YABANCI SERMAYELİ ŞİRKETLERİN BİLDİRİMLERİYLE İLGİLİ YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ YAPILDI:

Ekonomi Bakanlığı’nca 1 Haziran 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik yönetmeliği ile Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde bazı değişiklikler yapılmıştır.

 Yönetmelikte yapılan değişiklik esas itibariyle; bazı bilgi ve bildirimlerin Bakanlığı web tabanlı uygulaması (E.TUYS) üzerinden yapılmasıdır. Bunun için de, şirketler adına bu sisteme girecek olanların yönetmelikte belirtilen şekilde yetkilendirilmesi gerekmekte olup, buna uygun şekilde başvuru yapılması şarttır.

Yabancı yatırımcı ortağı olan şirketlerden istenen bilgi ve belgelerle ilgili olarak yönetmelikteki 5. Madde tekrar düzenlenmiştir. 5. Maddenin yeni hali aşağıdaki şekildedir:

“Madde 5 –

a) Kanun kapsamındaki şirket ve şubeler bu Yönetmeliğin dördüncü bölümünde belirtildiği şekilde kullanıcı yetkilendirme işlemleri için müracaat ederler ve belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde işlemlerini yürütürler.

b) Kanun kapsamındaki şirket ve şubeler,

1) Yetkilendirmiş oldukları nitelikli elektronik sertifika sahibi kullanıcı vasıtasıyla, yetkilendirmeyi müteakip en geç 1 ay içinde, Bakanlık internet sayfasında erişim sağlanan E-TUYS’a giriş yaparak “Yatırımcı”, “Ortak Listesi” ve varsa “Bağlı İştirakleri” alanlarındaki bilgileri elektronik ortamda doldurarak kaydedilmesini sağlarlar.

2) Faaliyetlerine ilişkin E-TUYS’ta yer alan EK-1 Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Faaliyet Bilgi Formundaki alanları yıllık bazda ve her yıl en geç Mayıs ayı sonuna kadar kullanıcı vasıtasıyla elektronik ortamda doldurarak kaydedilmesini sağlarlar.

3) Sermaye artışı veya azalışı gerçekleşmesi durumunda en geç 1 ay içinde, E-TUYS’ta yer alan “Ortaklar Listesi” alanını kullanıcı vasıtasıyla elektronik ortamda doldurarak kaydedilmesini sağlarlar.

4) Sermaye artışı veya hisse devrine istinaden yapılan ödemeler var ise E-TUYS’ta yer alan EK-2 Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Sermaye Bilgi Formundaki alanları ödemeyi takip eden 1 ay içinde kullanıcı vasıtasıyla elektronik ortamda doldurarak kaydedilmesini sağlarlar.

5) Mevcut yerli veya yabancı ortakların kendi aralarındaki veya şirket dışındaki herhangi bir yerli veya yabancı yatırımcıya yaptıkları hisse devirleri sonrasında, E-TUYS’ta yer alan “Ortaklar Listesi” alanını, hisse devrinin gerçekleşmesini müteakip en geç 1 ay içinde, kullanıcı vasıtasıyla elektronik ortamda doldurarak kaydedilmesini sağlarlar.

c) Kanun kapsamında bulunmayan tamamen yerli sermayeli şirketler;

1) Şirkete yabancı bir yatırımcının iştirak etmesi veya

2) Şirketin yaptığı sermaye artışına şirket dışındaki bir yabancı yatırımcının iştirak etmesi suretiyle
hisse devrinin gerçekleşmesi ve şirketin Kanun kapsamına girmesi halinde, E-TUYS’ta yer alan “Yatırımcı”, “Ortak Listesi” ve varsa “Bağlı İştirakleri” alanlarındaki bilgileri, hisse devrinin gerçekleşmesini müteakip en geç 1 ay içinde, kullanıcı vasıtasıyla elektronik ortamda doldurarak kaydedilmesini sağlarlar.”

Elektronik ortamda bildirim ve yetkilendirme ile ilgili olarak yönetmeliğin 3., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15. Ve 16. Maddelerinde düzenlemeler yapılmıştır.

EK:1, EK:2 ve EK:3 te istenen bilgilerin girişi elektronik ortamda yapılacağından yönetmelik ekindeki bu bildirimler kaldırılmıştır.

NOT: İrtibat bürolarıyla ilgili EK:4, EK:6 ve EK:7 yönetmelik ekinde kalmaya devam etmekte olup, bunların elektronik ortamda bildirimiyle ilgili bir düzenleme bulunmamaktadır. EK:5 ise sektör ve kod numaralarını göstermektedir.

SAYGILARIMIZLA.