Yabancılara ve yurt dışında yaşayanlara konut ve işyeri KDV istisnası

Tarih 09 Mart 2017
Kategori Mali Ajanda
Okunma Sayısı 356

8 Mart 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6824 sayılı Kanun ile KDV Kanununun bazı istisnaları düzenleyen 13. Maddesine 1 Nisan 2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki bent eklenmiştir:

“i) Konut veya iş yeri olarak inşa edilen binaların ilk tesliminde uygulanmak ve bedeli döviz olarak Türkiye’ye getirilmek kaydıyla, Gelir Vergisi Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının 2 numaralı bendinde belirtilenler hariç olmak üzere çalışma veya oturma izni alarak altı aydan daha fazla yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişiler ile kanuni ve iş merkezi Türkiye’de olmayan ve bir iş yeri ya da daimi temsilci vasıtasıyla Türkiye’de kazanç elde etmeyen kurumlara yapılan konut veya iş yeri teslimleri (Şu kadar ki bentte öngörülen şartları taşımadığı hâlde istisnanın uygulandığının tespit edilmesi hâlinde zamanında tahsil edilmeyen vergi, vergi ziyaı cezası ve gecikme faizinden mükellef ile birlikte alıcı müteselsilen sorumludur. İstisna kapsamında teslim alınan konut veya iş yerinin bir yıl içerisinde elden çıkarılması hâlinde zamanında tahsil edilmeyen verginin, 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre hesaplanan tecil faiziyle birlikte tapu işleminden önce elden çıkaran tarafından ödenmesi şarttır.),” İstisna düzenlemesi ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamaları yapmakta fayda görüyoruz.
1. Konut veya işyeri olarak inşa edilen binaların ilk tesliminde istisna uygulanacaktır. Dolayısıyla, inşa edilen binaların ilk tesliminden sonra teslimlerinde istisna sözkonusu olmayacaktır.
2. İstisna için satış bedelinin döviz olarak Türkiye’ye getirilmesi şart tutulmuştur.
3. Aşağıdaki gerçek kişi ve kurumlara yapılan satışlarda bu istisna uygulanabilecektir:
3.1. Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişiler. Medeni Kanuna göre ikametgahı Türkiye’de bulunanlar ve bir takvim yılı içinde Türkiye'de devamlı olarak altı aydan fazla oturanlar (geçici ayrılmalar Türkiye'de oturma süresini kesmemektedir) Türkiye’de yerleşmiş sayılmaktadır. Dolayısıyla yabancı uyruklu kişilerde bu durumların gerçekleşmemiş olması şarttır.
3.2.Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de olmayan ve bir işyeri yada daimi temsilci vasıtasıyla Türkiye’de kazanç elde etmeyen yabancı kurumlar. Kanuni merkez: Vergiye tâbi kurumların kuruluş kanunlarında, tüzüklerinde, ana statülerinde veya sözleşmelerinde gösterilen merkezdir. İş merkezi ise; iş bakımından işlemlerin fiilen toplandığı ve yönetildiği merkezdir.
Vergi Usul Kanununda işyeri: ticari, sınai, zirai ve mesleki faaliyette iş yeri; mağaza, yazıhane, idarehane, muayenehane, imalathane şube, depo, otel, kahvehane, eğlence ve spor yerleri, tarla, bağ, bahçe, çiftlik, hayvancılık tesisleri, dalyan ve voli mahalleri, madenler, taş ocakları, inşaat şantiyeleri, vapur büfeleri gibi ticari, sınai, zirai veya mesleki bir faaliyetin icrasına tahsis edilen veya bu faaliyetlerde kullanılan yer olarak tanımlanmıştır.
Daimi temsilci; bir hizmet veya vekalet akdi ile temsil edilene bağlı olup, onun nam ve hesabına muayyen veya gayrimuayyen bir müddetle veya müteaddit ticari muameleler ifasına yetkili bulunan kimsedir. Aşağıda yazılı kimseler, başkaca şartlar aranmaksızın temsil edilenin daimi temsilcisi sayılmaktadır:
* Ticari mümessiller, tüccar vekilleri ve memurları ile Ticaret Kanunu'nun hükümlerine göre acenta durumunda bulunanlar;
* Temsil edilene ait reklam giderleri hariç olmak üzere, giderleri devamlı olarak kısmen veya tamamen temsil edilen tarafından ödenenler;
* Mağaza veya depolarında temsil edilen hesabına konsinyasyon suretiyle satmak üzere devamlı olarak mal bulunduranlar. Bir kimsenin birkaç kişiyi aynı zamanda temsil etmesi, daimi temsilcilik vasfını değiştirmemektedir.
3.3. Çalışma veya oturma izni alarak altı aydan daha fazla yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları. Ancak; resmi daire ve müesseselere veya merkezi Türkiye'de bulunan teşekkül ve teşebbüslere bağlı olup adı geçen daire, müessese, teşekkül ve teşebbüslerin işleri dolayısiyle yabancı memleketlerde oturan Türk vatandaşları bu kapsama girmemektedir.
4. Diğer Hususlar:
Yukarıda belirtilen şartları taşımadığı hâlde istisnanın uygulandığının tespit edilmesi hâlinde zamanında tahsil edilmeyen vergi, vergi ziyaı cezası ve gecikme faizinden mükellef ile birlikte alıcı da müteselsilen sorumlu tutulmuştur. Tabiatıyla, konut veya işyerini satan satıcının alıcının bu şartlara haiz olup olmadığını tespit etmesi daha sonra vergi, faiz ve cezaya muhatap kalmamak açısından çok önemlidir. Kaldı ki, satıcı firma bu şartların gerçekleşmediği tespitiyle daha sonra vergi ve cezaya muhatap olduğunda en azından vergi aslı için rücu edebileceği yabancıyı da bulamayabilir.
İstisna kapsamında teslim alınan konut veya iş yerinin 1 yıl içerisinde elden çıkarılması hâlinde zamanında tahsil edilmeyen verginin, 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre hesaplanan tecil faiziyle birlikte tapu işleminden önce elden çıkaran tarafından ödenmesi şart tutulmuştur. Tam istisna niteliğinde olduğundan, istisna kapsamındaki teslim nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV nin iadesi mümkündür. Konuyla ilgili olarak Maliye Bakanlığının genel tebliği beklenmektedir.

SAYGILARIMIZLA.

 


Sitemizde sunulan özelliklerin ve sitenin işleyişi için bazı çerezlerin kullanılması teknik olarak zorunludur. Diğer bazı çerezler de sitemizi geliştirmek ve bizim tarafımızdan veya yetkili hizmet sağlayıcılarımız tarafından size ilgi alanınıza göre reklamların sunulması amacıyla kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Gizlilik Politikası, Çerez Politikası ve Aydınlatma metnini inceleyebilirsiniz.