VERGİ KANUNLARI İLE BAZI KANUN VE KHK DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
YAYIMLANDI (KANUN NO:7103):
 
27 Mart 2018 tarihli 2. Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7103 No’lu Kanun ile, çeşitli vergi Kanunlarının yanı sıra diğer bazı Kanunlarda da değişiklikler yapılmıştır.
 
Kanun sirkülerimizin ekinde sunulmuş olup, vergisel değişikliklerden önemli gördüğümüz bazıları aşağıda özetlenmiştir:
 
Gelir Vergisi Kanunu Değişiklikleri:
 
Konutlarda Kendi İhtiyaçları İçin Ürettikleri Elektrik Enerjisinin Fazlasını Satanlara Vergi
Muafiyeti:
 
Konutlarda, kendi ihtiyaçları için lisansa tabi olmaksızın belli güce kadar olan yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üretenlerin ihtiyaç fazlasını son kaynak tedarik şirketine satan gerçek kişiler gelir vergisinden muaf esnaf kapsamına alınmıştır. (Kanunun 3. Maddesi)
 
Kadın Çalışanlara Kreş Ve Gündüz Bakımevi Hizmeti Verilmesi Suretiyle Sağlanan Menfaatlerde Vergi İstisnası:
 
İşverenlerce kadın hizmet erbabına kreş ve gündüz bakımevi hizmeti verilmesi suretiyle sağlanan menfaat ücret gelir vergisi matrahının tespitinde istisna olarak dikkate alınacaktır. Ancak, işverenin bu hizmeti bizzat vermeyip başka bir firmadan satınalması sözkonusu ise ücret istisnası aşağıdaki şartlarla uygulanacaktır. ( Kanunun 4. Maddesi):
 
Ödeme bizzat işveren tarafından doğrudan bu hizmetleri sağlayan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine yapılmalıdır.
 
Her bir çocuk için aylık, asgari ücretin aylık brüt tutarının % 15 ini aşmamalıdır. ( Aşan kısım istisnadan faydalanamaz ve ücret vergi matrahına ilave edilir)
 
Maliye Bakanlığı istisna uygulamasına ait usul ve esasları belirleyecektir.
 
İşten Ayrılanlara Ödenen İkale Tazminatı Vb. nin Gelir Vergisi Karşısındaki Durumu:
 
Gelir Vergisi Kanunundaki ücret tanımı içine; hizmet sözleşmesi sona erdikten sonra; karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş güvencesi tazminatları gibi çeşitli adlar altında yapılan ödemeler ve yardımlar dahil edilmiştir. Yasa Maddesi yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kanun gerekçesinde; bu düzenleme ile bu tür ödemelerin ücret kapsamında olduğu hususunun açıklığa kavuşturulduğu belirtilmektedir. ( Kanunun 7. Maddesi)
 
Öte yandan, aynı Kanunun tazminat ve yardımlarda istisnalar bölümüne ilave edilen hükümler ile; sözkonusu ödemelerin, çalışanın tabi olduğu mevzuata göre kıdem tazminatına ilişkin istisna tutarın hesabında dikkate alınması gerektiği hususuna açıklık getirilmiştir. Böylece, ödenecek kıdem tazminatlarından istisna edilecek tutar hesap edilirken, bu ödemeler de dahil edilerek, ödemeler toplamı üzerinden istisna uygulanacak, istisnayı aşan tutarlar ise ücret olarak gelir vergisine tabi tutulacaktır. ( Kanunun 5. Maddesi)
 
Maliye Bakanlığına bu istisna düzenlemesiyle ilgili usul ve esas belirleme yetkisi verilmiştir. İstisna ile ilgili yasa Maddesi de, Kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.
 
Net Ücretleri Vergi Uygulaması Nedeniyle Asgari Ücretin Altına Düşenlerde Aradaki Farkın Asgari Geçici İndirimi İlavesi Yoluyla Telafi Edilmesi:
 
Bekar ve çocuksuz bir asgari ücretlinin durumu esas alınmak suretiyle, gerek bu durumdaki ücretlilerin gerekse net ücreti vergi tarifesi uygulanması nedeniyle içinde bulunulan yılın Ocak ayına ilişkin ödenen net ücretin altında kalanların (yıl içinde asgari ücretin artması halinde artışın uygulandığı ilk ay net ücreti sonraki aylar için dikkate alınacaktır) net ücretlerinde meydana gelen bu azalmayı telafi edecek şekilde asgari geçim indirimi ilave edilecektir.

Böylelikle, şimdiye kadar geçici Maddelerle uygulaması yapılan bu düzenleme kalıcı hale getirilmiştir. ( Kanunun 6. Maddesi)
 
İlave İstihdama Sağlanacak Gelir Vergisi Stopajı, Prim, Ücret Desteği:
 
4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen;
 
Geçici 19 uncu madde ile, istihdamın artırılması amacıyla (kadın, engelli ve gençlere daha uzun süre olmak üzere) ilave istihdam sağlayan özel sektör işverenlerine yönelik prim desteği sağlanmakta,
 
Geçici 20 nci madde ile, imalat sektöründe faaliyet gösteren küçük işletmelere ilave istihdam sağlamaları şartıyla prim desteği ve ücret desteği getirilmekte
 
Geçici 21 inci madde ile, Geçici 19. Madde ve Geçici 20. Madde kapsamında işe alınanlarla ilgili olarak özel sektör işverenlerine yönelik gelir vergisi stopajı teşviki ve damga vergisi desteği sağlanmaktadır.

Yukarıda yer alan Geçici Maddeler, 7103 sayılı Kanunun 42., 43. ve 44. Maddelerindedir. Sözkonusu düzenlemeler 1 Ocak 2018 tarihinden geçerli olmak üzere Kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Vergi Usul Kanunu Değişiklikleri:
 
Bozulan Malların Mükellefçe İmha Edilerek Gider Yazılması:
 
Vergi Usul Kanununa eklenen Madde ile; gıda veya ilaç gibi bozulma, çürüme veya son kullanma tarihinin geçmesi gibi nedenlerle imha edilmesi gereken emtianın, emsal bedelinin, takdir komisyonu kararı olmaksızın mükelleflerce değerlemesinin yapılabilmesine imkân sağlanmıştır.
 
Bu kapsamda işlem tesis edilebilmesi için, bu mahiyetteki imha işlemleri süreklilik arz eden mükelleflerce Maliye Bakanlığına başvurulması gerekmektedir. Bu başvuru üzerine mükellefin geçmiş yıllardaki işlemleri, fiili üretimi, satış ve imha süreçleri ile sektördeki diğer mükelleflerin durumu, yetkili idare, oda ve kuruluşların görüşleri de dikkate alınmak suretiyle mükellefle yapılacak anlaşma ile belirlenecek usul çerçevesinde ve imha oranını aşmayacak şekilde imha edilen emtianın emsal bedelinin sıfır olarak kabul edileceği düzenlenmektedir. Maliye Bakanlığına bu kapsama giren emtiayı, sektörleri, iş kollarını, işletme büyüklüklerini ve uygulamayla ilgili diğer
usul ve esasları belirleme yetkisi tanınmıştır. ( Kanunun 10. Maddesi)

Yurtdışından Getirilerek Sermaye Olarak Konulan Yabancı Paralar:
 
Madde ile; yatırım teşvik belgesi kapsamında yatırım yapacak tam mükellef sermaye şirketlerine, işe başladıkları hesap dönemi ve bu dönemi takip eden hesap döneminde sermaye olarak yurtdışından getirilen yabancı paralar için yeni bir değerleme müessesesi getirilmektedir. Öngörülen düzenlemeyle, bu amaçla getirilen yabancı paraların işe başlanılan hesap dönemini takip eden hesap dönemi sonuna kadar yatırım teşvik belgesinde öngörülen yatırımları
gerçekleştirmek üzere kullanılan kısmı için yabancı para değerlemesi nedeniyle ortaya çıkacak vergisel sonuçların önlenmesi amaçlanmaktadır.Maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır.               ( Kanunun 11. Maddesi)
 
Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezaları:
 
Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının ihbarname tebliğinden itibaren dava konusu yapılmaksızın ödenmesi halinde bu cezalarda 1/3 oranda indirim yapılmaktadır, Kanun ile bu indirim oranı ½ olarak değiştirilmiştir. ( Kanunun 14. Maddesi)
 
Vergi incelemesi sonucunda kesilen usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları tarhiyat sonrası uzlaşma kapsamına girmemekte ancak (ceza kesilmesi öncesinde) tarhiyat öncesi uzlaşma kapsamına girmekte idi. Yapılan değişiklikle, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları tarhiyat öncesi uzlaşma kapsamından da çıkarılmıştır. ( Kanunun 15. Maddesi)

 
İmalatçılara, Ar-Ge Kanunu Kapsamında Faaliyette Bulunanlara, Yatırım Teşvik Belgesi Sahiplerine Bu İşleriyle İlgili Yeni Makine ve Teçhizatlarında Amortisman Oranını İki Kat Uygulama İmkanı:
 
1 Mayıs 2018 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Sanayi Sicil Kanununa göre sanayi sicil belgesi sahibi mükelleflerin münhasıran imalat sanayinde veya 5746 sayılı Ar Ge Kanunu, 4691 ve 6550 sayılı Kanunlar kapsamında faaliyette bulunan mükelleflerce münhasıran Ar Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanmak üzere;
2019 yılı sonuna kadar edinecekleri yeni makine ve teçhizat ile aynı tarihe kadar yatırım teşvik belgesi sahiplerince aynı sürede belge kapsamında alınacak yeni makine ve teçhizat için mevcut amortisman süresinin yarısı dikkate alınmak suretiyle amortisman hesaplanabilecektir.
 
Bakanlar Kurulu, imalat sanayinde kullanılmak üzere iktisap edilen ve bu madde kapsamına girecek olan makine ve teçhizatı belirlemeye , Maliye Bakanlığı da uygulama usul ve esaslarını tespite yetkili kılınmıştır. ( Kanunun 16. Maddesi)
 
Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu Değişiklikleri:
 
Karayolları Trafik Kanununda yer alan minibüs ve otobüs tanımlarına uyum sağlamak için Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 2. Maddesinde düzenleme yapılmış, aynı Maddeye motorlu taşıtlarla ilgili olarak motor gücü tanımı da eklenmiştir. ( Kanunun 17. Maddesi)
 
Sadece elektrik motorlu otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtı ve benzeri taşıtlar ile elektrik motorlu motosikletler Kanun kapsamına alınmış ve bunların Kanunun (I) sayılı tarifesindeki vergi tutarlarının %25’i oranında vergilendirilmesi sağlanmıştır. ( Kanunun 18. Maddesi)
 
Sadece elektrik motorlu panel van ve motorlu karavanlar Kanun kapsamına alınmış ve bunların Kanunun (II) sayılı tarifesindeki vergi tutarlarının %25’i oranında vergilendirilmesi sağlanmıştır. Ayrıca, sadece elektrik motorlu minibüs, otobüs, kamyonet, kamyon, çekici ve benzeri taşıtlara ilişkin motorlu taşıtlar vergisinin ise mevcut (II) sayılı tarifede yer alan tutarların %25’i dikkate alınmak suretiyle hesaplanacağı düzenlenmiştir.(Kanunun 19. Maddesi)

Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun “Vergiye Etki Eden Değişiklikler” başlıklı 11 inci maddesine sadece elektrik motorlu taşıtlar için, motor gücü ibaresi eklenmiştir. ( Kanunun 20. Maddesi)

2018 öncesi iktisap edilmiş otomobil , kaptıkaçtı , arazi taşıtı vb. için geçerli vergi tarifesinin yer aldığı Maddeye; sadece elektrik motorlu otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtı ve benzeri taşıtlar dahil edilmiş ve bunların Kanunun (I/A) sayılı tarifesindeki vergi tutarlarının %25’i oranında vergilendirilmesi sağlanmıştır. ( Kanunun 21. Maddesi)
 
KDV Kanunu Değişiklikleri:

İmalatçılara, Ar-Ge Kanunu Kapsamında Faaliyette Bulunanlara Bu İşleriyle İlgili Yeni Makine ve Teçhizatları KDV siz Alabilme İmkanı:

1 Mayıs 2018 tarihinden itibaren uygulanmak üzere;
 
Sanayi sicil belgeli KDV mükelleflerinin münhasıran imalat sanayinde kullanmak üzere satın alacakları yeni makine ve teçhizat teslimleri (Bakanlar Kurulu bu kapsama girecek makine ve teçhizatı belirlemeye yetkilidir),

5746 sayılı Ar Ge Kanunu, 4691 ve 6550 sayılı Kanunlar kapsamında Ar Ge ve tasarım merkezlerinde, 6550 sayılı Kanun kapsamındaki araştırma laboratuarlarında Ar Ge ve yenilik ile tasarım faaliyetlerinde bulunanlara münhasıran bu faaliyetlerinde kullanılmak üzere yapılan yeni makine ve teçhizat teslimleri,
 
2019 sonuna kadar KDV den istisna edilmiştir. (Kanunun 31. Maddesi)
 
Bu şekilde KDV siz teslim yapanlar, teslim konusu malla ilgili yüklendikleri KDV yit indirim yoluyla gideremezlerse iadesini talep edebileceklerdir.
 
İstisna olarak alınan makine ve teçhizat, alımını takip eden yıl başından itibaren 3 yıl içinde bu kıymetleri belirtilen alanlar dışında kullanır veya elden çıkarırlarsa zamanında alınmayan vergi alıcından cezası ve faizi ile birlikte alınacaktır.
 
Uygulama usul ve esasları Maliye Bakanlığınca belirlenecektir.
 
Diğer KDV Kanunu Değişiklikleri:
 
Organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin, su, kanalizasyon, arıtma, doğalgaz, elektrik,haberleşme tesisleri ile yol yapımına ve küçük sanayi sitelerindeki iş yerlerinin inşasına ilişkin, organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerine veya bunlar tarafından oluşturulan iktisadi işletmelere yapılan mal teslimleri ile hizmet ifaları KDV den istisna tutulmuştur. ( Kanunun 29. Maddesi)
 
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda kantin olarak belirlenen alanların okul aile birlikleri tarafından kiraya verilmesi işlemleri KDV den istisna edilmiştir. ( Kanunun 30. Maddesi)
 
ÖTV Kanunu Değişiklikleri:
 
ÖTV Tarifeleri Yeniden Düzenlendi:
 
Özel Tüketim Vergisi Kanunu ekindeki listeler, Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC)’nde yer alan Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon (G.T.İ.P.) zaman içindeki değişiklikler dikkate alınarak yeniden düzenlenmiş olup, 7103 sy Kanun ekinde yer almaktadır. Bu arada, (I) sayılı listeye biodizel veya akaryakıt olarak kullanılabilen veya bunlara karıştırılabilen bazı mallar da (GTİP no’su belirtilerek ) dahil edilmiştir. (Kanunun 56. Maddesi)

İhraç Kayıtlı Teslimlerde Ek Süre:
 
İhraç kayıtlı teslimlerde, ihracatın mücbir sebeplerle gerçekleştirilememesi halinde, KDV Kanununda yer alan düzenlemede olduğu gibi, Maliye Bakanlığınca veya Bakanlığın uygun görmesi durumunda vergi dairelerince üç aya kadar ek süre verilebileceğine ilişkin düzenleme yapılmıştır. (Kanunun 59. Maddesi)
 
Taşıt İmalatçılarında Kullanılan Bazı Mallar İçin Ödenen ÖTV nin İadesi:
 
1 Nisan 2018 tarihinden itibaren uygulanmak üzere; Kanuna ekli (II) sayılı listedeki taşıtların imalinde kullanılan (IV) sayılı listedeki radyo, hoparlör, monitör gibi mallar için ödenen ÖTV nin indirimi mümkün olmadığından, yeni yapılan düzenleme ile, bu malların alış faturaları ve benzeri belgeler üzerinde gösterilen ve mükellefi tarafından beyan edilerek ödenen özel tüketim vergisinin, Maliye Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslara göre (II) sayılı listenin 8701.20, 87.02, 87.03, 87.04, 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alan malların imalatçılarına iade edilmesi sağlanmaktadır. (Kanunun 60. Maddesi)
 
Eski Araçlarını Hurdaya Çıkaranların Yeni Alacakları Taşıt İçin ÖTV İndirimi:
 
7103 sayılı Kanuna eklenen Geçici 1. Madde ile; 31 Aralık 2019 tarihine kadar uygulanmak üzere, ÖTV Kanunu ekindeki (II) sayılı listede 87.01.20, 87.02, 87.03 ve 87.04 G.T.İ.P pozisyonundaki 16 ve eski yaştaki taşıtların kayıt ve tescili silinerek, doğrudan veya ihracatçılar vasıtasıyla ihraç edilmesi ya da bir daha kullanılmamak üzere hurdaya çıkartılması halinde;
 
her bir araç için aynı cins ( 87.03 deki taşıtlarda 1600 cm3 ü geçmeyenler) yeni bir aracın ilk iktisabında ÖTV nin 10.000 TL nı aşmamak üzere Bakanlar Kurulunca belirlenecek kısmı terkin edilecektir.

İhraç edilen veya hurdaya çıkartılan araçların yaşı, tescil işleminin yapıldığı yıl dikkate alınmaksızın, tescil belgesinde yazılı model yılında aracın bir yaşında olduğu kabul edilmek suretiyle tespit olunacaktır.

Bakanlar Kuruluna bu istisna ile ilgili çeşitli yetkiler tanınmış, uygulama usul ve esaslarının da Ekonomi Bakanlığı ve Maliye Bakanlığınca müştereken belirleneceği hüküm altına alınmıştır.

Elektrik Piyasası Kanunu İle İlgili Vergisel Düzenlemeler:
 
6446 sayılı Kanunun 11. Maddesinin 11. fıkrasında “Bu Kanun kapsamında organize toptan elektrik piyasalarında yapılan işlemlere ilişkin düzenlenen kâğıtlar damga vergisinden müstesnadır.” hükmü mevcuttur. Bu defa, 7103 sayılı Kanunla bu fıkraya yapılan ilave ile 11. Maddenin 8. Fıkrası kapsamında EPİAŞ’ın faaliyet alanına dahil edilen doğalgaz dahil diğer enerji piyasaları işlemleri ve emisyon ticareti hususunda EPİAŞ ve/veya iştirakleri bünyesinde yapılan işlemlere ilişkin düzenlenen kâğıtlar damga vergisinden istisna edilmiştir. (Kanunun 83. Maddesi)
 
6446 sayılı Kanunun Geçici 4 üncü Maddesine 31 Aralık 2020 tarihine kadar uygulanmak üzere eklenen hükümle; önlisans sahibi tüzel kişilerin, önlisansın geçerlilik süresi içerisinde bu önlisans kapsamında kuracağı üretim tesisleriyle ilgili yaptıkları işlemler harçtan, bu işlemlere ilişkin düzenlenen kâğıtlar damga vergisinden istisna edilmiştir. (Kanunun 85. Maddesi)
 
Diğer Değişiklikler:
 
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna eklenen Madde ile; haczedilen malın 6183 sy Kanuna göre tespit edilen değeri esas alınarak bunun % 10 fazlasının, takip masraflarının ödenmesi ve diğer şartların sağlanmasıyla haczin kaldırılarak borçlunun hacizli mal üzerinde tasarruf hakkına sahip olması imkanı getirilmiştir. ( Kanunun 2. Maddesi) Harçlar Kanununa; dava konusu edilmiş uyuşmazlıkların arabuluculuk yoluyla çözümlenmesi halinde, arabuluculuk son tutanağına dayalı kararın üzerinden harç ödenmesi yönünde hüküm eklenmiştir. ( Kanunun 22. Maddesi)
 
SAYGILARIMIZLA.