YATIRIM


Bir yatırım projesinin gerçekleşmesinde, bir işletmenin kurulmasında önemli aşamalardan birisi yatırım kararının alınmasıdır. Finans yöneticisinin asıl görevlerinden biri, uygun koşullarda elde edilen fonları işletmenin kuruluşunda karlı ve verimli olabilecek yatırım projelerine tahsis etmek, kurulu işletmelerde ise, bu fonları işletme varlıklarına yapılacak yatırımların etkinliğini arttıracak biçimde kullanmaktır.

TANIMI VE KAVRAMI


Yatırım kararları, hem mikro-finans (firma), hem de makro ekonomi yönünden en önemli karar grubunu temsil eder , Yatırım, iktisatçıların, kamu ve özel sektör yöneticilerinin ilgilendiği en önemli konulardan biridir. Bu sebeple, yatırım kavramı, halk dilinde, makro ekonomide ve işletme literatüründe farklı anlamlar ifade etmektedir.

Genel Olarak Yatırım


Halk dilinde yatırım, ekonomik değerlerin kar amacı güdülerek, bir işe tahsis edilmesidir. Başka bir deyişle, yatırım, sermayeyi temsil eden herhangi bir değeri satın almaktır. Örneğin, bir kişinin parasını bankaya yatırması, hisse senedi veya tahvil ya da gayrimenkul satın alması yatırımdır. Bu sebeple, yatırım kelimesine karşılık olarak plasman sözcüğü kullanılmaktadır. Plasman, paranın gelir getirici bir yere yahut menkul ya da gayrimenkul değerlere tahsisidir.

Ekonomi Açısından Yatırım

Makro ekonomi açısından yatırım, bir millet ekonomisinin reel üretim vasıtaları mevcuduna (teçhizatına ve stoklara) belli bir dönem zarfında (genellikle bir yıl içinde) yapılmış net ilavelerdir şeklinde tanımlanabilir.

Makro Bakımdan Yatırım


Milli gelirin o yıl tüketilmeyerek sermaye stokuna eklenen kısmıdır. Bu tanıma göre yatırım toplam tasarrufa eşit olmaktadır ,Yatırım kavramına bu şekilde yaklaşım yapıldığı takdirde, bankaya para yatırılması, hisse senedi, tahvil veya gayrimenkul satın alınması yatırım kabul edilmez. Çünkü bu satın almalardan dolayı milli ekonominin reel kapital stokunda bir artış olmaz. Ancak bu yatırılan paralar, ilgili teşebbüsler tarafından üretim için gerekli bina, yol yapımında, makine satın alınmasında kullanıldığında yatırım niteliği kazanmış olur.

İşletme Yönetimi Açısından Yatırım

Yatırım; ekonomide mevcut olan sermaye stokunun, yani mal ve hizmet üretiminde kullanılan üretim tesislerinin, belli bir dönemde korunması ve artırılması için kullanılan kaynaklar ve stoklardaki değişmelerdir, Başka bir deyişle, işletme bilimi açısından yatırım, gelecek dönemlerde, uzun süreli yarar sağlama beklentisiyle kaynakların ayrılması, kullanılmasıdır. Bu tanıma göre, işletmenin faaliyetini sürdürmesi için gerekli olan, arazi, bina, teçhizat gibi sabit varlıkların tedariki için yapılan harcamalar yatırım kapsamına girmektedir. Ancak aktifte bulunan ve işletmenin olağan faaliyetleri için zorunlu olan, varlığını ve rekabet gücünü sürdürmesi için gerekli bulunan minimum stok hacmi, müşteri kredileri ve nakit stoku da yatırım kapsamına girmektedir. Böylece, mikro açıdan yatırım, işletmenin amacını teşkil eden faaliyetleri tatmin edici şartlar içerisinde yürütme mahiyeti ve özelliği ne olursa olsun, belli bir anda işletmenin hayatiyetini, rekabet gücünü korumak veya geliştirmek üzere sürekli bir şekilde sahip olmak ihtiyacında olduğu vasıtaları ve özellikle dayanıklı malları tedarikte yapılan harcamalardır.

İşletmenin faaliyetini sürdürmesi için gerekli olan, arazi, bina, teçhizat gibi sabit varlıkların tedariki için yapılan harcamalar yatırım kapsamına girmektedir. Ancak aktifte bulunan ve işletmenin olağan faaliyetleri için zorunlu olan, varlığını ve rekabet gücünü sürdürmesi için gerekli bulunan minimum stok hacmi, müşteri kredileri ve nakit stoku da yatırım kapsamına girmektedir. 
Böylece, mikro açıdan yatırım, işletmenin amacını teşkil eden faaliyetleri tatmin edici şartlar içerisinde yürütme mahiyeti ve özelliği ne olursa olsun, belli bir anda işletmenin hayatiyetini, rekabet gücünü korumak veya geliştirmek üzere sürekli bir şekilde sahip olmak ihtiyacında olduğu vasıtaları ve özellikle dayanıklı malları tedarikte yapılan harcamalardır.