yatirimyeri.com ’UN AMACI

Türkiye, son yıllarda izlenen ekonomik politikaların etkisiyle her geçen gün yatırım ortamı bakımından daha elverişli bir konumuna ulaşmaktadır. Ayrıca her alanda dönüşüm arzusu taşımakta, bunu da etkileyici bir hızla başarmaktadır.

yatirimyeri.com, ekonomide yaşanan bu olumlu gelişmelerin mikro ekonomik birimlere yansıtılmasını, sektörel ve bölgesel fırsatların girişimcilere aktarılmasını amaçlamaktadır. Böylece, firmaların yatırım kararları üzerinde rasyonel katkı sağlanacaktır.

yatirimyeri.com ile ulaşılmak istenen bir başka amaç da, internet sitesi aracılığı ile 81 ilimizdeki firma ve kişilerin sahip oldukları, fakat satmak, kiralamak, devretmek veya ortaklık kurmak istedikleri varlıkların ilgililere duyurulmasıdır. Bu kapsama üretim amaçlı taşınmaz mal varlıkları girebildiği gibi ürünlerin satış ve pazarlama aktiviteleri de girmektedir.

yatirimyeri.com ’UN KAPSAMI

İl ve ilçelerimizin aşağıdaki verilerle tanıtılması sağlanacaktır.

Sektör Verileri

İllerimizin sektörel verilerini derlemek üzere hazırlanan bu tablolarda, işletmelerin sektörel dağılımı,  İlin ekonomik kaynaklarının sektörel tercihleri etkileme düzeyi ve firmalarımızın tanıtım sayfaları yer alacaktır.
Bu verilerin derlenmesinde öngörülen amaç, yeni yatırımcıların bölgedeki işletmeler hakkında bilgi edinmelerini kolaylaştırmak ve gerektiğinde bu işletmelerle ortaklık dahil kurabilecekleri ilişkilere ortam hazırlamaktır. Firmalar için hazırlanacak tanıtım sayfalarında iletişim bilgileri dışında; firmanın üretim imkânları, stratejik hedefleri, istihdam düzeyi, satış ve pazarlama teklifleri yer alacaktır. Bunların da ötesinde, ortak arayışı konusunda da destek sunulacaktır.

Mesleki Eğitim Verileri

İllerimizin Mesleki Eğitim verilerinin derlenmesinde öngörülen amaç, yatırımcılara istihdam politikası açısından gerek duyacakları bilgiyi sağlamaktır.  Yatırım yapma fikri taşıyan firmalar, her şeyden önce yatırımlarını gerçekleştirecekleri bölgede yeteri kadar mesleki eğitim almış kişinin bulunup bulunmadığını öğrenmek durumundadır. Bu konuda Türkiye’de ilk kez 81 il için yatırımcılarımıza kariyer planlaması yapmalarını sağlamak üzere, nitelikli işgücüne ulaşma fırsatı sağlayacak bir portal oluşturulmaktadır.
İşgücü talebine sağlanacak bu kolaylıkla, firmalarımız kısa sürede istedikleri vasıfları taşıyan personele ulaşma imkânı bulacaklar, ayrıca bu vasıfları taşıyan işsiz gençlerimiz de kendilerine sunulan iş ve ücretler hakkında bilgi edinmiş olacaklardır.

Demografik Veriler

İllerimizin demografik verileri, yatırım kararlarını etkileyen bir başka veridir. Her yatırımcı, öncelikle faaliyet gösterdiği bölgeyi birincil piyasa olarak görecektir. Bu müşteri halkası, bölge ve ülke düzeyine daha sonra da uluslar arası düzeye ulaşacaktır. Bu durumda yatırımcıların sağlıklı analiz yapmalarına imkân verecek biçimde derlenmiş, bölgede yaşayan nüfusun; yaş, cinsiyet dağılımı ve Hanehalkı sayısını gösteren demografik veriler portalda yer alacaktır.

İstihdam Verileri

İllerimizin istihdam verilerinin derlenmesinde öngörülen amaç, bölgenin işgücü piyasası hakkında yatırımcıların bilgi edinmelerini sağlamaktır. İl ve ilçe düzeyinde iş kollarının nitelikleri ve çalışan sayısı hakkında oluşan bilgilerin, yatırım kararlarında önemli rol oynayacağı düşünülmektedir.

Ulaşım Verileri

Dışarıdan gelecek bir yatırımcı için, yatırım yeri seçiminde önem taşıyan bir diğer faktör, bölgenin ulaşım imkânlarıdır. Yatırım yapılması düşünülen il ve ilçelerimizin, Karayolları dışında, Hava ve Deniz Yolları’na mesafelerinin yer alacağı verilerin yatırımcıların bilgilerine sunulması sağlanacaktır.

Sosyal Veriler

Yatırımcılar tarafından gerek duyulan bir başka bilgi, bölgenin sosyal yapısıdır. Bu konuda il ve ilçelerimizin sosyal kurumları hakkında geniş bilgilere yer verilecek, çoğu bölgemiz için geçerli olan ön yargılar bu sayede yıkılacaktır. Nerede bir insan varsa, orada yaşanmaya değer bir ortam vardır. Bu ilkeden hareketle, bölgenin hak ettiği değerde tanıtılması hedeflenmektedir.

Bedelsiz Yatırım Yerleri ( Ada, Pafta, Parsel Bazında )

yatirimyeri.com' un yatırımcıya sağladığı en önemli destek, bedelsiz yatırım yerleri hakkında sağladığı bilgi olacaktır. Yatırımcıyı etkileyen en önemli teşvik unsuru bedelsiz yatırım yerleri tahsisidir. Yatırımcılarımızın, bölgedeki bedelsiz tahsise konu edilen taşınmazların, büyüklüğü, coğrafi şartları ve imar durumu hakkında bilgi edinmeleri bu sayede sağlanacaktır.

Yerel Haberler

Bu bölümde, bölgenin mülki ve yerel yönetimleri ile Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yapılan duyurular yer alacaktır. Bu sayede, girişimcilere ulaştırılmak istenen mesajlar etkileşimli ortamda iletilecektir.

Güncel Alım - Satım İlanları

Girişimci Ajansı tarafından sağlanacak olan bir diğer hizmetse, internet sitesinde yer alacak olan Güncel Alım Satım İlanları bölümü  aracılığı ile 81 ilimizdeki yatırımcılarımızın sahibi oldukları fakat satmak, kiralamak, devretmek veya ortaklık kurmak istedikleri işletmelerini veya taşınmazlarını ( Bina, Arsa, Arazi, Bağ, Bahçe, Tarla,..) muhataplarına duyurabilmelerine imkan sağlayacakları,aynı zamanda da  ürettikleri ürünler için satış ve pazarlama aktivitelerini gerçekleştirebilecekleri bir Web ortamından faydalanma imkanının sunulmasıdır.

Fırsatlar ( SWOT Analizi )

Girişimci Ajansı tarafından sağlanan bir diğer önemli destek, il ve ilçelerimizin güçlü yönleri ile taşıdığı fırsatların ortaya çıkarılması yönünde olacaktır. Bu tür analizler değişik gerekçelerle yapılmaktadır. Ancak, daha çok kamu kurumlarının stratejik planları için hazırlanan bu değerlendirmelerin yatırımcılar için gerekli bilgileri ya da motivasyonu içermediği düşünülmektedir. Bu nedenle, yatırımcı penceresinden bölgeye bakmak ayrı bir uzmanlık gerektirmektedir. İşte bu destek, Girişimci Ajansı tarafından verilecektir.

İklim Verileri

İklim verileri, Tarım Sektörü ve birçok imalat kolu için büyük değer taşımaktadır. Bu veriler, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Web sayfasından derlenecektir.

Yatırımcıların Ziyareti

yatirimyeri.com projesi’nin en önemli yanı, yatırımcıların bölgeye bizzat gelmelerini sağlamak olacaktır. Bu amaçla, sektörel ve bölgesel avantajlar iller ve ilçeler düzeyinde ayrı bir ortamda derlenecek ve yatırım kararı almış firmalar nezdinde tanıtımı yapılacaktır. Bir bakıma bölgeye yatırım yapılması için ajans faaliyeti yürütülecektir. Bu doğrultuda, Girişimci Ajansı’nın bilgi birikimi ve sahip olduğu iş çevresi önemli bir kaynak teşkil etmektedir.
    
yatirimyeri.com ’UN TANITIMI

yatirimyeri.com sitesinin faal hale gelebilmesi için ilk olarak, yukarıda açıklanan veri ve bilgiler doğrultusunda görsel açıdan zenginleştirilmiş, amaca uygun animasyon ve fotoğrafların yer aldığı bir portal hazırlanmaktadır. Bu veriler, üç ayda bir yenilenecektir.  Proje; Gazete, Dergi, Televizyon ve Internet ortamında tanıtılacak, ilgililerin dikkati yatirimyeri.com adresine çekilecektir.
    
yatirimyeri.com ’UN TARİHÇESİ

Proje 01.Kasım.2009 tarihinden itibaren uygulamaya başlamıştır.
    
yatirimyeri.com ’UN SORUMLUSU

yatirimyeri.com sitesinin sorumlusu, Girişimci Ajansı LTD.ŞTİ.’dir.

GİRİŞİMCİ AJANSI OLARAK STRATEJİK HEDEFLERİMİZ

GİRİŞİMCİ YETİŞTİRME

Ülkemizde, iller arasında yaşanmakta olan bölgesel gelişmişlik farklılıklarının giderilmesi için alınması gereken önlemlerin başında, girişimci sayısının artırılması gelmektedir. Zira Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Kanunu kapsamındaki illerde, toplam gelir ve kurumlar vergisi mükellef sayısı Türkiye’nin  sadece % 10’udur. Oysa bu bölgede yaşayan nüfus Türkiye’nin % 30’una karşılık gelmektedir. Bu da göstermektedir ki, bölgesel gelişmişlik farkının en büyük nedeni, bu illerimizdeki mükellef sayısının, dolayısıyla ekonomik aktivitenin düşüklüğüdür.
yatirimyeri.com projesi’nin amaçlarından biri de, bölgedeki girişimci sayısını artırmaktır. Bu amaçla, 30 yaşını aşmamış, üniversitelerin, İktisat, İşletme ve Mühendislik Fakültelerinden mezun, askerlik görevini ifa etmiş veya ilişiği olmayan ve girişimcilik ruhuna sahip kişilere, girişimci eğitimi verilecektir.
Bu kişilere 760 saat ( yaklaşık 6 ay) süreyle Girişimcilik formasyonunu kazandıracak geniş bir müfredat uygulanacaktır. Bu sayede, kursa katılacak kişilerin, girişimci yetenekleri artırılacak, ekonomi, üretim, finans, muhasebe ve yönetim alanlarında gelişmeleri ve ticari mevzuat hakkında bilgi edinmeleri sağlanacaktır.
Kursu başarıyla tamamlayan öğrencilere, proje hazırlamaları için üç ay süre verilecek, bu esnada Girişimci Ajansı tarafından kendilerine proje danışmanlığı yapılacaktır.
Projeleri uygun görülen kişilere, Girişim Sermayesi bulmaları sağlanacaktır.
    
İHRACAT YAPAN İŞLETME SAYISININ ARTIRILMASI

Ülkemizin ekonomik gelişimini istikrarlı bir şekilde artırabilmesinde, ihracatın payı oldukça önemlidir. Ülke geneline baktığımızda, Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Kanunu kapsamındaki illerimizin Türkiye’nin yapmış olduğu toplam ihracat içindeki payı % 7’dir. Bu bölgede ihracat yapan firmaların ihracat artışı başta olmak üzere, hiç ihracat yapmayan üretici veya işletmelerin ihracat yapmaları sağlanacak, bu yolla bölgenin ihracat potansiyeli artacaktır.
Bu amaçla, internet sitesinde ihracat talepleri ayrıca değerlendirmek üzere toplanacaktır. Ayrıca, ihracat yapma imkânı olan işletmelerin Yurtiçi ve Yurtdışı ihraç fuarlarına katılımları desteklenecektir.
İhracat konusunda, ilk kez ihracat yapacak işletmelerin ihracat konusunda bilgi eksikliği düzenlenecek özel ihracat eğitimleri ile giderilecektir.
    
AB FONLARINDAN YARARLANMAK ÜZERE PROJE GELİŞTİRİLMESİ

81 ilimizin AB Fonlarından yararlanması, kamu ve özel sektörün gelişmesi için büyük önem taşımaktadır. Her ilin (en az bir proje hazırlanarak) AB Fonlarından yararlanması için Danışmanlık hizmeti verilecektir.
    
YEREL TALEBİN ÖNCELİKLE YEREL ÜRETİCİLERDEN KARŞILANMASI

81 ilimizde yaşayan tüketicilerin taleplerini, yine o illerimizdeki üreticiler tarafından karşılamak amacıyla, ildeki ya da yakın illerdeki üreticilerin bir araya geldiği Sanal Bölgesel Fuarlar düzenlenecek, bunun dışında internet sitesinde üreticilerin tanıtıldığı bir portal oluşturulacaktır.
    
MESLEKİ EĞİTİM

Endüstri Meslek ve Teknik Liseler dışında, Çıraklık Eğitim, Halk Eğitim gibi Merkezlerde, işgücü arzının yerel taleplere uygun biçimde niteliğini artırıcı eğitim programlarının düzenlenmesi koordine edilecektir. Bu amaçla, kursiyerlerin ilgi alanlarını da dikkate alan bir uygulama başlatılacaktır.
81 ildeki Mesleki Eğitim kurumlarının teknolojik altyapısı (özel sektörle işbirliği yapılarak) artırılacak, öğretmenlerin mesleki yeterliliklerini geliştirmek üzere, büyük işletmelerde hizmet içi eğitim almaları ve gerekirse yurtdışına gönderilmeleri konusunda teknoloji üretici firmalarla bağlantı kurmaları sağlanacaktır.
    
AR-GE FAALİYETLERİNİN KOBİ' LER DÜZEYİNDE İŞLETME KÜLTÜRÜ HALİNE GETİRİLMESİ

Bilindiği gibi, TÜBİTAK ve KOSGEB başta olmak üzere birçok kurum ve kuruluş tarafından Ar-ge destekleri için 1 Milyar YTL kaynak kullandırılmaktadır. Ancak ülkemizde faaliyet gösteren KOBİ’lerimiz ne yazık ki bu fonlardan yeterince yararlanma imkânı bulamamaktadır. Oysa uluslararası rekabetin acımasız yaşandığı günümüzde, üretici firmalarımızın ayakta kalmalarının yolu, Ar-Ge çalışmalarından geçmektedir. Üstelik Ar-Ge çalışmalarına Hükümetimiz tarafından 1 Milyar YTL gibi bir kaynak ayrılmış ve binlerce firmanın bundan yararlanması öngörülmüştür.
Bu amaçla Yatırım Yeri Projesi kapsamında, üretim altyapısı uygun olan KOBİ’lerin Ar-Ge ünitelerini kurmaları ve Ar-Ge Desteklerinden yararlanmaları için Danışmanlık hizmeti verilecektir.
    
TARIM İŞLETMELERİ VE TARIM TEŞVİKLERİ

Tarımda “Çiftçilikten İşletmeciliğe” geçişi sağlamak üzere, üretim ve pazarlama amaçlı Şirketlerin kurulması için çalışma başlatılacaktır. Bunun için Tarım Teşvikleri hakkında bilgilendirme toplantılarının yanı sıra, endüstriyel ürünlerin yetiştirilmesi, ortak üretim tesislerinde işlenmesi ve bölgesel pazarlama imkânlarının artırılması sağlanacaktır.
    
TURİZM ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ

Turizm kapsamındaki bölgelere, yerli ve yabancı turist çekmek üzere, turistik tesislerle işbirliği yapılarak, sponsor kuruluşların da desteğiyle özel turlar düzenlenecektir. Bu gezilere katılacakların, bölgeye katkı sağlayacak kesimlerden oluşmasına özen gösterilecektir.
    
KATMA DEĞERİN ARTIRILMASI

Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Kanunu kapsamındaki illerimizde yerleşik işletmelerin çoğu, oldukça düşük katma değere sahip işkollarında faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu sorunun giderilmesi için özel ve kamu kuruluşlarıyla işbirliği yapılarak, firmaların verimliliklerinin artırılması sağlanacaktır.
    
KREDİ KULLANMA KAPASİTESİNİN VE KREDİ KALİTESİNİN ARTIRILMASI

Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Kanunu kapsamındaki illerimizde, kullanılan kredilerin çoğu bireysel nitelikte olup, kurumsal kredi kullanım oranı oldukça düşüktür. Bu oranın artırılması için KGF ( Kredi Garanti Fonu) desteği alınacak, Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Şirketlerinin kurulması yönünde özel çaba gösterilecektir. Ayrıca, firmaların finansman yapılarını düzenleyecek yeni modeller geliştirilecektir.