7099 NO’LU KANUNLA ÇEŞİTLİ KANUNLARDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI:

10 Mart 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun sirkülerimizin son bölümünde sunulmuştur.

Yapılan değişikliklerden bazıları ana başlıklarıyla aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

Kağıt ortamında tutulan defterler anonim ve limited şirketlerin kuruluş aşamasında, şirket merkezinin bulunduğu yer ticaret sicili müdürlüğünce tasdik edilecektir. (Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanununda yapılan değişiklikler) ( Madde:2, Madde:22)

Halen, anonim ve limited şirketlerin; kuruluş, pay devri, sermaye artırımı, birleşme, devir, bölünme ve nev’i değişikliklerindeki işlemleri Harçlar Kanunundaki harçlardan istisnadır. Bu defa, kooperatifler de bu istisna kapsamında dahil edilmiştir. (Madde:3)

Kooperatiflerin muhasebe usulleri ve tutacakları defterler hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanacaktır. Konuyla ilgili olarak bir tebliğle düzenleme yapılacaktır.(Madde:9)

Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde umumi hizmet alanlarında yapılacak kazı işlemlerinde belediyece verilecek altyapı kazı izni için altyapı izin harcı ödenmesi zorunluluğu getirilmiştir. (Madde:10)

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun İşyeri, İşyerinin Bildirilmesi, Devri, İntikali Ve Nakli başlıklı 11. Maddesinde yapılan değişiklikler (Madde:18):

“Şirket kuruluşunun ticaret sicili memurluklarına bildirilmesi halinde yapılan bu bildirim Kuruma yapılmış sayılır ve ilgililerce ayrıca işyeri bildirgesi düzenlenmez.”

“Bu bildirimlerden hangilerinin işyerinin bildirilmesi yerine geçeceği Kurumca belirlenir, belirlenenlerle ilgili ayrıca işyeri bildirgesi düzenlenmez.”

Tacirlerin imza beyannamelerinin ticaret sicilinde düzenlenmesi yönünde düzenleme yapılmıştır. Tacir, tüzel kişi ise unvanla birlikte onun adına imzaya yetkili kimselerin imzaları da sicil müdürlüğüne verilecektir.(Madde:21)

Türk Ticaret Kanunundaki; organın temsilcisi, bağımsız temsilci ve kurumsal temsilci başlıklı 428. , bildirge başlıklı 430. ve bildirim başlıklı 431. Maddeleri kaldırılmıştır. (Madde: 23)

Limited şirketlerde esas sözleşme kurucular tarafından ticaret sicili müdürlüğünde yetkilendirilmiş personelin huzurunda imzalanacaktır. (Madde: 24) Limited şirketlerin kuruluşunda nakden taahhüt edilen sermayenin % 25 inin tescilden önce ödenme şartı kaldırılmıştır. (Madde:25) (15 Martta yürürlüğe giriyor)

SAYGILARIMIZLA.