VERGİ VE DİĞER BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN: 

7143 No’lu Kanun T.B.M.M . Genel Kurulunda kabul edilmiş olup, halen Cumhurbaşkanlığı makamında onay beklemektedir, dolayısıyla Resmi Gazetede yayımlanarak henüz geçerlilik kazanmamıştır. Kanun sirkülerimizin son bölümündedir. 

Kanun ile vergi ve diğer bazı kamu alacakları yeniden yapılandırılması, matrah ve vergi artırımı, emtia, demirbaş ve ortak alacakları ile ilgili kayıtların düzeltilmesi, kamuoyunda varlık barışı adıyla bilinen yurtdışı ve yurtiçi varlıkların bildirilerek tasarrufuna imkan sağlanması gibi avantajlar getirilmiş imar mevzuatı ve diğer çeşitli Kanunlarda kişiler lehine bazı değişiklikler yapılmaktadır. 

Kanun, 2016 yılının Ağustos ayında yayımlanmış olan 6736 sayılı Kanunla benzerlikler taşımaktadır. 

Kanun sirkülerimizin son bölümünde olup getirilen düzenlemelerin bazılarını ana başlıklarıyla aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz: 

1.Kesinleşmiş Vergi, Sigorta Primi Ve Diğer Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması : 

31 Mart 2018 ve öncesi dönemlere ait (beyannameli vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ait) vergi, ceza, faizler, 

31 Mart 2018 öncesinde verilen trafik cezaları ve diğer bazı idari para cezaları, 

6183 sayılı Kanun kapsamında Maliye Bakanlığı’nca takip edilen diğer bazı kamu alacakları, 

31 Mart 2018 ve öncesinde gümrük yükümlülüğü doğan ve 6183 sayılı Kanuna göre takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faiz, zam ve gecikme zamları, 

Sosyal Güvenlik Kurumunun alacakları, 

31 Mart 2018 tarihi ve öncesine ait İl Özel İdarelerine, Belediyelere, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına ve İSKİ ye ait bazı alacaklar. (2018 yılına ait Emlak Vergisi ile ÇTV girmiyor), 

Kanun kapsamında borçlunun talebi halinde yeniden yapılandırılmaktadır. 

2. Kesinleşmemiş Veya Dava Safhasında Olan Vergi Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması:

Kanunun yayımı tarihi itibariyle dava aşma süresi geçmemiş veya davası devam eden vergi alacaklarına da borçlunun talebi halinde davadan vazgeçmesi şartıyla yapılandırma imkanı tanınmaktadır.

3. İnceleme Veya Tarhiyat Safhasında Olan İşlemlerle İlgili Doğacak Vergi Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması: 

Kanunun yayımından önce başlamış ancak henüz tamamlanmamış vergi incelemeleri sonuçlandırıldığında tarh edilecek vergi ve kesilecek cezalara ilişkin olarak mükelleflere talep etmeleri halinde Kanun kapsamında yapılandırma imkanı sağlanmaktadır.

Bu şekilde incelemesi devam edenlerin matrah ve vergi artırımı yapmaları hali de özel olarak düzenlenmiştir. 

Ayrıca, Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olarak Kanunda belirtilen sürede pişmanlıkla veya (VUK Madde:30/4) kendiliğinden verilen beyannamelerle doğacak borçların da yeniden yapılandırılması imkanı getirilmektedir. 

4. Matrah ve Vergi Artırımı:

(2017 dahil) yıllık gelir ve kurumlar vergisi matrahları, yatırım indirimi, ücret ve diğer bazı stopajlarla ilgili vergi artırımları, KDV artırımları imkanı getirilmektedir. Matrah ve vergi artırımı yapılan yıllarda bu vergi türleri açısından daha sonra bir tarhiyat yapılmayacaktır. Ancak, artırılan üzerinden hesaplanan vergilerin Kanunda belirtilen sürede ödenmemesi halinde bu avantaj kaybolmaktadır. 

Sahte fatura düzenleyenler ile terör suçu işleyenler matrah ve vergi artırımı avantajlarından faydalanamamaktadır. 

5. İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi:

Kayıtlarda yer almayan bazı iktisadi kıymetlerin (mal, demirbaş, makine, teçhizat) kayıtlara alınma imkanı, kayıtlarda gözükmekle birlikte fiilen bulunmayan mal, kasa mevcudu ve ortaklardan alacakların düzeltilmesi imkanı getirilmektedir.

6. Yapılandırma Esasları ve Başvuru:

Kanun kapsamında giren alacakların ne şekilde yapılandırılacağı ilgili Maddelerde belirtilmiştir. Bazı durumlarda ana para aslında da indirim sözkonusu olabilmektedir. ( Örneğin; Kanunun yayımından önce başlamış ve devam etmekte olan vergi incelemelerine bağlı tarhiyatta, dava safhasındaki bazı alacaklarda davanın durumuna göre) Öte yandan, işletme kayıtlarının düzeltilmesinde farklı düzenlemeler mevcuttur. 

Gecikme zammı, gecikme faizi silinerek yerine Yİ-ÜFE endeksindeki artışa göre yeniden faiz hesaplanmaktadır. ( 2016 Kasım ayından itibaren Yi-ÜFE endeksi aylık değişim oranı olarak sabit 0,35 oranı dikkate alınacaktır) Bununla birlikte, faizde farklı durumlar da sözkonusu olabilmektedir. 

Başvuru ve ödeme için ilgili Maddelerde farklı düzenlemeler olabilmektedir. Bu farklı düzenlemelere özellikle dikkat edilmeli, gözden kaçırılmamalıdır. (Örneğin; matrah ve vergi artırımında bildirim ve ödeme süreleri farklıdır) Bunlarla ilgili özel düzenlemeleri saklı tutularak Kanunda yer alan genel başvuru ve ödeme süreleri aşağıdaki şekilde özetlenebilir: 

* Kanundan yararlanmak isteyenler ilgili idareye Kanunun yayımlandığı ayı takip eden 2. Ayın sonuna kadar ( Kanun Mayıs ayında yayımlanırsa Temmuz ayı sonuna kadar yazılı olarak başvuracaktır.

* Maliye, Gümrük, İl Özel İdareleri ve Belediyelere ödenecek tutarlarda, ilk taksit Kanunun yayımlandığı ayı takip eden 4. Ayın sonuna kadar ( Kanun Mayıs ayında yayımlanırsa Eylül ayından) SGK borçlarında ise ilk taksit ( Kanun Mayıs ayında yayımlanırsa) Ağustos ayından başlayacaktır. Talep edilirse 2 şer aylık dönemler halinde toplam 18 eşit taksitte (36 ay) ödemek mümkündür. 

* Yapılandırılan borcun tamamı ilk taksit süresinde ödenirse, bu tutara ayrıca faiz katsayısı hesaplanmayacak, Yİ-ÜFE endeksine göre hesaplanmış olan faizin üzerinden ayrıca % 90 daha indirim yapılacaktır. Peşin ödemede, trafik para cezaları gibi bazı idari para cezalarında da indirim sözkonusudur. (Sadece fer’i borç varsa, bunun peşin ödenmesinde % 50 indirim yapılıyor) 

* Yapılandırılan borcun tamamı ilk 2 taksit süresinde ödenirse, bu tutara ayrıca faiz katsayısı hesaplanmayacak, Yİ-ÜFE endeksine göre hesaplanmış olan faizin üzerinden ayrıca % 50 daha indirim yapılacaktır. Bu şekilde ödemede, trafik para cezaları gibi bazı idari para cezalarında da indirim sözkonusudur. (Sadece feri borç varsa, bunun peşin ödenmesinde % 25 indirim yapılıyor) 

* Taksitle ödemede ayrıca faizlendirme sözkonusudur. Yapılandırılan borç, seçilen taksit sayısına göre aşağıdaki katsayılarla çarpılarak toplam borç bulunacak ve taksit sayısına bölünerek aylık taksit tutarı hesaplanacaktır: 
TAKSİT SAYISI  UYGULANACAK KATSAYI
6 Taksit ( 12 ay)  1,045
 9 Taksit ( 18 ay) 1,083
12 Taksit ( 24 ay) 1,105
 18 Taksit ( 36 ay)   1,15

  Maliye Bakanlığı tarafından uygun görülmesi halinde) kredi kartı veya iade alacaklarının mahsubu suretiyle ödeme de mümkün olmakla birlikte, iade evraklarının taksit süresi içinde tamamlanamaması gibi riskler dikkate alınmalıdır.

İlk iki taksitin zamanında ödenmesi şartıyla, kalan taksitlerden 1 yıl içinde 2 veya daha azı süresinde ödenmemişse veya eksik ödenmişse, ödenmeyen tutarların son taksiti izleyen ay sonuna kadar gecikme zammı oranında hesaplanan geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla Kanun hükümlerinden yararlanılacaktır. Ancak, ilk 2 taksit süresi içinde tam ödenmemişse veya 1 yıl içinde 2 den fazla taksit süresinde tam ödenmemişse Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecektir.

6183 sayılı Kanuna göre tecil edilen ve tecil şartlarına uygun ödemeleri devam edenler kalan taksit tutarları için talep etmeleri halinde bu Kanun hükümlerinden faydalanabileceklerdir.

Daha önce yayımlanmış olan 6552, 6736 ve 7020 sayılı yapılandırma Kanunlarına göre, yapılandırılan ve ödemeleri devam edenlere Kanunun 10.Maddesi ile belli şartlarla bazı avantajlar sağlanmaktadır. 

7. Varlık Barışı (Madde:10/13):

Yurtdışındaki para vb. diğer bazı kıymetlerin 30 Kasım 2018 tarihine kadar banka ve aracı kurumlara bildirilmesi ve bildirimden itibaren 3 ay içinde Türkiye’ye getirilmesi halinde, bunlara serbestçe tasarruf edilebilmesi, üzerinden ( Kanunda belirtilen % 2 vergi kesintisi dışında) (*) vergi alınmaması ve vergi incelemesi yapılmaması,

Mükelleflerin, Türkiye’de bulunan ancak yasal defterlerde yer almayan para ve diğer bazı kıymetlerini 30 Kasım 2018 tarihine kadar vergi dairesine bildirmesi halinde, matraha dahil edilmeksizin bunların işletmeye dahil edilebilmesi, üzerinden( Kanunda belirtilen % 2 vergi dışında) vergi alınmaması ve vergi incelemesi yapılmaması, 

imkanları getirilmektedir. Yurtdışındaki varlıkların 31 Temmuz 2017 sonuna kadar bildirilerek yurda getirilmesi, Türkiye’deki varlıkların da aynı sürede beyan edilerek kanuni defter kayıtlarına alınması halinde yukarıda belirtilen % 2 vergiler ödenmeyecektir. 

Tam mükellefiyete tabi gerçek kişiler ile kurumların; yurtdışındaki iştirak hissesi satış kazançları, yurtdışından elde ettikleri iştirak kazançları, yurtdışındaki işyerleri ve daimi temsilcileri aracılığıyla elde ettikleri ticari kazançlar, Kanunun yayımı tarihinden itibaren (31 Ekim 2018 tarihine kadar elde edilenler de dahil olmak üzere) 2018 sonuna kadar Türkiye’ye transfer edilirse gelir ve kurumlar vergisinden istisna tutulacaktır.

Tam mükellefiyete tabi gerçek kişiler ile kurumların kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan kurumların tasfiyesinden doğan kazançları, 31 Aralık 2018 tarihine kadar Türkiye’ye transfer edilmiş olması kaydıyla gelir ve kurumlar vergisinden istisna tutulacaktır.

(*) Banka ve aracı kurumlar kendilerine bildirilen bu varlıklara ilişkin olarak % 2 oranında hesapladıkları vergiyi 31 Aralık 2018 tarihine kadar sorumlu sıfatıyla vergi dairesine beyan ederek aynı sürede ödeyeceklerdir.

8.7143 Sayılı Kanununun Diğer Bazı Düzenlemeleri: 

Oda , borsa, barolara olan aidat ve diğer bazı borçlara yapılandırma imkanı getirilmektedir.(Madde:10) 

Mücbir sebep hali sona erdirilen bazı yerlerde beyanname ve bildirimlerini verememiş olan mükelleflere kolaylıklar sağlanmaktadır. (Madde:11) 

Harçlar Kanununun Tapu Harçları bölümünde yapılan değişiklikle; yeni inşa edilen konut veya işyerlerinin ilk satışında farklı harç oranı uygulanabilmesine dayanak getirilmektedir. (Madde:12)

3914 sayılı İmar Kanunu ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanununda düzenlemeler yapılmaktadır. (Madde: 16, 18,19,20,21) 

Gelir Vergisi Kanununda yer alan genç girişimci kazanç istisnasından faydalananlara prim desteği sağlanmasına yönelik olarak 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa hüküm eklenmektedir. (Madde: 22)

SAYGILARIMIZLA.