Vergi idaresinden zorunlu e- tebligat adresi alma süresi bitiyor

Tarih 25 Kasım 2015
Kategori Mali Ajanda
Okunma Sayısı 138

MÜKELLEFLERİN VERGİ İDARESİNDEN ZORUNLU ELEKTRONİK TEBLİGAT ADRESİ ALMA SÜRESİ SONUNA YAKLAŞILIYOR:

Maliye Bakanlığı’nca 27 Ağustos 2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 456 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca 1 Ocak 2016 tarihinden geçerli olmak üzere; kurumlar vergisi mükellefleri ile bir kısım gelir vergisi mükellefine Vergi Usul Kanunu kapsamında tebliği gereken evrak elektronik ortamda tebliğ edilecektir. 2015/71 sayılı sirkülerimiz ile size ilettiğimiz bu konuyu önemi nedeniyle aşağıda tekrar hatırlatmakta fayda görüyoruz.

Aşağıda sayılan mükellefler 1 Ocak 2016 tarihinden önce vergi dairelerine başvurarak elektronik tebligat adresi edinmek zorundadır:

1. Kurumlar vergisi mükellefleri,
2.Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefi olanlar (basit usulde vergilendirilenler ve gerçek usule tabi olmayan çiftçiler hariç) (*)

Yukarıda sayılanlar dışında kalan mükellefler ise isteğe bağlı olarak vergiler açısından elektronik tebligat adresi edinebilirler.

1 Ocak 2016 ve sonrasında mükellefiyet tesis ettiren kurumlar vergisi mükellefleri 15 gün içinde, 1 Ocak 2016 ve sonrasında mükellefiyet tesis ettiren gelir vergisi mükellefleri ise mükellefiyet tesisi anında e.tebligat adresi edineceklerdir.

Elektronik tebligat sistemine internet vergi dairesi üzerinden erişilecektir. Elektronik adrese yapılan tebligat, ulaştığı tarihi takip eden 5. günün sonunda tebliğ edilmiş sayılacaktır. Elektronik Tebligat uygulamasına, 1 Ocak 2016 tarihi itibariyle başlanılacaktır.

Bununla birlikte bu tarihten önce tebligat adresi edinenlere, (1 Ekim 2015 sonrası için) adresi edindikleri tarihten itibaren e.tebligat yapılabilecektir.

Bununla birlikte, tebliği gereken evrakların muhataplarına e.tebligat sistemi yerine Kanundaki diğer
hükümlere göre de tebliğ edilmesi yönünde vergi idaresine yetki vermiştir. 456 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği sirkülerimizin son bölümünde, tebliğ ekleri ise sirkülerimiz ekinde mevcuttur.

NOT:
Tebligat Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre edinilen Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) düzenlemesi yukarıdaki düzenlemeden farklı olup, 456 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yapılan düzenleme bunun dışında sadece Vergi Usul Kanununa özgü bir tebligat düzenlemesidir. (*) Gelir vergi mükellefleri dilerlerse vergi dairesine gitmek yerine, internet vergi dairesinde ilgili formu elektronik ortamda doldurarak da başvuruda bulunabilirler. Ancak, bu şekilde başvuru yapanlara kullanıcı kodu, parola ve şifre verilmeyecek olup, bunlar her sisteme girişlerinde sistemce kimlik doğrulaması yapılmak suretiyle elektronik tebligat sistemini kullanılabilecektir.

SAYGILARIMIZLA.


27 Ağustos 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29458
Maliye Bakanlığından:
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 456)
1. Giriş
4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 107/A maddesinde;
“Bu Kanun hükümlerine göre tebliğ yapılacak kimselere, 93 üncü maddede sayılan usullerle
bağlı kalınmaksızın, tebliğe elverişli elektronik bir adres vasıtasıyla elektronik ortamda tebliğ
yapılabilir.
Elektronik ortamda tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci
günün sonunda yapılmış sayılır.
Maliye Bakanlığı, elektronik ortamda yapılacak tebliğle ilgili her türlü teknik altyapıyı
kurmaya veya kurulmuş olanları kullanmaya, tebliğe elverişli elektronik adres kullanma
zorunluluğu getirmeye ve kendisine elektronik ortamda tebliğ yapılacakları ve elektronik tebliğe
ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.”
hükmüne yer verilmiştir.
Kanunun 148 inci maddesinde; Kamu idare ve müesseseleri, mükellefler veya mükelleflerle
muamelede bulunan diğer gerçek ve tüzelkişiler, Maliye Bakanlığının veya vergi incelemesi
yapmaya yetkili olanların isteyecekleri bilgileri vermeye mecbur oldukları hüküm altına alınmıştır.
Kanunun 149 uncu maddesinde ise Maliye Bakanlığının kamu idare ve müesseseleri (Kamu
hizmeti ifa eden kurum ve kuruluşlar dahil) ile gerçek ve tüzel kişilere vergilendirmeye ilişkin
olaylarla ilgili olarak kendilerinden yazı ile istenecek bilgileri belli fasılalarla ve devamlı olarak yazı
ile vermek mecburiyeti getirmeye, mükerrer 257/4 üncü maddesinde de Kanunun 149 uncu
maddesine göre devamlı bilgi vermek zorunda olanlardan istenilen bilgiler ile vergi beyannameleri
ve bildirimlerin, şifre, elektronik imza veya diğer güvenlik araçları konulmak suretiyle internet de
dahil olmak üzere her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve ortamında verilmesi, beyanname ve
bildirimlerin yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişiler aracı kılınarak gönderilmesi hususlarında izin
vermeye veya zorunluluk getirmeye, beyanname, bildirim ve bilgilerin aktarımında uyulacak
format ve standartlar ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları tespit etmeye, bu zorunluluğu
beyanname, bildirim veya bilgi çeşitleri, mükellef grupları ve faaliyet konuları itibarıyla ayrı ayrı
uygulatmaya kanuni süresinden sonra kendiliğinden veya pişmanlık talepli olarak verilen
beyannameler üzerine düzenlenen tahakkuk fişi ve/veya ihbarnameleri mükellefe, vergi
sorumlusuna veya bunların elektronik ortamda beyanname gönderme yetkisi verdiği gerçek veya
tüzel kişiye elektronik ortamda tebliğ etmeye ve buna ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkili
olduğu belirtilmiştir.
Yukarıda yer alan Kanun hükümlerinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden Vergi Usul
Kanunu hükümlerine göre tebliği gereken evraka ilişkin tebligatın elektronik ortamda yapılmasının
sağlanması amacıyla aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.
2. Amaç ve Kapsam
Tebliğin amacı; vergi dairelerince düzenlenen ve muhataplarına 213 sayılı Kanun
hükümlerine göre tebliği gereken evrakın, Gelir İdaresi Başkanlığı aracılığıyla elektronik ortamda
tebliğ edilmesi ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.
Elektronik ortamda tebliğ ile ilgili oluşturulan sistem ve bu sistemin kullanımına ilişkin
açıklamalara Tebliğin ilerleyen bölümlerinde yer verilmiştir.
3. Tanımlar
Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Maliye Bakanlığını,
b) Başkanlık: Gelir İdaresi Başkanlığını,
c) Elektronik İmza: 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 4 üncü
maddesinde tanımlanan güvenli elektronik imzayı,
ç) Elektronik Tebligat: 213 sayılı Kanun hükümlerine göre tebliği gereken evrakın Elektronik
Tebligat Sistemi ile muhatapların elektronik adreslerine tebliğ edilmesini,
d) Elektronik Tebligat Adresi: Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından internet vergi dairesi
bünyesinde oluşturulacak tebliğe elverişli elektronik ortamı,
e) Elektronik Tebligat Sistemi: Bilişim sistemleri vasıtasıyla muhatabın elektronik tebligat
adresine iletilmek üzere, tebliğ evrakının gönderildiği ve elektronik ortamda delillendirilerek
tesliminin sağlandığı sistemi,
f) İnternet Vergi Dairesi: Mükellefler tarafından beyanname gönderilmesi, ödeme yapılması,
vergi levhası, borcu yoktur yazısı alınması gibi vergisel işlemlerin yapıldığı
ve https://intvd.gib.gov.tr adresinden ulaşılan elektronik ortamı,
g) İşlem Zaman Bilgisi: Bir elektronik verinin, üretildiği, değiştirildiği, gönderildiği, alındığı
ve/veya kaydedildiği zaman bilgisini,
ğ) Kanun: 213 sayılı Vergi Usul Kanununu,
h) Muhatap: Elektronik ortamda tebligat yapılacak olanları,
ı) Olay Kaydı: Elektronik tebligat hizmetinin verilmesi esnasında meydana gelen tüm bilişim
sistemi işlem kayıtlarını,
i) Vergi dairesi: Muhataplara 213 sayılı Kanun hükümlerine göre tebliğ edilecek evrakı
düzenleyen daireyi,
ifade eder.
4. Elektronik Tebligat Yapılacak Kişiler
Kanunun 107/A maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden, elektronik ortamda
yapılacak tebliğle ilgili teknik altyapı kurulmuş ve tebliğe elverişli elektronik tebligat adresi,
Başkanlık tarafından internet vergi dairesi bünyesinde oluşturulmuştur.
Kanun hükümlerine göre tebliği gereken elektronik imzalı evrak, elektronik tebligat sistemi
kullanılmak suretiyle muhatabın elektronik tebligat adresine tebliğ edilebilecektir.
Bu Tebliğ ile tebliğe elverişli elektronik adres kullanma zorunluluğu getirilen ve kendisine
elektronik ortamda tebliğ yapılabilecek olanlar aşağıda belirtilmiştir.
a) Kurumlar vergisi mükellefleri
b) Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunanlar (Kazançları
basit usulde tespit edilenlerle gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler hariç)
c) İsteğe bağlı olarak kendilerine elektronik tebligat yapılmasını talep edenler
Kendisine elektronik ortamda tebliğ yapılabilecek olanlar, Tebliğle belirlenen sürelerde
bildirimde bulunarak elektronik tebligat adresi almak ve elektronik tebligat sistemini kullanmak
zorundadır.
Bu mükelleflerin dışında kendilerine elektronik tebligat yapılmasını talep eden kişiler de
sistemden isteğe bağlı olarak yararlanabileceklerdir.
5. Bildirim Yükümlülüğü ve Elektronik Tebligat Adresi Edinme
5.1. Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Bildirimi ve Elektronik Tebligat Adresi Edinmesi
Elektronik tebligat sistemini kullanmak zorunda olan kurumlar vergisi mükelleflerinin,
01.01.2016 tarihine kadar örneği Tebliğ ekinde yer alan “Elektronik Tebligat Talep Bildirimi
(Şirketler ve Diğer Tüzel Kişiler İçin)”ni (EK:1) kurumlar vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi
dairesine vermeleri gerekmektedir. Bu mükellefler, söz konusu bildirimi kanuni temsilcileri veya
elektronik tebligat sistemi ile ilgili işlemleri yapmaya yönelik özel yetki içeren noterde verilmiş
vekâletnameyle yetkili kılınan kişiler aracılığıyla bizzat teslim edeceklerdir.
Bu Tebliğde getirilen zorunlulukların başladığı tarihten sonra mükellefiyet tesis ettiren
kurumlar vergisi mükellefleri ise işe başlama tarihini takip eden 15 gün içerisinde Elektronik
Tebligat Talep Bildiriminde bulunmak zorundadır.
Yapılan başvurunun değerlendirilmesi sonucu, gerekli şartları taşıyan mükelleflere internet
vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifresi verilecektir. Böylece bu mükellefler elektronik tebligat
adresi edinmiş olacaklardır.
5.2. Gelir Vergisi Mükelleflerinin Bildirimi ve Elektronik Tebligat Adresi Edinmesi
Elektronik tebligat sistemini kullanmak zorunda olan gelir vergisi mükelleflerinin, 01.01.2016
tarihine kadar örneği Tebliğ ekinde yer alan “Elektronik Tebligat Talep Bildirimi (Gerçek Kişiler
İçin)”ni (EK:2) internet vergi dairesinde elektronik ortamda doldurmaları ve elektronik tebligat
sistemini kullanmaya başlamaları gerekmektedir.
Bu mükelleflerin, söz konusu bildirimi kendileri veya elektronik tebligat sistemi ile ilgili
işlemleri yapmaya yönelik özel yetki içeren noterde verilmiş vekâletnameyle yetkili kılınan kişiler
aracılığıyla gelir vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine bizzat vermeleri de
mümkündür.
İnternet vergi dairesini kullanarak elektronik ortamda bildirimde bulunan gelir vergisi
mükelleflerine internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifresi verilmeyecek olup bu
mükellefler sisteme her girişlerinde sistem tarafından kimlik doğrulaması yapılmak suretiyle
elektronik tebligat sistemini kullanabileceklerdir.
Vergi dairesine bizzat veya vekili aracılığıyla başvuran gerçek kişi mükelleflerin başvuruları
değerlendirilecek ve gerekli şartları taşıyan mükelleflere internet vergi dairesi kullanıcı kodu,
parola ve şifresi verilecektir.
İnternet vergi dairesini kullanarak elektronik ortamda veya vergi dairesine bizzat başvurarak
sistemi kullanacak olan gelir vergisi mükellefleri, elektronik tebligat adresi edinmiş olacaklardır.
Tebliğde getirilen zorunlulukların başladığı tarihten sonra mükellefiyet tesis ettiren gelir
vergisi mükellefleri, mükellefiyet tesisi sırasında bizzat veya elektronik tebligat sistemi ile ilgili
işlemleri yapmaya yönelik özel yetki içeren noterde verilmiş vekâletnameyle yetkili kılınan kişiler
aracılığıyla örneği Tebliğin ekinde (EK: 2) yer alan bildirimi doldurarak ilgili vergi dairesine vermek
zorundadır.
5.3. İsteğe Bağlı Olarak Kendilerine Elektronik Tebligat Yapılmasını Talep Edenlerin
Bildirimi ve Elektronik Tebligat Adresi Edinmesi
Tebliğ ile getirilen zorunluluk kapsamına girmeyen ancak isteğe bağlı olarak kendilerine
elektronik tebligat yapılmasını talep eden tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan teşekküller Tebliğin
(5.1) bölümünde açıklandığı şekilde katma değer vergisi veya gelir (stopaj) vergisi yönünden bağlı
bulundukları vergi dairesine başvuruda bulunarak sistemi kullanabileceklerdir.
Benzer şekilde, Tebliğ ile getirilen zorunluluk kapsamına girmeyen gerçek kişi muhatapların,
Tebliğin (5.2) bölümünde açıklandığı şekilde internet vergi dairesi aracılığıyla başvurarak veya
ikametgahlarının bulunduğu yer vergi dairesine bizzat veya elektronik tebligat sistemi ile ilgili
işlemleri yapmaya yönelik özel yetki içeren noterde verilmiş vekâletnameyle yetkili kılınan kişiler
aracılığıyla başvuruda bulunarak sistemi kullanmaları mümkündür.
5.4. İnternet Vergi Dairesi Kullanıcı Kodu, Parola ve Şifresi Edinme
Elektronik tebligat sistemini kullanmak üzere, Tebliğ ekinde yer alan Elektronik Tebligat Talep
Bildirimi ile bildirimde bulunan mükelleflere vergi dairesince, müracaat anında sistemden
üretilecek internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifreyi ihtiva eden kapalı bir zarf
verilecektir.
Şifre zarfının mükellefe veya yetki verilen kişiye tesliminde, “... Vergi Dairesi
Başkanlığı/Müdürlüğünün... vergi kimlik numaralı mükellefi .....................’ya Elektronik Tebligat
Sistemi ve İnternet Vergi Dairesi işlemlerinde kullanmak için kullanıcı kodu, parola ve şifreyi ihtiva
eden zarf, kapalı olarak teslim edilmiştir.” şeklinde bir “Teslim Tutanağı” tanzim edilecek ve söz
konusu tutanak, mükellef veya noterde verilmiş vekaletnameyle yetki verdiği kişi, müdür/vergi
dairesi müdürü veya müdür yardımcısı tarafından tarih konulmak suretiyle imzalanacaktır. Tanzim
edilen Teslim Tutanağı ile Elektronik Tebligat Talep Bildiriminin birer örneği mükellefin dosyasında
muhafaza edilecektir.
6. Elektronik Tebligatın Gönderilmesi ve Muhatabına İletilmesi
213 sayılı Kanun hükümlerine göre tebliği gereken evrak, elektronik imza ile imzalanacak ve
vergi dairesi adına Başkanlık tarafından tebliğ yapılacak muhatabın elektronik tebligat adresine
iletilecektir.
Elektronik tebligat sistemine internet vergi dairesi üzerinden erişilecektir. İnternet vergi
dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifresine sahip olan gerçek ve tüzel kişiler şifreleriyle elektronik
tebligat adreslerine ulaşacaklardır. İnternet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifresi olmayan
gerçek kişiler ise sisteme her girişte yapılan kimlik doğrulaması ile elektronik tebligat adreslerine
erişeceklerdir.
Kanunun 107/A maddesi gereğince, elektronik imzalı tebliğ evrakı, muhatabın elektronik
ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılacaktır.
Olay kayıtları, İşlem Zaman Bilgisi eklenerek, erişilebilir şekilde arşivlerde otuz yıl süreyle
saklanacaktır. Hesaba erişim bilgilerinin iletimi ile sisteme erişimin güvenli bir şekilde yapılması için
gerekli tedbirler Başkanlık tarafından alınacak olup talep halinde elektronik tebligata ilişkin delil
kayıtları ilgilisine veya yetkili mercilere sunulacaktır.
7. Elektronik Tebligat Sisteminden Çıkış
Zorunlu veya ihtiyari olarak elektronik tebligat sistemine dahil olanların aşağıdaki durumlar
dışında sistemden çıkmaları mümkün değildir.
Tüzel kişilerde ticaret sicil kaydının silindiği (nevi değişikliği ve birleşme halleri dahil) tarih
itibarıyla, elektronik tebligat adresi kapatılır. Gerçek kişilerde ise ilgilinin ölümü veya gaipliğine
karar verildiğinin idare tarafından tespit edildiği durumlarda ölüm/karar tarihi itibarıyla ilgilinin
elektronik tebligat adresi re’sen kapatılır. Mirasçıların bağlı olunan vergi dairesine başvurması
halinde de müteveffanın elektronik tebligat adresi kullanıma kapatılır.
8. Muhatabın Sorumluluğu
Muhatap;
a) Elektronik Tebligat Talep Bildirimini süresinde, tam ve doğru olarak vergi dairesine beyan
etmekle,
b) Beyan edilen bilgilerde meydana gelecek değişiklikleri öncesinde veya en geç değişiklik
tarihinde vergi dairesine bildirmekle,
c) Elektronik Tebligat Talep Bildiriminde belirtilen tüm şartlara riayet etmekle,
ç) Sistem kullanımına ilişkin olarak kendisine verilmiş olan kullanıcı kodu, parola ve şifre gibi
bilgilerini korumakla, üçüncü kişilerle paylaşmamakla ve başkasına kullandırmamakla,
d) Sistem kullanımına ilişkin olarak kendisine verilmiş olan kullanıcı kodu, parola ve şifre gibi
bilgilerin istenmeyen şekilde üçüncü kişilerin eline geçtiğini tespit ettiğinde derhal vergi dairesine
bilgi vermekle,
yükümlüdür.
Yukarıda yer verilen sorumlulukların yerine getirilmemesinden doğacak hukuki sonuçlar
muhatabın sorumluluğunda olup tüm bildirimler vergi dairesine ulaştığı anda sonuç doğurur.
9. Ceza Hükümleri
Elektronik tebligat sistemine dahil olması zorunlu olanlardan bu Tebliğ ile getirilen
yükümlülüklere uymayanlar için Kanunun 148, 149 ve mükerrer 257 nci maddeleri uyarınca,
Kanunun Mükerrer 355 inci maddesindeki cezai müeyyide uygulanır.
Ceza uygulaması sonrasında re’sen oluşturulan internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve
şifresi gerçek kişilerde mükellefe, tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan teşekküllerde doğrudan
kanuni temsilcisine tebliğ edilir ve elektronik tebligat adreslerine tebligat gönderimine başlanılır.
10. Diğer Hususlar
Kanun hükümlerine göre tebliği gereken evrak muhataplara elektronik tebligat sistemi ile
tebliğ edilebileceği gibi Kanunda yer verilen diğer tebligat hükümlerine göre de tebliğ edilebilir.
Bağlı vergi dairesi müdürlüklerinde (mal müdürlükleri) elektronik tebligat sistemine
teknolojik uyum çalışmaları devam etmekte olduğundan, bağlı vergi dairesi müdürlüklerinin
mükellefleri Tebliğ kapsamında bulunmamaktadır.
Elektronik Tebligat uygulamasına, 01.01.2016 tarihi itibariyle başlanılacaktır.
Ancak bu tarihten önce bildirimde bulunanlara 01.10.2015 tarihinden itibaren elektronik
tebligat yapılabilir.
11. Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
12. Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
Tebliğ olunur.

 

 


Sitemizde sunulan özelliklerin ve sitenin işleyişi için bazı çerezlerin kullanılması teknik olarak zorunludur. Diğer bazı çerezler de sitemizi geliştirmek ve bizim tarafımızdan veya yetkili hizmet sağlayıcılarımız tarafından size ilgi alanınıza göre reklamların sunulması amacıyla kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Gizlilik Politikası, Çerez Politikası ve Aydınlatma metnini inceleyebilirsiniz.