç) Tür olarak tecili uygun bulunan borçların tamamı için tecil talebinde bulunulması,
 
şartları getirilmiştir.
 
Buna göre, 213 sayılı Kanun, 6183 sayılı Kanun ve diğer mevzuatta yer alan sorumluluk
düzenlemeleri nedeniyle asıl amme borçlusu dışında kalan kefiller, şirket ortakları ve kanuni
temsilciler gibi amme borçlusu sayılan kişiler, sorumlu oldukları tutarlar için madde hükmünden
yararlanamayacaklardır.”

Tebliğde ayrıca; çok zor durum halinin tespiti, uygulanacak tecil süreleri, faiz oranları, başvuru ve
diğer hususlar ayrıntılı olarak örneklerle açıklanmıştır.
 
SAYGILARIMIZLA.