Yeni nesil ÖKC lerle ilgili genel tebliğler yayımlandı

Tarih 30 Aralık 2015
Kategori Mali Ajanda
Okunma Sayısı 164

1.Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlarla İlgili Süre Uzatımı İçeren 426 Sıra No’lu VUK Genel
Tebliği:

426 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre; faaliyetlerinde seyyar eft-pos cihazı
kullananlar ile yol kenarı otopark hizmeti verenler 1 Ekim 2013 tarihi itibariyle yeni nesil ödeme
kaydedici cihazlardan eft-pos özellikli olanlarının kullanımına geçmiş durumdadır.
Basit / bilgisayar bağlantılı yeni nesil ödeme kaydedici cihazları kullanmak zorunda olan
mükelleflerin yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetleri 1 Ocak 2016 tarihinde
başlayacaktır. Mükellefler, bu tarihten önce de Bakanlıkça onaylanmış yeni nesil ödeme kaydedici
cihazları alarak kullanabilirler. Ayrıca bu mükellefler, istemeleri hâlinde EFT-POS özelliği olan yeni
nesil ödeme kaydedici cihazları da kullanabilirler. (*)
Ancak bu defa, 25 Aralık 2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 466 Sıra No’lu Vergi Usul
Kanunu Genel Tebliği ile söz konusu mecburiyetin başlama tarihleri uzatılmıştır. 466 No’lu VUK
Genel Tebliği son bölümdedir.
* Buna göre, basit/bilgisayar bağlantılı yeni nesil ÖKC kullanmak zorunda olan mükelleflerden;
2014 yılı satışları veya gayri safi iş hasılatı 1 Milyon TL nı aşanlar en geç 1 Nisan 2016 tarihinden, 1
Milyon TL den 500 Bin TL ye kadar olanlar 1 Temmuz 2016 tarihinden, 500.000 TL ile 150.000 TL
arasında olan mükellefler 1 Ekim 2016 tarihinden, 150 Bin TL den az olanlar ise 1 Ocak 2017
tarihinden itibaren yeni nesil ÖKC kullanmaya başlamak zorundadır.
Bununla birlikte KDV Mükelleflerinin ÖKC Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili 31 Seri
No’lu Genel Tebliğde belirlenmiş olan “Bilgisayar Bağlantılı ÖKC” ları kullanan mükellefler için (bu
tür cihazların, aynı veya şube şeklindeki işyerlerinde çok sayıda kullanılıyor olmaları, birbirleri ile
olduğu kadar değişik çevre birimleri ile de entegre olacak şekilde kullanılmaları, farklı teknik
özelliklere sahip olmaları gibi nedenlerle ve bu cihazların kullanıldığı işyerlerinin Yeni Nesil
Ödeme Kaydedici Cihaz sistemine en uygun şekilde entegrasyonunu sağlamak amacıyla) yukarıda
yer verilen yıllık satış ve gayri safi iş hasılatı tutarlarına bağlı olmaksızın, yeni nesil ÖKC kullanma
mecburiyetinin başlama tarihi 1 Ocak 2017 olarak belirlenmiştir. (Hatırlatma amacıyla 1991
yılında yayımlanmış olan 31 Seri No’lu Genel Tebliğin ilgili bölümü sirkülerimizin son bölümüne
eklenmiştir)
* 3100 sayılı Kanuna göre mevcut olan ÖKC ler yukarıda belirtilen tarihleri aşmamak üzere mali
hafızaları doluncaya kadar kullanılabilecek olup, 25 Aralık 2015 tarihinden geçerli olmak üzere
yukarıdaki tarihlerden önce mali hafızaları dolan ÖKC lere yeni mali hafıza takılmayıp hurdaya
ayrılacaktır. Cihazı hurdaya ayrılan mükellefler yeni nesil ÖKC alarak kullanmak durumundadır.
* 2015 yılı içinde iş başlayan mükelleflerin yeni nesil ÖKC kullanma mecburiyeti 1 Ocak 2017 de
başlamaktadır. 2006 ve sonrasında iş başlayacak olanlar ise işe başlama tarihinden itibaren 30
gün içinde (kalkınmada öncelikli yörelerde 60 gün) içinde ÖKC kullanmaya başlamak zorundadır.
* Akaryakıt pompalarına bağlı ÖKC kullanmak zorunda olanlarda yeni nesil ÖKC kullanma
mecburiyeti Bakanlıkça ayrıca ilan edilecektir.
* Yeni nesil ÖKC kullanmaya başlayanlar, işletmelerinde mevcut 3100 sayılı Kanuna tabi eski ÖKC
leri Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde hurdaya ayırma işlemine tabi tutacaklardır.
( * ) 451 No’lu Genel Tebliğle değişik 435 No’lu VUK Genel Tebliğine göre göre; basit/bilgisayar
bağlantılı yeni nesil ÖKC kullanan mükelleflerin, işletmelerindeki harici banka POS cihazlarını
yetkili ÖKC firmaları aracılığıyla yeni nesil ÖKC'lere (Gelir İdaresi Başkanlığı Mesajlaşma
Protokollerine uygun olarak) bağlatmaları zorunlu olup, yeni nesil ÖKC'den bağımsız banka POS
cihazlarını kullanmaları mümkün bulunmamaktadır."
2. YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARIN SATIŞI, SERVİS, DEVRİ, HURDAYA AYRILMASI
HAKKINDA 465 SIRA NO’LU VUK GENEL TEBLİĞİ:
25 Aralık 2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan söz konusu genel tebliğ sirkülerimizin son
bölümündedir.
Yeni nesil ÖKC kullanmaya başlayanların eski ÖKC leri kullanmaları mümkün olmayıp 90 gün
içinde hurdaya çıkarılması gerekmektedir. Hurdaya ayırma işlemleri söz konusu genel tebliğde
açıklanmıştır.
SAYGILARIMIZLA.
25 Aralık 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29573
TEBLİĞ
Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:426)’NDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(SIRA NO: 466)
15/6/2013 tarihli ve 28678 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu
Genel Tebliği (Sıra No: 426)'nin “4. Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanma
Mecburiyetinin Başlama Tarihleri” başlıklı bölümünde yer alan (c) ve (d) bentleri
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (d) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (e), (f), (g),
(ğ), (h) ve (ı) bentleri eklenmiştir.
“c) (a) ve (b) bentleri dışında kalan mükelleflerin Yeni Nesil Ödeme Kaydedici
Cihazları kullanma mecburiyeti; 2014 yılı satışları veya gayrisafi iş hasılatı dikkate
alınarak aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiş olup, 2014 yılı satışları veya gayri safi iş
hasılatı:
- 1 milyon TL’yi aşan mükellefler için, 1/4/2016 tarihinden,
- 1 milyon TL’den 500 Bin TL’ye kadar olan mükellefler için, 1/7/2016 tarihinden,
- 500 Bin TL ile 150 Bin TL arasında olan mükellefler için, 1/10/2016 tarihinden,
- 150 Bin TL’den az olan mükellefler için, 1/1/2017 tarihinden,
itibaren Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz kullanma mecburiyeti başlayacaktır.
Dileyen mükellefler, yukarıda belirtilen tarihlerden önce de Bakanlıkça (Maliye
Bakanlığınca) onaylanmış Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları alarak
kullanabileceklerdir.
Nitelikleri 10/5/1991 tarihli ve 20867 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Katma
Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti
Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğ Seri No: 31’de belirlenmiş olan “Bilgisayar
Bağlantılı Ödeme Kaydedici Cihazları” kullanan mükellefler için Yeni Nesil Ödeme
Kaydedici Cihaz kullanma mecburiyetinin başlama tarihi; bu tür cihazların, aynı veya
şube şeklindeki işyerlerinde çok sayıda kullanılıyor olmaları, birbirleri ile olduğu kadar
değişik çevre birimleri ile de entegre olacak şekilde kullanılmaları, farklı teknik
özelliklere sahip olmaları gibi nedenlerle ve bu cihazların kullanıldığı işyerlerinin Yeni
Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz sistemine en uygun şekilde entegrasyonunu sağlamak
amacıyla, yukarıda yer verilen yıllık satış ve gayri safi iş hasılatı tutarlarına bağlı
olmaksızın, 1/1/2017 olarak belirlenmiştir.
d) Mükellefler, 3100 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine tâbi mevcut
ödeme kaydedici cihazlarını bu bölümdeki bentlerde belirtilen tarihleri geçmemek üzere
mali hafızaları doluncaya kadar kullanabilirler. Bu Tebliğin yayım tarihinden geçerli
olmak üzere, belirtilen tarihlerden önce mali hafızaları dolan mevcut ödeme kaydedici
cihazlara yeni malî hafıza takılmaz ve cihaz Bakanlıkça yayımlanan Genel Tebliğlerde
belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde hurdaya ayrılır. Cihazı hurdaya ayrılan
mükellefler Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları almak suretiyle yükümlülüklerini
yerine getirebileceklerdir.”
“e) 1/1/2015 ila 31/12/2015 tarihleri arasında işe başlayan/başlayacak
mükelleflerin Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz kullanım mecburiyeti 1/1/2017
tarihinden itibaren başlayacak olup dileyen mükellefler bu tarihten önce de Bakanlıkça
onaylanmış Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları alarak kullanabileceklerdir.
f) 1/1/2016 tarihinden sonra işe başlayacak mükelleflerin Yeni Nesil Ödeme
Kaydedici Cihazları kullanma mecburiyeti işe başlama tarihinden itibaren 30 gün
(kalkınmada öncelikli yörelerde 60 gün) içinde başlayacaktır.
g) 3100 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan ilgili mevzuata göre ödeme kaydedici
cihaz kullanımından muaf tutulanların, muafiyetlerinin devamı süresince Yeni Nesil
Ödeme Kaydedici Cihazları kullanma mecburiyetleri bulunmamaktadır.
ğ) 3100 sayılı Kanun ile ilgili mevzuata göre ihtiyari olarak sinema giriş bileti, yolcu
taşıma bileti düzenleyen veya faaliyetlerinde ihtiyari olarak ödeme kaydedici cihaz
kullanmak isteyen mükellefler, bu bölümde yer verilen bentlerdeki sürelerden sonra
ödeme kaydedici cihaz kullanmayı tercih edecek olmaları halinde, Yeni Nesil Ödeme
Kaydedici Cihaz kullanmak mecburiyetindedirler.
h) Akaryakıt pompalarına bağlanan ödeme kaydedici cihazları kullanmak zorunda
olan mükelleflerin Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları kullanma mecburiyeti, Gelir
İdaresi Başkanlığınca konuya ilişkin hazırlanacak teknik kılavuz ve mesajlaşma protokolü
dokümanlarının hazırlanarak ilan edilmesi ve zorunluluk başlangıç tarihlerinin
Bakanlıkça belirlenmesini müteakip belirtilen tarihlerden itibaren başlayacaktır.
ı) Mükellefler Yeni Nesil Ödeme Kaydedici cihaz alarak kullanmaya başlamalarını
takiben, işletmelerinde mevcut 3100 sayılı Kanuna tabi eski ödeme kaydedici cihazlarını
Bakanlıkça yayımlanan Genel Tebliğlerde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde
hurdaya ayırma işlemine tabi tutacaklardır.”
Tebliğ olunur.
25 Aralık 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29573
TEBLİĞ
Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan :
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ
(SIRA NO: 465)
Giriş
MADDE 1 – 15/6/2013 tarihli ve 28678 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 426
Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile kullanılma mecburiyeti getirilen yeni
nesil ödeme kaydedici cihazların (YN ÖKC), Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi Sistemine (GİB
BS) kaydı, kullanıcılara satışı ve satış sonrası servis ve benzeri işlemlerin elektronik
ortamda yürütülmesine dair belirlenen usul ve esaslar bu Tebliğin konusunu
oluşturmaktadır.
Dayanak
MADDE 2 – 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 149 uncu maddesinde,
“Kamu idare ve müesseseleri (Kamu hizmeti ifa eden kurum ve kuruluşlar dahil)
ile gerçek ve tüzelkişiler vergilendirmeye ilişkin olaylarla ilgili olarak Maliye ve Gümrük
Bakanlığı ve vergi dairesince kendilerinden yazı ile istenecek bilgileri belli fasılalarla ve
devamlı olarak yazı ile vermeye mecburdurlar.”
hükmü yer almaktadır.
Anılan Kanunun Mükerrer 257 nci maddesinin 3 numaralı bendinde,
"Tutulması ve düzenlenmesi zorunlu defter, kayıt ve belgelerin mikro film, mikro
fiş veya elektronik bilgi ve kayıt araçlarıyla yapılması veya bu kayıt ortamlarında
saklanması hususunda izin vermeye veya zorunluluk getirmeye, bu şekilde tutulacak
defter ve kayıtların kopyalarının Maliye Bakanlığında veya muhafaza etmekle
görevlendireceği kurumlarda saklanması zorunluluğu getirmeye, bu konuda uygulama
usul ve esaslarını belirlemeye",
4 numaralı bendinde,
“Bu Kanunun 149 uncu maddesine göre devamlı bilgi vermek zorunda olanlardan
istenilen bilgiler ile vergi beyannameleri ve bildirimlerin, şifre, elektronik imza veya
diğer güvenlik araçları konulmak suretiyle internet de dahilolmak üzere her türlü
elektronik bilgi iletişim araç ve ortamında verilmesi, beyanname ve bildirimlerin yetki
verilmiş gerçek veya tüzel kişiler aracı kılınarak gönderilmesi hususlarında izin vermeye
veya zorunluluk getirmeye, beyanname, bildirim ve bilgilerin aktarımında uyulacak
format ve standartlar ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları tespit etmeye, bu
zorunluluğu beyanname, bildirim veya bilgi çeşitleri, mükellef grupları ve faaliyet
konuları itibarıyla ayrı ayrı uygulatmaya, kanuni süresinden sonra kendiliğinden veya
pişmanlık talepli olarak verilen beyannameler üzerine düzenlenen tahakkuk fişi ve/veya
ihbarnameleri mükellefe, vergi sorumlusuna veya bunların elektronik ortamda
beyanname gönderme yetkisi verdiği gerçek veya tüzel kişiye elektronik ortamda tebliğ
etmeye ve buna ilişkin usûl ve esasları belirlemeye”,
yetkili olduğu hükümlerine yer verilmiştir.
Aynı maddenin 6 numaralı bendinde de Maliye Bakanlığının vergi güvenliğini
sağlamak amacıyla niteliklerini belirleyip onayladığı elektrikli, elektronik, manyetik ve
benzeri cihazlar ve sistemleri kullandırmaya ve buna ilişkin usul ve esasları belirlemeye
yetkili olduğu belirtilmiştir.
Mezkûr hükümlerle Bakanlığımıza tanınan yetkilere dayanarak, YN ÖKC’lerin GİB
BS’ye kaydı, kullanıcılara satışı ve satış sonrası servis ve benzeri işlemlerin elektronik
ortamda yürütülmesine dair belirlenen usul ve esaslar aşağıda açıklanmıştır.
Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi Sistemine
Kaydı
MADDE 3 – ÖKC firmaları tarafından, Bakanlığımızdan onay alınarak imal veya
ithal edilen YN ÖKC’lere ilişkin olarak cihazların marka, model, firma kodu ve sicil
numaraları itibariyle (GİB’in “www.gib.gov.tr” internet sitesinde belirtilen) “YN ÖKC
Kayıt Listesi” hazırlanacak ve liste, her günün sonunda saat 24’e kadar bir defada toplu
olarak elektronik ortamda ÖKC TSM Merkezleri (Gelir İdaresi Başkanlığınca yayınlanan
“Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlara ait ÖKC TSM Merkezi Teknik Kılavuzu” ile usul ve
esasları belirlenen Merkezler) aracılığıyla GİB BS’ye gönderilecektir.
Kayıtlı Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların Satışı
MADDE 4 – a) YN ÖKC’lerin kullanıcı mükelleflere satışı, ÖKC firmalarının satış
bayileri tarafından yapılır.
Satış bayileri YN ÖKC satışlarını, “YN ÖKC Kayıt Listesi”ni esas alarak
gerçekleştirecek ve “YN ÖKC Kayıt Listesi”nde yer almayan ödeme kaydedici cihazların
YN ÖKC olarak satışını yapmayacaklardır.
Satış bayilerinin YN ÖKC satışları ile ilgili olarak ÖKC TSM Merkezleri ile kuracakları
iletişim, bu amaçla kurulan sistemler vasıtasıyla elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.
b) Satış bayileri tarafından satış işlemi gerçekleştirilmeden önce GİB’in internet
sitesinden alıcının (müşteri) Vergi Kimlik Numarası (VKN) girilerek, müşterinin faal
mükellef ve YN ÖKC kullanma yükümlüsü olup olmadığı sorgulanacak ve kâğıt çıktı
alınacaktır.
Sorgulama sonucu faal mükellef ve YN ÖKC kullanma yükümlüsü olduğu
anlaşılanlara kimlik veya yetki belgesi tespiti yapıldıktan sonra cihaz ruhsatnamesinin
ilgili bölümleri doldurulacak ve düzenlenecek fatura ile YN ÖKC satış işlemi
gerçekleştirilecektir.
Alınan kâğıt çıktı, üzerine müşterinin ya da yetkili temsilcisinin imzası alınarak
gerektiğinde ibraz edilmek üzere satış bayilerinde saklanacak ve YN ÖKC, ruhsatname ve
kullanma kılavuzu ile birlikte müşteriye teslim edilecektir.
İşlemlerin tamamlanmasını müteakip müşteri, cihazın kullanıma açılması
(aktivasyon işlemi) için YN ÖKC yetkili servisine yönlendirilecektir.
c) Satış bayileri, yukarıda açıklandığı şekilde satışını yaptıkları YN ÖKC’lere ilişkin
olarak ÖKC TSM Merkezinin ilgili ekranına; kendi VKN’lerini, ad-soyad veya unvanlarını,
satışa dair tanzim edilen faturanın tarih ve seri/sıra numarası ile alıcının VKN’sini (veya
TC kimlik numarasını), ad-soyad veya unvanı ile ÖKC’nin kullanılacağı işyeri adresini
girmek suretiyle satış işlemini sonuçlandıracaklardır.
Satış bayilerinin bu şekilde ÖKC TSM Merkezlerine yaptıkları kayıtlar, bu merkezler
tarafından muhafaza edilecektir.
Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların Kullanıma Açılması (Aktivasyonu)
MADDE 5 – Mükelleflere satılan YN ÖKC’lerin aktivasyonu, ÖKC firmalarının yetkili
servisleri tarafından yapılır.
Yetkili servisler, ÖKC TSM Merkezlerinde bulunan “YN ÖKC Kayıt Listesi” ve satış
kayıtları üzerinde gerekli kontrolleri yaparak ÖKC TSM Merkezinin ilgili ekranında yer
alan (GİB’in internet sitesinde belirtilen) “YN ÖKC Aktivasyon Listesi” ne gerekli bilgileri
girerek cihazın aktivasyon işlemini gerçekleştirir.
ÖKC TSM Merkezlerinde oluşan “YN ÖKC Aktivasyon Listesi” kayıtları, her gün saat
24’e kadar, bir defada toplu olarak elektronik ortamda GİB BS’ye gönderilerek kayıt
altına alınır.
YN ÖKC’ler aktivasyon işlemini takiben kullanılmaya başlanabilecektir.
Kullanılmış Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların Satışı veya Devri
MADDE 6 – a) Kullanılmış YN ÖKC’ler, YN ÖKC kullanma yükümlülüğü olan bir
başka mükellefe satılabilir veya devredilebilir.
Kullanılmış YN ÖKC’lerin satış veya devir işlemleri ÖKC firmalarının yetkili servisleri
aracılığıyla gerçekleştirilir.
b) Kullandıkları YN ÖKC’leri satmak veya devretmek isteyen mükellefler alıcı ile
birlikte yetkili servislere yazılı olarak başvuruda bulunurlar.
Yetkili servisler tarafından, satış/devir işlemi gerçekleştirilmeden önce GİB’in
internet sitesinden alıcının VKN’si girilerek, faal mükellef ve YN ÖKC kullanma
yükümlüsü olup olmadığı sorgulanır. Bu sorgulama sonucu faal mükellef ve YN ÖKC
kullanma yükümlüsü olduğu anlaşılanlara cihaz satışı/devri gerçekleştirilir.
c) Sorgulamayı takiben yetkili servisler tarafından, YN ÖKC’de satış/devir anına
kadar cihaza kayıt edilmiş olan ve satıcıya ait bulunan mali verileri ihtiva eden son “Z”
raporunun alınıp GİB BS’ye iletilmesi sağlanır.
Satıcı tarafından düzenlenecek faturaya istinaden cihaz, ilgili bölümlerinin yetkili
servisçe doldurulacağı ruhsatname ve kullanma kılavuzu ile birlikte alıcıya teslim edilir.
Yetkili servis, ÖKC TSM Merkezinin ilgili ekranına, satışa/devre konu YN ÖKC ile
satıcı ve alıcı bilgilerini girmek suretiyle cihazın satış/devir işlemini gerçekleştirir ve satıcı
aktivasyon kaydını kapatarak cihazı alıcı adına aktive eder.
ç) Yetkili servisler, kullanılmış cihazların satış/devir işlemleri sırasında, YN ÖKC’nin
mali hafızasını, hiçbir şekilde değiştirme veya çıkarma gibi bir işleme tabi tutamazlar.
d) Yetkili servislerce yukarıda açıklandığı şekilde gerçekleştirilen kullanılmış YN
ÖKC satış/devir ve aktivasyon kayıtları, ÖKC TSM Merkezleri tarafından gün sonunda
saat 24’e kadar bir defada toplu olarak elektronik ortamda GİB BS’ye iletilir.
Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların Geçici Olarak Kullanım Dışı Bırakılması
(Kapatılması)
MADDE 7 – a) Mükellefler işi bırakma veya sair nedenlerle sahibi oldukları YN
ÖKC’leri, ileride tekrar kullanmak veya satmak gibi amaçlarla kullanıma kapatmaları
halinde, YN ÖKC’lerin kullanıma kapatma işlemleri ÖKC firmalarının yetkili servisleri
tarafından yapılır.
b) Yetkili servisler tarafından, kullanıma kapatma anına kadar YN ÖKC’de kayıtlı
olan mükellef mali bilgilerini ihtiva eden son “Z” raporunun alınıp elektronik ortamda
GİB BS’ye iletilmesi sağlanır. Bunu takiben ÖKC TSM Merkezinde tutulan “YN ÖKC
Aktivasyon Listesi” ne kapatma şerhi düşülerek cihaz kullanıma kapatılır.
c) Kullanıma kapatılan cihazın satılmak veya tekrar kullanılmak istenmesi halinde
bu Tebliğin dördüncü ve beşinci maddelerinde belirtilen (alıcı mükellef sorgusu,
aktivasyon ve benzeri) işlemler yapılır.
Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların Hurdaya Ayrılması
MADDE 8 – a) Mükellefler işi bırakma, ÖKC kullanım mecburiyeti dışında kalma,
yeni bir YN ÖKC alma ve benzeri nedenlerle sahibi oldukları cihazları hurdaya ayırmaları
halinde, YN ÖKC’lerin hurdaya ayrılma işlemleri cihazın üreticisi olan ÖKC firmasına ait
yetkili servisler tarafından yapılır.
b) Yetkili servisler tarafından cihazın hurdaya ayrılacağı zamana kadar YN ÖKC’de
kayıtlı olan mükellef mali bilgilerini ihtiva eden son “Z” raporunun alınıp elektronik
ortamda GİB BS’ye iletilmesi sağlanır. Bunu takiben ÖKC TSM Merkezinde tutulan “YN
ÖKC Aktivasyon Listesi” ne hurda şerhi düşülerek cihaz hurdaya ayrılır.
c) Hurdaya ayrılan cihazın ruhsatnamesi iptal edilir. Söz konusu cihaz tamir
edilerek bir başkasına satılamaz veya bir daha kullanıma açılamaz.
ç) YN ÖKC kullanma mecburiyetinin başladığı tarihten itibaren 3100 Sayılı Katma
Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti
Hakkında Kanuna tabi eski ÖKC’ler kullanılamaz ve 90 gün içerisinde hurdaya ayrılır.
Hurdaya ayırma işlemleri 15/5/2004 tarihli ve 25463 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan 60 Seri No.lu ÖKC Genel Tebliğinin dördüncü bölümünde yapılan
açıklamalara göre gerçekleştirilir. Ancak, hurdaya ayrılma işlemleri sırasında düzenlenen
servis tutanağı, mali hafıza raporu ve ÖKC levhası, ilgili vergi dairesine mükellef
tarafından elden verilebileceği gibi, mükellef veya servis tarafından posta ile de
gönderilebilecektir.
Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların Servis Hizmetleri
MADDE 9 – YN ÖKC’lerin bakım, onarım, aktivasyon ve benzeri servis hizmetleri,
ÖKC firmaları tarafından belirlenen ve Bakanlığımıza bildirilen yetkili servisler tarafından
yerine getirilir.
ÖKC firmaları, yetkili servis hizmeti verecek olan gerçek veya tüzel kişilerin
mükellefiyet bilgileri ile bu amaçla istihdam edilen elemanların kimlik ve
yetkilendirildikleri il bilgilerini ÖKC TSM Merkezinin ilgili ekranında yer alan (GİB’in
internet sitesinde belirtilen) “YN ÖKC Yetkili Servis Listesi” ne bilgi girişi yaparak GİB
BS’ye bildirirler.
GİB BS’ye bildirilen yetkili servis elemanlarına ÖKC firmaları tarafından bir tanıtıcı
yetki belgesi verilir. ÖKC firmaları, YN ÖKC’lerin servis hizmetleri kapsamında
gerçekleştirilmesi gereken işlemlerin öngörülen usul ve esaslara uygun olarak yerine
getirilmesinden yetkili servisleri ile birlikte müteselsilen sorumludurlar.
YN ÖKC’lerin bakım onarım süreleri azami 48 saattir. Cihazların arızalı olduğu
dönemlerde yapılan satışlar, Vergi Usul Kanununda yer alan diğer belgeler (fatura,
perakende satış fişi ve benzeri) ile belgelendirilebileceği gibi işletmelerde
bulundurulacak diğer YN ÖKC’ler de kullanılabilir.
Bu Tebliğin Yürürlük Tarihinden Önce Satışı Yapılan Cihaz Bilgilerinin Kayıt
İşlemleri
MADDE 10 – Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce satışı yapılmış olan YN
ÖKC’lere ait “YN ÖKC Kayıt Listesi”, kullanıcı mükelleflere satışı yapılan cihazlara ait
kayıt bilgileri ile “YN ÖKC Aktivasyon Listesi” bu cihazları imal ve ithal eden ödeme
kaydedici cihaz firmalarınca, 1/3/2016 tarihine kadar bir defada ve toplu olarak ÖKC
TSM Merkezlerinin ilgili ekranlarına girişi yapılarak GİB BS’ye gönderilecektir.
Diğer Hükümler
MADDE 11 – Bu Tebliğe göre GİB BS’ye elektronik olarak gönderilecek bilgilerin
formatı GİB’in internet sitesinde “YN ÖKC Elektronik Kayıt Teknik Kılavuzu” nda
belirtilecektir.
Cezai Müeyyide
MADDE 12 – Bu Tebliğde belirlenen usul ve esaslara aykırı hareket eden ÖKC
firmaları, bunların servisleri ve YN ÖKC kullanıcısı mükellefler hakkında, işlenen fiilin
niteliğine göre, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun veya 3100 sayılı Katma Değer Vergisi
Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunun
ilgili ceza hükümleri uygulanır.
Yürürlükten Kaldırılan Hükümler
MADDE 13 – Bu Tebliğ ile elektronik ortama alınan; 3100 sayılı Kanuna tabi
mükelleflerin daha önce vergi dairesine gitmek suretiyle gerçekleştirdikleri, ÖKC
kullanmakla yükümlü olduklarına dair izin yazısı alma, alınan cihazı vergi dairesine kayıt
ettirme, ÖKC levhası alma, kullanılan cihazın bir başkasına devri veya hurdaya ayrılması
gibi nedenlerle kaydını sildirme, ÖKC satışı yapan kişi veya kuruluşların satış bilgilerini
alıcının (müşterinin) kayıtlı olduğu vergi dairesine ve ilgili üretici veya ithalatçı kuruluşa
gönderme, imalatçı, ithalatçı ve satıcı firmaların satılan cihazları Bakanlığımıza bildirme
işlemleri ile 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları
Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca
çıkarılan Genel Tebliğler ile diğer ikincil mevzuatın bu Genel Tebliğde yer alan
düzenlemelere aykırı olan hükümleri uygulamadan kaldırılmıştır.
Tebliğ olunur.

31 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ MÜKELLEFLERİNİN ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARI
KULLANMALARI MECBURİYETİ HAKKINDA KANUNLA İLGİLİ GENEL TEBLİĞ
Resmi Gazete Tarihi: 10/05/1991
Resmi Gazete No: 20867
………………………………….
I _ BİLGİSAYAR BAĞLANTILI SİSTEMLER
3100 sayılı Kanun ve bu kanunla ilgili genel tebliğler ile belirlenen teknik ve fonksiyonel yapıları
korunmak şartıyla, ödeme kaydedici cihazların (elektronik terminaller, yazar kasalar ve yazıcı
tertibatı bulunan terazilerin), bilgisayarlara bağlı olarak çalıştığı sistemler, "Bilgisayar Bağlantılı
Sistemler" olup, bu sistemdeki bilgisayarlara ayrıca fatura düzenleyen cihazlar da
bağlanabilecektir.
A _ Bilgisayarlar;
a) Bağlı cihazlarda kayıtlı bilgileri istendiğinde verebilecektir.
b) Bağlı cihazlara program bilgisi gönderebilecektir. (Mükellefe ilişkin bilgiler, mal cinsleri ve vergi
oranları gibi)
c) Kullanıldığı işletmenin stok kontrolunu yapabilecektir.
d) Sistemde faaliyetin sürekliliğinin sağlanabilmesi için birden fazla da kullanılabilecektir.
c) Fatura düzenleyen cihazların bağlanmasına elverişli olacaktır.
f) Münhasıran işletmenin faaliyet konusu ile ilgili işlerde kullanılacak, amaç dışı
kullanılamayacaktır.
B _ Satış Mahallindeki Cihazlar;
1. Ödeme kaydedici cihazlar (elektronik terminaller, yazar kasalar ve yazıcı tertibatı bulunan
teraziler).
Satış mahallindeki herbir elektronik terminal, yazar kasa ve yazıcı tertibatı bulunan terazi, ödeme
kaydedici cihazların (mali hafıza güvenliği de dahil) sahip olduğu diğer teknik ve fonksiyonel
şartların yanısıra aşağıdaki özellikleri de taşıyacaktır.
a) Bağlı olduğu bilgisayar ile devamlı irtibat halinde olacaktır.
b) Bilgisayar ile irtibatı kesildiğinde, bu süre içerisinde gerçekleştirilen satışlara ilişkin mali bilgileri
(toplam hasılat, katma değer vergisi tahsilatı ve stok durumuna ait bilgiler gibi) saklayacak ve
tekrar irtibat sağlandığında bilgisayara aktarabilecek özellikte olacaktır. Bu özelliği taşımayanlar
ise bilgisayarla irtibatı kesildiğinde tek başına (ödeme kaydedici cihaz olarak) çalışamayacak ve
bilgisayarla irtibat sağlandıktan sonra çalışmaya başlayacaktır.
c) Mali hafızası en az 2100 işgünü kapasiteli olacaktır.
d) Mali hafıza raporlarında, bilgi istenilen döneme ait her bir, günlük "Z" raporu sayısı itibariyle;
_ Tarihi (gün, ay ve yıl olarak),
_ Katma değer vergisi dahil toplam hasılatı,
_ Toplam katma değer vergisi tahsilatını,
ayrı ayrı belirtmek suretiyle verebilecek, sözkonusu raporların sonunda ise istenilen döneme ait
toplam hasılat ve katma değer vergisi tahsilatı ile cihazın kullanılmaya başlandığı tarihten,
hakkında bilgi istenilen dönemin son gününe kadar (son gün dahil) elde edilen toplam hasılat ve
katma değer vergisi tahsilatı yer alacaktır.
e) En az altı departmanlı olacak, her bir departman değişik katma değer vergisi oranı
programlamaya ve bu oranlara göre otomatik hesaplama yapmaya elverişli olacaktır.
f) Çizgi kod (bar code) okuyucu bağlanabilir olacaktır.
2. Fatura düzenleyen cihazlar:
a) Bağlı olduğu bilgisayar ile devamlı irtibat halinde olacaktır.
b) Bilgisayar ile irtibatı kesildiğinde, bu süre içerisinde gerçekleştirilen satışlara ilişkin mali bilgileri
(toplam hasılat, katma değer vergisi tahsilatı ve stok durumuna ait bilgiler gibi) saklayacak ve
tekrar irtibat sağlandığında bilgisayara aktarabilecek özellikte olacaktır. Bu özelliği taşımayanlar
ise bilgisayarla irtibatı kesildiğinde tek başına (ödeme kaydedici cihaz olarak) çalışamayacak ve
bilgisayarla irtibat sağlandıktan sonra çalışmaya başlayacaktır.
c) Çizgi kod (bar code) okuyucu bağlanabilir olacaktır.
d) Bu cihazlarla düzenlenecek faturalar, Vergi Usul Kanunu ile bu kanunla ilgili yönetmelik ve
genel tebliğlerle belirlenen esaslara göre noter tasdikli veya anlaşmalı matbaalara bastırılmış
olacaktır.Sitemizde sunulan özelliklerin ve sitenin işleyişi için bazı çerezlerin kullanılması teknik olarak zorunludur. Diğer bazı çerezler de sitemizi geliştirmek ve bizim tarafımızdan veya yetkili hizmet sağlayıcılarımız tarafından size ilgi alanınıza göre reklamların sunulması amacıyla kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Gizlilik Politikası, Çerez Politikası ve Aydınlatma metnini inceleyebilirsiniz.